Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Aanbesteding jenerverstokerij

- Posted in aanbesteding by

Men is voornemens op Dingsdag, die zijn zal den 20sten Februarij aanstaande, d s morgens te 10 uren, ten huize van M. J. Kruizinga, aan de Nieuwe Vaart, publiek te besteden:

De LEVERANTIE der noodige MATERIALEN en ARBEID tot het zetten van eene JENEVERSTOKERIJ aan de Nieuwe Vaart.

Nader onderrigt bij M. J. Kruijzinga voornoemd, alwaar mede het bestek te zien en te bekomen is.

Bron : Delpher.nl

Note : Het betreft hier de stokerij van Willem Jan Baron van Dedem Sectie C nr 217d.

Note : De jeneverstoker was Jannes ten Have en Albertje Remmelts Thijs wonende Sectie C nr 218 .

J. AMAMA CHEVALLERAU, Openbaar Notaris residerende te Ommen, zal ten verzoeke der Eigenaren, op Dingsdag den 10 October eerstkomende, des voormiddags tien uren, ten huize van M. J. Kruizinga aan de Vaart bij de Ommerschans, doen inzetten, om op Dingsdag den 24sten derzelve maand, ter zelver uur en plaats, finaal te verkoopen:

Ongeveer zeven en zeventig Nederlandsche bunders (90 Morgens) VEENGROND, van de beste kwaliteit, van 7 tot 12 a 13 voeten diepte, benevens de Ondergrond, in 13 perceelen, ter behoorlijker breedte, gelegen in het Stegersche Veld , dadelijk oostwaards aan het Arrier, tusschen de kapitale Vaart naar Hasselt, en de Hoofdwijk, in dezelve Vaart uitloopende, en welke reeds langs deze Veenen geheel bevaarbaar is ter afvoering der Turf met de volle vracht; zijnde deze Veenen voor een groot gedeelte reeds begrupt, en kunnen dadelijk worden aanvaard.

Nader onderrigt op aanwijzing te bekomen bij den Heer M.J.Kruizinga en den Kastelein Habers aan de Vaart.

Alsmede zal ten zelfden dage ter Inzate en dienna tot finale Verkoop Worden aangeboden :

Vier Perceelen VEEN dadelijk naast het vorige, gelegen in het Arrier, waarin twee Wijken reeds voor een groot gedeelte klaar zijn, en geheel begrupt met drie in 1819 nieuw getimmerde Woningen, en eindelijk nog acht nederlandsche Bunders een en vijftig Roeden en zeven en vijftig Ellen (tien Morgens) ten Zuiden deze Perceelen, dadelijk over de Vaart.

Zullende de Aanwijzing geschieden door Berend Jonker, Veenbaas wonende aldaar.

Bron : Delpher.nl

Zeventien morgens besneden veen

- Posted in Verkoop by

J. AMAMA CHEVALLERAU, Notaris te Ommen, zal ten verzoeke van de Heeren Mr. S J SANDBERG, Lid der Staten Generaal, W. J. van DEDEM, Directeur der In- en Uitgaande Regten en accijnsen en HENDRIK KRAMER, Eigenaar, te Ommen, op Wonsdag de 15 Maart eerstkomende, des voormiddags elf uren, ten Huize van M. J. Kruizinga aan de Vaart, doen inzetten, om op Maandag den 20 finaal ter verkoopen :

Zeventien Morgens besneden VEEN, gelegen in het Eerste Blok, in de Arrier Veenen, ten Noorden de Wijk, en tusschen dezelve en de Vaart; in drie Perceelen.

Alles op zoodanige Conditien ten dage van Verkoop, zullende worden voorgelezen. Voor de aanwijzing zal in tijds bij de Veenen worden gezorgd.

Bron : Delpher.nl

60 Dagwerken besneden veen

- Posted in Verkoop by

Mr. W. J van DEDEM, Directeur der In- en Uitgaande Regten de Accijnsen, is voornemens, ten overstaan van den Notaris J. AMAMA CHEVALLERAU, op Woensdag den 15 Maart eerstkomende, des voormiddags tien uren ten huize van M J Kruizinga, aan de Vaart, te doen inzetten, om op Maandag de 20sten finaal te verkoopen ;

Ongeveer vijf Morgens VEENGROND, in het tweede Blok der Arrier Veenen, tusschen de Wijk en de Vaart, reed besneden, benevens een dit Jaar nieuw getimmerd HUIS, daarop staande aan de Vaart.

