Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal Woensdag 19 Junij 1867, 's namiddags om 8 uur, ten huize van Hk. WEERTIES te Avereest, publiek verpachten:

HET GRASGEWAS van de PASTORIE-LANDEN en van HET OORTJE te Oud Avereest.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 2539

Logement, Winkel & Bakkerij

- Posted in Verkoop by

Mr. C. W. van DEDEM , Notaris te Nieuwleusen en Avereest, is voornemens op Dingsdag 18 Junij 1867, 's morgens om 11 uur, in 't na te noemen logement, te doen inzetten, en 14 dagen later publiek te verkoopen:

1°. Een kapitaal HUIS, bevattende 5 Boven- en 3 Benedenkamers , Zolder, Kantoor, Keuken. Voorhuis, Bakkerij, Kelder, enz., voorzien van alle gemakken, en waarin sedert jaren Logement, Winkel & Bakkerij worden uitgeoefend, met Schuur, Stal en grooten Tuin; te zamen groot 45.70 roeden , allergunstigst staande en gelegen op den besten stand bij Balk- of Kruizinga'sbrug aan den straatweg langs de Dedemsvaart, onmiddellijk bij het marktplein te Avereest, waar ook de straat- en grindwegen van Meppel en Ommen zamenloopen.

2°. Een perc. Bouwland en Boschgrond, groot ruim 2½ bunder, liggende aan het eerste perceel, en

3°. Een stuk Hooiland, groot 1 3/4 bunder, gelegen aan den straatweg digt bij de vorige perceelen.

Aanwijzing bij den tegenwoordigen bewoner en gebruiker SCHUTTEROP, en nadere inlichtingcn op franco aanvrage te bekomen ten kantore van den Notaris.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 2535

Note : 1) Het betreft hier Sectie G nr 829 en 828

Note : 2) Het betreft hier Sectie G nr 826 en 827

Note : 3) Het betreft hier Sectie G nr 725 en 726

Allen, die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zijn aan den heer JAKOB SCHUTTEROP, bakker, winkelier en logementhouder aan de Dedemsvaart, gemeente Avereest, worden verzocht daarvan vóór den 15 April 1867 opgave of betaling te doen ten kantore van den notaris Mr. C. W. van DEDEM te Nieuwleusen.

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, is voornemens op Dingsdag 23 Julij 1867, 's morgens om 9 uur, ten huize van Ja. SCHUTTEROP aan de Dedemsvaart over te gaan tot - en zoo noodig den volgenden dag te vervolgen - den publieken verkoop van:

Een goed geconserveerden INBOEDEL, bestaande in onderscheidene soorten van Tafels en Stoelen , Spiegels en Schilderijen,Ledekanten en Kagchels, beste welgevulde veeren Bedden, 1 Chiffonnière, Secretaire, Kabinet, Bureau, beste Staande- en Hangklok, Pendule en Mangel; voorts Goud en Zilver, Koper-, Blik-, Tin-, IJzeren Aardewerk, benevens een Billard, al de Logementsbenoodigdheden, de Winkel, Bakkers- en Boerengereedschappen, 2 Koeijen en hetgeen meer ten verkoop zal worden aangeboden.

Te bezien daags vóór den verkoop.

Akte : nr 2557

Note : Totale opbrengst ƒ 2429,90

Huis met getrimmerte en tuin

- Posted in Verkoop by

Mr. W. S. van der GRONDEN, notaris te Zwolle, zal op Maandag den 3 Junij 1867, 's middags te 12 uur, ten huize van W. MULDER, Logementhouder te Avereest, doen inzetten en 14 dagen later aldaar publiek verkoopen:

Een Huis met daarbij staand Getimmerte en bijbehoorenden Tuingrond, staande en gelegen te Avereest bij de Dedemsvaart aan den Straatweg, naast den Heer MEIJERINK, Kadastraal Sectie L, Nos. 486, 487 en 488 gedeeltelijk, te zamen groot 29 Roeden, 10 Ellen. De verkoop zal plaats hebben in twee perceelen en daarna in één perceel.

Aanwijzer de bewoner J. ENSING.

Bron : Delpher.nl

Mr. J. H. E. MEESTERS, Notaris te Avereest, is voornemens, op Dingsdag den 14 Mei e.k., des voormiddags te 9 uren, ten huize van J. KATTENBELT op de Veningshoofdwijk in de gemeente Avereest, publiek verkoopen:

35 volle Korven met Bijen, 40 Bijenkorven, 30 Velletjes, 1 Honigpers met toebehooren, eene partij Honig, 2 Schapen en 4 Lammeren, enz. Des namiddags te voren te bezien.

Dezelfde Notaris is voornemens, op Dingsdag den 21 Mei e.k., des voormiddags te 10 uren, ten huize van KLAAS SMIT aan de Dedemsvaart, publiek te verkoopen:

Een net geconserveerden Inboedel, bestaande in 2 Kabinetten, Piano, Kasten, Stoelen, Tafels, Klok, Spiegels, Schilderijen, Porcelein, Koper, Glas en Aardewerk.

Te bezien op den dag voor den verkoop.

Bron : Delpher.nl

Een keuterij

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. E. MEESTERS, Notaris te Avereest, is voornemens, op Donderdag den 18 April eerstkomende, des middags te 12 ure, ten huize van den Logementhouder LUCAS STEENBEBGEN aan de Dedemsvaart, finaal te verkoopen:

Eene Keuterij, bestaande in bouwmanswoning, erf en tuin, met daarbij behoorend bouw- en weiland, staande en gelegen in het Achterveld in de gemeente Avereest; geheel groot 2 b. 85 r. 5 el, thans bewoond wordende door H. SPALINK.

