Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Benoeming landmeter

- Posted in overig by

De EIGENAREN in de VEENEN gelegen in de Markte van Reeze, ten Noorden de Vriesschedijk, het van hun belang oordeelende om de Verveening hunner Veenen te bespoedigen, hebben voor het meerder deel in Conferencie aan den Rustenberg op Donderdag den 12den dezer goedgevonden, eene nadere Comparitie te bepalen op den 9den Maart eerstkomende des voormiddags elf uren, aan den Rustenberg bij de Stad Hardenberg; Wordende ten dien einde alle Eigenaren in de voorschreven Veenen opgeroepen, om ten dien dage ter plaatse voorschreven te Compareeren, om te Delibereeren:

1°. Om te treeden tot de kwalificatie en benoeming van een LANDMETER, ten einde op gemeenschappelijke kosten de juiste Limiten, van eens ieders Eigendom ten onderlingen genoegen te bepalen, en de Puncten aantewijzen langs en door welke de Scheids Gruppen zullen moeten worden gelegd en gegraven.

2°. Om te Delibereeren, hoe en op wat wijze, zal kunnen worden getreden tot het bespoedigen van de Vergraving der voorzeide Veenen, in overeenkomst en verband met de eigenaren van de Vaart, ter spoediger doorgraving van het bekende Hoofdwijk.

Bron : Delpher.nl

Duizenden roeden natte venen

- Posted in Verkoop by

J. AMAMA CHEVALLERAU, Notaris te Ommen, zal ten verzoeke der Eigenaren, op den 16den Maart eerstkomende des voormiddags 10 uren, ten Huize van M. J. Kruizinga aan de Nieuwe Vaart in voorschreven gemeente vaceeren tot verkoop in het openbaar van eenige duizenden Roeden Natte VEENEN, in de Oosterhuizen en Arrier Veenen, gelegen aan de Vaart. Waaronder eenige Perceelen die gedurende vier a vijf jaren kunnen worden gebruikt.

Nader informatie te bekomen ten Kantore van voorschreven Notaris en ten huize van M. J. Kruizinga.

Bron : Delpher.nl

Aanbesteding twee gebouwen

- Posted in aanbesteding by

Men is voornemens, met de Leverantie van alle de benodigde Materialen en verder Arbeids-loon aan de minstaannemende aantebesteden :

Het zetten van twee GEBOUWEN in het Arrien-veen aan de Nieuwe Vaart, gemeente Ommen. En waarvan de aanbesteding zal geschieden op Dingsdag den 20sten Januarij aanstaande, des morgens om 11 uren ten huize van de heer Kruijsinga aan de Veene-Brug bij de Ommer-schans.

Zullende de Bestekken en Conditien drie dagen bevorens ten gemelde huize, ter lezing en visie leggen.

Bron : Delpher.nl

Eike en beuke bomen

- Posted in Verkoop by

De Hoog Wel Geboren Heeren R. H. en C. Baron de VOS VAN STEENWYK, en W. J. Baron van DEDEM, zyn voornemens, op Woensdag den 13den dezer maand, des voormiddags tien uren, ten Huize van den Kastelein Jan Kok, voor de Brug te Ommen, ten overstaan van den Notaris J. AMAMA CHEVALLERAU, publiek te Verkoopen:

ongeveer 256 stuks EIKEN, 93 stuks DENNEN, en 95 stuks BEUKE BOMEN, staande te Arrien en Stegeren, en op Donderdag den 14den, des morgens 10 uren, aan de Vaart, ongeveer 225 stuks EIKEN en 65 stuks DENNEN BOMEN, staande op den Huizen en Oosterhuizen.

Iemand eenige informatie begerende, kunnen dezelve bekomen ten Kantore van voornoemden Notaris en by M. J. Kruizinga aan de Vaart.

Bron : Delpher.nl

Boerenhuis en veenen

- Posted in Verkoop by

Men presenteerd te Koop de derde part van een vol waardeel VEENEN in de Markte van Arriën, Gemeente Ommen, leggende de Veenen aan de snede aan de Nieuwe Vaart van daar naar Hasselt. Ook kan hier by gekogt worden de derde part eigendom van BOEREN HUIS, SCHUUR en SCHAPESCHOT met de daarby behorende Bouw- en Groen-Landen, Veld- en Hei-gronden in Arriën,

Nader informatie te bekomen by L. Meilink in de Smeden te Zwolle, of M. Kruizinga aan de Nieuwe Brug by de Ommer Schans.

Bron : Delpher.nl

Extra beste veenen

- Posted in Verkoop by

De Eigenaren zijn voornemens om op Saturdag den 8 April aanstrande, des morgens om elf uur, ten huize van, M. J. Kruijzinga, bij de Ommerschans in de Gemeente Ommen, Provincie Overijssel, publiek te doen inzetten, en 14 dagen daarna aan de meestbiedende te verkoopen:

Ongeveer 50 a 60 morgens extra beste VEENEN, geschikt tot lange Steekturf; alsmede op de dag der insate, zijnde den 8 April, direct finaal te verkoopen: Eenige honderd roeden NATTE VEENEN, om in het aanstaande Saisoen te kunnen worden gebaggert, waarby de noodige Tenten, Mengbakken en ander Gereedschap zal worden geleverd; kunnende de Turf uit deeze Veenen worden afgevoerd langs het derwaards aangelegd Kanaal over Hasselt, met staande Masten Bevaarbaar voor Schepen vijf voet diepgaande en 16 a 17 voeten wijd.

Iemand nader onderrigt of aanwijzing begerende, adressere zich bij voorz. M. J. Kruijzinga, kome op dag en plaatse voorschreven en doe zijn profijt.

Bron : Delpher.nl

De Heer en Mr. W. J. v. DEDEM, is voornemens op Dingsdag die zijn zal den 13 Maart (Lentemaand) aanstaande, ten huize van B. DROST, in het Logement de Herderin te Hasselt, publicq aan de minstaanneemende te Besteeden:

Het METSELEN van een CAPITALE STEENEN SLUIS en KLAPBRUGGE daar over, op de nieuwe Vaart van Hasselt naar de Avereest met de daarby benodigde Materialen.

Zullende de Bestekken ten eersten ter lezing worden voorgelegd, ten minsten 8 Dagen voor de Besteding in gemelde Logement, en te Zwolle in het nieuwe Heeren Logement aan de groote Markt.

Bron : Delpher.nl

Aanbesteding graven vaart

- Posted in aanbesteding by

De Heer Mr. W. J. van DEDEM is voornemens den 29 van Oogstmaand, (Augustus), aanstaande, voor den middag om tien uuren, in het Logement de Herderinne te HASSELT publiek aan de minstaannemende aanbesteden:

HET GRAVEN VAN EEN GEDEELTE VAN DE NIEUWE VAART van HASSELT naar DE AVEREEST, lopende dit porceel van de Lichtmis tot aan de Hulst, ter diepte van zes en een half en ter breedte van zes en dertig Rhynlandsche Voeten, op het daaglyksche Water.

Iemand gading Hebbende kome op tyd en plaats voorschreven; zullende de Bestekken twee dagen voor de besteding in voormelde Logement ter lezing leggen, en inmiddels eenige onderrigting begeert, zich kunnen addresseeren by den Heere Aanbesteder, ten huize van Mevrouw de Wedw. van MARLE te Zwolle of by den Secretaris Mr. Z. TYL te Hasselt.

Bron : Delpher.nl