Alsmede ten zelfden dage, aan de meestbiedende te verkoopen :

Ongeveer 60 Dagwerken besneden VEEN. Zullen de Kooperen vaa dit. laatste, tegens eene Billijke HUUR Gereedschappen en Tenten in gebruik bezorgd worden. Alsmede kunnen dezelve onder genoegzaam te gevene zekerheid een Voorschot van Penningen bekomen.

Bron : Delpher.nl

Oproep

- Posted in overig by

Alle de geene het zij VEENBAZEN, TURFGRAVERS of andere WERKLIEDEN, zoo in lange als korte Turfveenen, die mogten genegen zijn, zich met der Woon te vestigen, in de Nieuw door den Heer W. J. van DEDEM en Consorten, aangelegd wordende KOLONIE, langs het door dezelve gegraven Kanaal, uitwaterende door de stad Hasselt, kunnen zich ten dien einde vervoegen bij voorz. Heer van Dedem te Zwolle of bij M. J. Kruizinga aan voorn Kanaal bij de Ommerschans woonachtig; dienende tot een ieders narigt, dat men op Erfpacht of andere Conditien, zal kunnen bekomen eenigen Ondergrond met een daarop staande Nieuwe Woning, waarvan den Eigendom kan worden geacquireerd bij termijns betalingen in vier a vijf jaren. Zullende aan des begeerende eenig Veen, ofte wel het regt om in de reeds besnedene Veenen langs de opgelegde Wijken, bij de dag werk voor eigen rekening Turf te graven, waarvan de voldoening op zeer redelijke Conditien zal worden bepaald; zoo alsmede het Gereedschap als de Gravers Tenten, aan des verkiezende worden aangeboden; terwijl het overbodig zal zijn, de deugdzaamheid der Veenen, door het reeds geètablisseerd en toenemend debiet gevestigd, te vermelden, als eveneens de bevaarbaarheid van het Kanaal zelve, hetwelk men, zoo in het vorig Jaar 1818, als zelfs in het zoo ongemeen droog Saisoen van 1819, Wanneer genoegzaam alle Vaarten droog lagen, steeds heeft evaren, met Pramen 2 ½ Voet, diepgaande, daar men in gewone tijden Vijf Voeten diep kan afvoeren.

Iemand hierin gading makende kome in Persoon of adressere zich bij gefrankeerde Brieven. Zwolle den 9 December 1819.

Bron : Delpher.nl

Erve de Kiewitshaar

- Posted in Verkoop by

J. AMAMA CHEVALLERAU, Openbaar Notaris residerende ter stede Ommen, als hiertoe geauthoriseerd, bij Vonnis van de Regtbank, van Eersten Aanleg zitting houdende te Deventer, van den 9den Junij 1819, behoorlijk geregistreerd; voor zoo verre het aandeel der in dezen betrokkene Minderjarigen aanbetreft, overeenkomstig de Voorschriften der Wet van den 12 Junij 1816, en ten verzoeke der verdere Erfgenamen van Wijlen Femmigje Everts ten Oever, overleden te Avereest op de Kiewitshaar, in het Kanton Ommen; zal in het openbaar verkoopen:

Het ERVE de KIEWITSHAAR No. 39, gelegen in de Gemeente Avereest voornoemd, met de daarbij behorende Landerijen in Massa of in Percelen, zoo als in de Koopvoorwaarden nader zal worden bepaald.

Waarvan de Inzate geschied is op Woensdag den 24 November laatstleden ten huize van M. J. Kruizinga aan de Vaart, bij de Ommer schans, en de finale Toewijzing zal geschieden op Woensdag den 8sten December eerstvolgende, des voormiddags elf uren,

De Koopvoorwaarden leggen van heden af ter lezing ten Kantore van Benoemden Notaris.

Iemand nader onderrigt begeerende, kunnen zich vervoegen ten Huize van den Heer F. A. Ebbinge Wubben, Scholtus der Gemeente Staphorst, als speciaal gevolmagtigde ten dezen.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 542/52

Note : Locatie Kievitshaar

130 Morgen veengrond

- Posted in Verkoop by

J. AMAMA CHEVALLERAU, Openbaar Notaris te Ommen, zal, als hiertoe behoorlijk geauthoriseerd, voor zoo verre de Minderjarigen betreft, en ten verzoeke van de meerderjarige mede Erfgenamen FRIDAGH en verdere EIGENAREN, ten overstaan van den Heere Vrederegter van het Kanton Ommen en in tegenwoordigheid der Voogd en toezienden Voogd, op Dingsdag en Woensdag den 29 en 30sten Junij eerstkomende, des voormidags tien uren ten Zijnen Kantore in Ommen Finaal te doen Verkoopen:

1°. Ongeveer èèn honderd dertig Morgens VEENGROND gelegen in de Arrier Markte, Gemeente Schoutambt Ommen ten Noorden den Vriesschen Dijk, aan de Vaart; voor een groot deel, dadelijk aan de Snede, van de beste Kwaliteit van 6 tot 17 Voeten diepte; in Percelen van 1 en een half tot 30 Morgens: naar mate dezelve meer of min aan de Snede leggen.

