Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Mr. J. H. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Maandag 5 Februarij 1866, des middags te 12 uren, ten huize van den Logementhouder L. STEENBERGEN, aan de Dedemsvaart, ten verzoeke van J. K. PADDING doen inzetten, en 14 dagen later, ter zelfder plaats en uur, publiek verkoopen:

Een Huis en Erf met bijgelegen Bouw- en Weideland, gelegen aan de zuidzijde van de Dedemsvaart in de gemeente Avereest, belend ten noorden de vaartsgeregtigheid, ten oosten de Weduwe VENINGEN en J. KLEINMEIJER, ten zuiden H. GOVERS en Wed. KUIJER en ten westen K. HARTMAN en H. GOVERS, en kad. bekend Sectie I. Nos 629, 637, 641 en 643, te zamen groot 3 B. 95 R. 70 E , te veilen in 9 perceelen ; en

Een Huis en Erf met het regt van Erfpacht van eenig Bouw- en Weiland, gelegen naast het voor gaande, en kad. bekend Sectie I. Nos. 645, 646 en 647 , groot 61 R. 30 E.

Informatiën te bekomen ten kantore van genoemden Notaris, alwaar de conditiën ter visie liggen.

Bron : Delpher.nl

Boerenhuis en Erf

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. E. MEESTERS, Notaris te Avereest, is voornemens, ten verzoeke van HARM ter BANE, landbouwer te Avereest, en ten huize van WOLTER MULDER, logementhouder aan de Dedemsvaart, op Maandag den 5den Februarij a.s., des voormiddags te elf uren, publiek te doen inzetten en veertien dagen later finaal te verkoopen:

Een Boerenhuis en Erf met ruim twee bunder daarbij behoorend Bouw- en Weiland , staande en gelegen aan het zoogenaamde Lange Jagt in de gemeente Avereest, in de nabijheid van sluis No. 6.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 95

Note : Het betreft hier Sectie L nr 1141, 1142, 1138, en 1139

Ondergrond en grasgrond

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Woensdag den 17 Januarij 1866, des middags te 12 uren, ten huize van den Heer W. MULDER aan de Dedemsvaart, doen inzetten, en op nader te bepalen dag publiek verkoopen:

1°. Een stuk ondergrond, gedeeltelijk met dennen bepoot, en een perceel grasgrond en bouwland, met daarop staande huizen en erven, gelegen in de gemeente Avereest, boven het Schut van JANSEN op de Vierde Wijk, belend ten zuiden Mevrouw de Wed. L'ESPINASSE en ten noorden de Wijk, kad. sectie M, nos. 140, 141, 144, 145, 146, 147, 406, 407 en 408, te zamen groot 22 bunder, 47 roe, 21 ellen;

2°. Den blooten eigendom van een stuk bouwland en van den ondergrond van een huis, gelegen als voren, kad. sectie M, nos. 142, 143, te zamen groot 55 roeden, 64 ellen ;

3°.Twee perceelen besneden bovenveen, gelegen aan de oost- en westzijde van de Vijfde Wijk, in de gemeente Ambt Ommen, belend ten Westen den Heer van SONSBEECK, groot 2 bunder, 91 roe, 69 ellen.

Nadere informatiën ten kantore van voornoemden Notaris en bij den Heer A. DE JONG te Avereest.

Bron : Delpher.nl

Wei- en Bouwland

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. E. MEESTERS, Notaris te Avereest, is voornemens op Vrijdag den 19 Januarij e.k., ten verzoeke der Wed. F. L. STEENBERGEN te Zuidwolde, des middags ten 12 ure, ten huize van den Logementhouder L. STEENBERGEN aan de Dedemsvaart, publiek te doen inzetten, om 14 dagen later finaal te verkoopen:

Eenige perceelen Wei- en Bouwland, gelegen in de gemeente Avereest.

a. Ruim drie bunder, zich uitstrekkende van den straatweg loopende langs de Dedemsvaart tot aan de Kruizinga's Wijk tusschen de Boerderijen van de Heeren H. A. STEENBERGEN en A. DE JONG.

b. Ruim vier bunder, zich uitstrekkende achter de voorgaande perceelen, van de Kruizinga's Wijk tot aan de eigendommen van den Heer J. MULDER.