Inlichtingen te bekomen bij den Notaris voornoemd.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 215

Note : Ten verzoeke van Hendrik Spalink

Note : Het betreft hier Sectie L nr 173, 170, 171, 172, 155, 156, 160, 161, 168 en 169

Brandschuit en bokschuit

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. E. MEESTERS, Notaris te Avereest, is voornemens, op Donderdag den 18 April aanstaande, des voormiddags te 9 ure, ten verzoeke van den Scheepsbouwmeester HERMANNUS WEENER te Avereest, op het Marktplein te Dedemsvaart, publiek te verkoopen:

Eene BRANDSCHUIT, groot ongeveer 30 scheepstonnen. Eene BOKSCHUIT, groot 8 scheepstonnen. 12 nieuwe bak wagens, 150 beste nieuwe eiken palen, 25 nieuwe vuren schrooten, en verder eene partij scheepsafbraak, te bezien daags voor den verkoop.

Bron : Delpher.nl

Afbraak van een huis

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. E. MEESTERS , Notaris te Avereest, is voornemens op Dingsdag den 12 Maart a. s. , des voormiddags ten 10 ure, op het terrein ten verzoeke van den Heer C. PIEK publiek te verkoopen:

De Afbraak van een Huis, bevattende vier Woningen , staande op de Piloo's wijk aan de zuidzijde van de Dedemsvaart, in de gemeente Avereest,

en terstond daarna ten huize van den Herbergier ROELOF MULDER aan de Dedemsvaart, ten verzoeke van HARM KUIJER:

Ongeveer 700 zware Dennenboomen.

Bron : Delpher.nl

Boerderij met groot boerenhuis

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. E. MEESTERS, Notaris te Avereest, is voornemens, op Maandag den 4 Februarij e. k., des morgens te 11 uren, ten huize van den Logementhouder W. MULDER aan de Dedemsvaart, ten verzoeke der erven J. A. TAKKEN, publiek te doen inzetten, en veertien dagen later finaal te verkoopen:

Eene gunstig gelegene boerderij met groot boerenhuis en ongeveer 17 bunders bouw- en weilanden, liggende in de Mulderij onder de gemeente Avereest. Eerst te veilen in 21 perceelen en daarna in verschillende massa's. Aanwijzer de bewoner A. MASTEBROEK.

En terstond daarna publiek te verkoopen, ten verzoeke van de Erven SCHRA:

Een huisje met bijna 1½, bunder bouwgrond, gelegen aan de Sponturfwijk, gemeente Avereett, bij inzate staande op ƒ 700.

Inlichtingen te bekomen bij den Notaris voornoemd.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 173

Note : 1) Het betreft hier Sectie H nr 393, 391, 392, 394, 395, 396, 400 en verder 1247 t/m 1253, 1260, 1280, 1281 en 1425

Note : 2) Het betreft hier Sectie H nr 289, 285, 286, 287 en 288

Net Heerenhuis

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. E. MEESTERS, Notaris te Avereest, is voornemens op Dingsdag den 5den februarij e.k., des avonds te 7 uren , ten verzoeke van den Heer H. VISSCHER te Avereest, ten huize van den Logementhouder C. BOTERMAN te Dedemsvaart, publiek te doen inzetten om 14 dagen later finaal te verkoopen:

1°. Een net Heerenhuis met Tuin en daarachter liggend stuk Weiland, gelegen aan den Grindweg langs de Lange Wijk in de gemeente Avereest, groot ongeveer 60 roeden 70 ellen.

2°. Twee stukjes Groenland, gelegen aan de Wijk achter Krikke, groot bijna 1 bunder.

3°. Omstreeks 10 bunder besneden Veen, gelegen aan de Schuine Sloot in de gemeente Ambt Hardenberg.

4°. De Ondergrond dier Veenen met daarop staande Huizen, groot ongeveer 46 bunder.

Informatiën te bekomen bij detn verkooper en den Notaris voornoemd.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 179

Note : 1) Het betreft hier Sectie L nr 435, 433, 434,436 en 437

Note : 2) Het betreft hier Sectie L nr 530 en 531

Note : 4) Het betreft hier Sectie L nr 685, 684 en 686

Boerderijen met boerenhuis

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. E. MEESTERS, Notaris te Avreeest, is voornemens op Dingsdag den 5den Februarij, des morgens te 12 uren, ten verzoeke van DE ERVEN van ALBERT de LANGE te Avereest, ten huize van den Logementhouder LUCAS STEENBERGEN aan de Dedemsvaart, publiek te doen inzetten om 14 dagen later publiek te verkoopen:

1°. Eene Boerderij met nieuwe Boerenhuizinge, staande aan den straatweg langs de Dedemsvaart en ongeveer 14 bunder daarachter liggend Bouw- en Weiland en eenige Boschgrond.

2°. Eene Boerderij, bestaande uit Boerenhuis met ongeveer 4½ bunder daarachter liggend Bouw- en Weiland, gelegen achter het voorgaande perceel , aan den zoogenaamden Hooiweg.

Aanwijzer de bewoner A. KRALE. Informatiën te bekomen bij den Notaris voornoemd.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 178

Note : 1) Het betreft hier Sectie L nr 1468, 1467, 939,940

Note : 2) Het betreft hier Sectie L nr 992 en verder 974 t/m 999