2°. Het ERVE BENIERS, gelegen in de Buurschap Arrien, mede in voorschreven Schoutambt aldaar, No. 5, met daarbij bebehoorende ongeveer twee en twintig Mudden ZAAI- en zes Morgens GRASLAND, benevens een en een halve Waar AANDEEL in de VELD, VEEN en GROEN- GRONDEN in de Markte van Arrien, gelegen ten Zuiden den Vriesschen Dijk. Waaronder nog een zeer aanzienlijk gedeelte VEENGROND van een tot twaalf voeten diepte van beste Kwaliteit, in Perceelen of in Massa.

De finale slag der Veenen ten Noorden den Vriesschen Dijk zal zijn de eerste, en van het Erve en verdere Gronden de tweede dag, boven bepaald.

Zullende de Conditien ter lezing leggen (speciaal de Veenen betreffende) ten Huize vami M. J. Kruizinga en R. Veninge aan de Vaart, en de algemeene Conditien ten Kantore van voornoemde Notaris; op welke Plaatsen ook voor de behoorlijke aanwijzingen in dier tijd order zal worden gesteld.

Bron : Delpher.nl

Akte : Amama Chevallerau nr 467

Aanbesteding bouw R.C. kerk

- Posted in aanbesteding by

Men is voornemens op Maandag den 26 April 1819, des morgens om tien uur ten huize van M. J. Kruijsinga, aan de Nieuwevaart bij de Ommerschans publiek aan de minstaannemende te besteden :

Het OPBOUWEN van eene NIEUWE R. C. KERK en PASTOORS WONING, in de Avereester Veen Kolonie. Alles ingevolge goedgunstige dispositie van Z. M. den Koning der Nederlanden.

De Conditien van aanbesteding zullen van af 8 dagen voor de besteding ter lezing leggen te Zwolle in het Munstersche Posthuis en bij M. J. Kruijsinga, waar mede de tekening te zien is en nader onderrigt te bekomen.

Bron : Delpher.nl

Zoo heeft Z. M., ten behoeve van bijna 600 R. C. arbeiders, welke zich als kolonisten in de Avereester, Arrier en aangrenzende hooge veenen hebben nedergezet, en die, door den verren afstand van R. C. kerken den eerdienst niet geregeld konden bijwonen, een onderstand, ten bedrage van ƒ 10,885 verleend, ten einde daaruit eene kerk en pastorij te bouwen , mitsgaders de noodige behoeften tot het verrigten van den eerdienst te kunnen aankoopen, terwijl bovendien door Z. M. eene jaarwedde van ƒ 600 aan den aldaar, door de kerkelijke overheid te benoemen pastoor wordt toegestaan.

Bron : Delpher.nl

Enige Morgens venen

- Posted in Verkoop by

Men is voornemens op Maandag den 22 Februarij 1819, ten huize van de Wed. Stygh te Ommen, des nademiddags om drie uur, of dadelijk na afloop der inzate en verkoop van de VEENEN der Stad Ommen, ten overstaan van den Notaris J. Amama Chevallerau, in het openbaar te doen inzetten, en op Maandag den 8 Maart daaraanvolgende, op uur en plaats voorschreven finaal te verkoopen, eenige Morgens VEEN, in Arrien gelegen in het Schoutambt van Ommen, als:

In het eerste Blok.

1°. Ruim een en een halve Morgen Rhijnl. van het begin van de tien Roeden, dewelke mede in dat Parceel begrepen zijn, tot aan de Hoofdwijk.

2°. Ruim zeven Morgen bezuiden de Hoofdwijk tot aan de Capitale Vaart.

3°. Ongeveer tien Morgen bezuiden de Capitale Vaart tot aan een gemaakte Grup, hebbende deze drie Parceelen het Slag van de Stad Ommen ten Oosten, en de Heer van Dedem en Comp. ten Westen.

In het tweeede Blok.

4°. Ongeveer vier Morgen van de Wijk tot aan de Vaart.

5°. Ongeveer zes Morgen van de Vaart tot aan het 3de Blok; hebbende deze 2 Parceelen ten Oosten het Slag van Steenbergen en ten Westen de Heer van Dedem en Comp.