Inlichtingen te bekomen bij den Notaris voornoemd.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 89

Note : a) Het betreft hier Sectie H nr 887, 888, 889, 890, 891, en 892

Note : b) Het betreft hier Sectie H nr 410, 411, 412, 413, 414, 415 en 416

Boekweitenland

- Posted in Verhuur by

Mr. J. H. E. MEESTERS , Notaris te Avereest, is voornemens, ten verzoeke van Mevrouw de Wed. Dr. F. L. L'ESPINASSE en Mejufvr. H. VENINGEN, op Zaturdag den 6 Januarij, des voormiddags te 10 uren, ten huize van L. STEENBERGEN, Logementhouder aan de Dedemsvaart, publiek te verhuren, voor den tijd van 10 achtereenvolgende jaren:

12 perceelen Boekweitenland, gelegen in de gemeente Avereest nabij Doevelaar en het Smidje, zoo als op het terrein is uitgebakend;

en publiek te verkoopen:

Eenige perceelen gehakte 20jarige Dennen, liggende in de zelfde streek.

Aanwijzer C. O. SCHOONEWILLE.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 86

Note : Het betreft hier heideveld ter verbouwing van boekweit Sectie I nr 214

Note : Het betreft hier gekapte dennen op Sectie I nr 212

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal op Woensdag den 10 Januarij 1866, 'smorgens om 11 uur, ten huize van F. BOTERMAN te Dedemsvaart doen inzetten, en 14 dagen later publiek verkoopen:

1°. Een BOERENPLAATSJE, bestaande in Huis en Erf, met Bouw-, Wei- en Hooiland, groot 3½ bund., staande en gelegen in het Achterveld te Avereest, digt bij LUCAS WOLF.

2°. Een stuk best Hooiland, DE BRAAMSMAAT, groot 68 roed., gelegen aan de rivier de Reest, gemeente Avereest.

3°. Een perceel Hooiland, groot 83.80 roed., gelegen in de Paardelanden te Zuidwolde; alles behoorende aan de kinderen van KOERT KOERTS LINDE.

Aanwijzer KOERT LINDE op de plaats.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 2335

Note : 1) Het betreft hier Sectie L nr 111, 110, 112, 113, 114, 115, 127, 128, 129, en 130

Note : 2) hooiland "de Braamsmaat" Sectie L nr 3 en 1365

Mr. C. W. van DEDEM , Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal op a. s. Woensdag 18 April 1866, 's morgens om 10 uur, ten sterf huize van K. K. LINDE in 't Achterveld te Avereest publiek verkoopen:

1 Paard, eenige dragtige- en guste Koeijen, den Inboedel, het Hooi en Stroo, Bouw- en Melkgereedschap en hetgeen meer ten verkoop zal worden aangeboden.

Bron : Delpher.nl

Boerenplaats met huis en erf

- Posted in Verkoop by

Mr. C. W. VAN DEDEM. Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal, op Woensdag den 6den December 1865, 'smorgens om 11 uur, ten huize van F. BOTERMAN te Dedemsvaart, doen Inzetten en 14 dagen later publiek verkoopen:

1°. Eene BOERENPLAATS met HUIS en ERF en bijelkander liggend BOUW- en WEILAND en HEIDEGROND, groot ongeveer 12 bunders, gelegen in den Oosterhuis te Avereest, digt aan de Reest en behoorende aan Wm. HEIN. op de plaats, en

2°. drie stukken best BOUW- en GRASLAND en PLAGGEVELD, gelegen digt bij voormelde Plaats , zijnde het eigendom van K. H. LINDE.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 2320

Note : Ten verzoeke van Willem Hein en Koert Harms Linde

Note : Het betreft hier Sectie H nr 62 en 61

Note : Hooiland "Het Reebroek" Sectie H nr 1408

Note : en verder Sectie H nr 51, 155, 157, 212, en 220

Boerderij met schuur erf en tuin

- Posted in Uncategorized by

Mr. J. H. E. MEESTERS, Notaris te Avereest, is voornemens op Woensdag den 15den November e.k.. des voormiddags ten 11 ure. ten huize van den Logementhouder LUCAS STEENBERGEN aan de Dedemsvaart, publiek te doen inzetten: Ten verzoeke van den Heer J. H. GEERDES:

1°. Eene BOERDERIJ bestaande in BOUWMANSWONING, SCHUUR, ERF. TUIN, zamen ter grootte van 3.82.10, gelegen in het Achterveld, in de Gemeente Avereest, begrensd ten O. door G. HEIMERIKS. ten N. de weg, ten W. L. WOLF en ten Z. door COERT LINDE. Zullende geveild worden in zeven afzonderlijke perceelen , zooals op het terrein zal worden aangewezen

2°. Een perceeltje BOUWLAND, groot 0.1340.