Alle welke Veenen zijn van de beste qualiteit, voor het grootste gedeelte begrupt, en direct aan de Vaart naar Hasselt gelegen, of aan de Hoofdwijk, zoo dat dezelve dadelijk om te Verveenen kunnen worden opgestooken.

De aanwijzing zal geschieden door Gerrit Last, wonende aan de Vaart.

De dagen van betaling zullen voor de Kopers zoo gunstig mogelijk gesteld worden, en de Conditien 14 dagen voor de inzate ter lezing leggen ten Kantore van den Notaris voorn.; ten huize van M. J. Kruizinga en R. Vening aan de Vaart; voorts te Meppel in de Wildeman, op het Hogeveen bij van Slooten, en te Hasselt in de Herderin.

Bron : Delpher.nl

Akte : Amama Chevallerau nr 401 en 408

Diverse veenen

- Posted in Verkoop by

Het GEMEENTE BESTUUR der Stede Ommen, is voornemens onder nadere goedkeuring van H, E. G. A. Heeren Gedeputeerde Staten van de Provincie Overijssel, ten Overstaan van den Notaris J. AMAMA CHEVALLERAU, residerende te Ommen, op Maandag den 22 Februarij eerstkomende, des voormiddags tien uren op het Gemeente Huis te Ommen, in het openbaar te doen inzetten, om op Maandag den, 8sten Maart eerstvolgende, ter zelfder uur en plaats finaal te verkoopen:

Eene aanzienlijke partij VEEN GROND, gelegen in de Arrier Veenen, Schoutambt Ommen, aan de Nieuwe Vaart, van daar door Hasselt in het Zwartewater uitloopende, - in de volgende Perceelen:

Eerste Blok.

1°. Ongeveer een en een vierde MORGEN R. L. met het vier-negendertigste Aandeel in de tien ROEDEN, belendigd ten Zuiden de Hoofdwijk, dadelijk aan de Snede.

2°. Ongeveer negen en een half MORGEN, tusschen de Hoofdwijk en Vaart, dadelijk aan de Snede.

3°. negentien MORGENS, Zuidwaards van de Kapitale Vaart opschietende, dadelijk aan de Snede.

4°. Ongeveer acht-en-dertig MORGENS, Zuidwaards het Perceel No. 3, tot aan de Vrieschen of Herendijk.

Tweede Blok.

5°. Ongeveer vijf MORGENS, tusschen de Hoofdwijk en Vaart, dadelijk aan de Snede.

6°. Ongeveer zeven MORGENS, ten Zuiden aan de Kapitale Vaart tot aan het Derde Blok, dadelijk aan de Snede.

Derde Blok.

7°. Ongeveer drie en een half MORGEN, ten Zuiden tegen het Slag La F. in het tweede Blok.

8°. Ongeveer een en een half MORGEN, ten Zuiden tegens het Slag La. D. in het tweede Blok.

9°. Ongeveer een MORGEN, een honderd drie-en-tachtig ROEDEN ten Zuiden tegens het Slag E. int het tweede Blok.

10°. Ongeveer twee en een half MORGEN, ten Zuiden het zesde Perceel bovengenoemd.

11°. Ongeveer drie MORGENS, ten Zuiden het Slag H. in tweede Blok,

12°. Ongeveer acht en een halve MORGEN ten Zuiden het Slag B. in het tweede Blok.

13°. Ongeveer zes en dertig MORGENS, gelegen aan den Vrieschen of Heerendijk, hebbende ten Noorden het Slag B. in dit Blok.

Welke VEENEN alle zijn van de beste Kwaliteit, leggende dezelve zeer voordeelig ter afvoering der Turf, over de voornoemde Vaart naar Hasselt en voorts dadelijk zonder overlading.

Verder naar alle Plaatsen in het geheele Rijk, met groote Vaartuigen waarmede deze Vaart niet tegenstaande het zoo buitengewoon droog saisoen van het Jaar 1818, altijd met de Vracht heeft bevaren kunnen worden.

Alles breeder omschreven in de Koopvoorwaarden, welke van heden af ter lezing leggen ten Kantore yan voornoemden Notaris, ten Huize van M. J. Kruizinga en R. Vening aan de Vaart.

Zullende, de aanwijzinge der Veeven geschieden door R. Vening of iemand bij denzelven bekend; en der Landerijen te Ommen, door Hendrik Bosscher.

Bron : Delpher.nl

Akte : Amama Chevallerau nr 400 en 407