3°. Drie perceelen HOOILAND, te zamen groot ongeveer 2 bunder, zijnde de nommers 2 en 3, gelegen achter no. 1.

Aanwijzer de verkooper. Inlichtingen te bekomen bij den Notaris voornoemd.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 76

Note : Ten verzoeke van Johan Herman Geerdes

Note : Het betreft hier Sectie L nr 86, 82, 83, 84, 85, 87 en 88

Note :En verder Sectie L nr 73, 76 en 77

Boerderij DE ONDERNEMING

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. E. MEESTERS, Notaris te Avereest, is voornemens, op Woensdag den 15den November e.k., des voormiddags te tien uren, ten huize van den Logementhouder LUCAS STEENBERGEN aan de Dedemsvaart, publiek te doen inzetten : Ten verzoeke van den Heer B. PLOMP en mede-eigenaren:

a. Eene BOERDERIJ, genaamd "DE ONDERNEMING", met omstreeks acht bunder daarbij gelegen bouw- en weiland , staande aan de Zuidzijde der Dedemsvaart aan de Heinbaaswijk, zullende geveild worden in zes afzonderlijke perceelen.

b. Eene ten Oosten der voormelde Boerderij staande HUIZINGE , waarin twee arbeiderswoningen met ongeveer 36 roeden bouwgrond.

Aanm. De op genoemde perceelen staande 170 eiken- en 40 elzenboomen zullen afzonderlijk worden geveild, doch bij ieder perceel door de koopers kunnen worden behouden voor 10%, boven derzelver opbrengst.

Aanwijzing door den bewoner de WEERMINK. De gronden te aanvaarden met 1 Februarij en de huizingen met Mei 1886. Inlichtingen te bekomen bij den Notaris voornoemd.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 77

Note : Ten verzoeke van Bartholomeus Plomp, Paulus van der Elst en Carel Piek

Note : Boerderij "de Onderneming" Sectie M nr 212 met 213

Note : Arbeiderswoningen Sectie M nr 214,215 en 216

Note : en verder Sectie M nr 201,203,204,205 en 210

Boerenhuis

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. E. MEESTERS, Notaris te Avereest, is voornemens, op Dingsdag den 31 October e. k., des voormiddags te 10 uren, ten huize van den Logementhouder L. STEENBERGEN aan de Dedemsvaart, publiek te doen inzetten:

1

a. Een Boerenhuis, Erf en Tuin , gelegen aan de Sponturfswijk in de gemeente Avereest, te zamen groot 0-28-60, bewoond door P. DOGGEN.

b. Een stuk Bouwland , naast het voorgaande perceel gelegen aan den weg, groot 0-47-40.

c. Een stuk Bouwland , achter het voorgaande perceel gelegen, groot 0-92-20.

d. Een stuk Weiland , achter het voorgaande perceel gelegen, groot ongeveer 0-46-50.

De perceelen b, c en d grenzen ten W. aan Meester KRAP, ten N. aan J. en W. HEIN en ten O. aan het volgende nommer.

2

a. Een perceel Bouwgrond, aan den weg gelegen , groot ongeveer 60 roeden.

b. Een perceel Weiland en Bouwgrond, achter het voorgaande perceel gelegen, groot 1-25-30.

c. Een perceel Weiland en Heide, achter het voorgaande perceel gelegen, groot ongeveer 0-46-50.

Alle deze perceelen grenzen ten W. aan het voorgaande , ten O. aan het volgende nommer en ten N. aan J. en W. HEIN.

3

a. Een perceel Bouwgrond en Heide, liggende aan den weg en achter de school, groot ongeveer 0-45-50.

b. Een perceel Weiland en Bouwgrond, achter het vorige perceel gelegen, groot 0-55-20.

c. Een perceel Bouwland en Heide, achter het vorige perceel gelegen, groot ongeveer 85 roe.

Al deze perceelen grenzen ten W. aan het voorgaande nommer, ten O. aan J. MULDER en ten N. R. WOLTINGE.

Aanvaarding 1 Mei. Aanwijzer de bewoner P. DOGGEN. Nadere inlichtingen te bekomen bij den Notaris.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 71

Note : Het betreft hier huis en erf bewoond door Pieter Doggen Sectie H nr 336 en 337

Note : en verder Sectie H nr 333, 334, 335, 338, 339, 340 en 341