Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Klein heerenhuis

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. E. MEESTERS , Notaris te Avereest, is voornemens. op Maandag den 9 October e. k., des voormiddags te 11 uren, ten huize van den Logementhouder W. MULDER aan de Dedemsvaart, publiek te doen inzetten, om acht dagen later publiek te verkoopen :

1°. den Opstal en het Erfpacht van een net klein Heerenhuis met Schuur en Tuin, wel gelegen aan den grindweg, loopende langs de Lange Wijk in de gemeente Avereest, en aldaar Kadastraal bekend in Sectie L Nos. 441 , 442 en 443, te zamen groot 30 roe 60 el; laatstelijk bewoond zijnde door den geneesheer MEKEL. Te bezigtigen elken Maandag en Donderdag, aan den finalen verkoop voorafgaande.

2°. De Erfpacht van een aan het vorige perceel grenzend stuk Bouwland, groot 42 roe 60 el;

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 64

Note : 2) Het betreft hier Sectie L nr 264

Heerenhuis met twee kalkovens

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Woensdag den 13 September 1805, des middags te 12 uren, ten huize van den Logementhouder W. MULDER te Avereest, doen inzetten, en 14 dagen later, ter zelfder uur en plaats, publiek aan de meestbiedenden verkoopen:

I Een kapitaal Heerenhuis, met groote Schuur en ruime Tuin, staande en gelegen op het beste gedeelte der Dedemsvaart, in de gemeente Avereest, aan den straatweg langs de Vaart, bewoond door den Heer E. ZWIERS, sectie L. Nos. 491 en 492, te zamen groot 40 roeden 70 ellen.

II Een Huis en Where , met achtergelegen Bouw- en Weideland, gelegen naast het vorige perceel, met de halve tegengelegene wijk, sectie L. Nos. 513, 514, 512 en 511, te zamen groot 1 bunder 41 roeden 20 ellen.

III Twee Kalkovens, Steenoven, Leschhuis en Erf, met de halve tegengelegene wijk, gelegen tusschen het vorige en het volgende perceel, sectie L. No. 1416, groot 61 roeden 80 ellen.

IV Een Huis en Erf, met Bouwland, gelegen aan de Kruizinga'swijk, tegenover de R. K. kerk, met de halve tegengelegene wijken, sectie L. Nos. 504 en 505, te zamen groot 35 roeden 90 ellen.

V Een stuk Veengrond, gedeeltelijk ontgonnen, met daarop staande 3 Woningen, gelegen aan wederzijden van de zesde wijk van de Zamenwijk, in de gemeente Avereest, met die zesde wijk, sectie K. Nos. 606, 607, 608, 609 en 610, te zamen groot 11 bunder 06 roeden 70 ellen.

VI. Een perceel Veengrond, op het zestiende wijkje van de Hoofdwijk in Stegeren, sectie K. Nos. 574, veengrond, groot 7 bunder 18 roeden 47 ellen, en 573, huis en erf, groot 03 ellen.

Nadere informatiën zijn te verkrijgen ten kantore van voornoemden Notaris.

Bron : Delpher.nl

Bouwhoeve en bouwmansplaatsje

- Posted in Verkoop by

De Notaris van der Biesen te Zwolle is voornemens, ten verzoeke van den onherroepelijk gemagtigden van J. H. SCHOLTEN, op Zaturdag den 3 Junij e. k., des voormiddags te elf uur, ten huize van F. BOTERMAN, aan de Kruisinga wijk te Dedemsvaart, gem. Avereest, te doen inzetten, en 14 dagen daarna, terzelfder plaats en uur, finaal te verkoopen:

1°. Eene BouwHoeve, gelegen aan den straatweg van Zuidwolde naar de Dedemsvaart, bewoond door J. H. SCHOLTEN, met daarbij gelegen Bouw- en Weideland , kad. gem. Avereest, S. H Nos. 1179, 1180, 1178, 1181 en 1182, te zamen groot 1-57-60 Bunder.

2°. Een Bouwmansplaatsje , ook aldaar gelegen, bewoond door D. MENSINK, kad. S. H Nos. 1211 en 1212, te zamen groot 37 roe 30 el.

3°. Een kamp Bouw- en Weideland , ten noorden van het eerste perceel , kad. S. H Nos. 1213 en 1214, te zamen groot 1-47-40 Bunder.

4°. Een kamp Hooi- en Weideland , ook aldaar, aan de Sponturfwijk, kad. S. H Nos. 1203 en 1204, te zamen groot 1-40-30 Bunder.

5°. Een Huis , Erf en Tuin , met Bouw- en Weideland, in gebruik bij B. KOEHORST, gelegen in Noordelijk Stegeren te Avereest, kad. S. L Nos. 141, 145, 146, 147 en 136, te zamen groot 1-30-50 bunder.

6°. Een kamp Bouwland , ten zuiden van het vorige perceel, kad. S. L. Nos 134 en 135, groot 99 Roe 12 El.

7°. Een kamp Hooiland , ook aldaar , kad. S. L No. 99 , groot 77 Roe 70 el.

8°. Een dito kamp, aan den Reest aldaar, kad. S. L No. 1366, groot 61 Roe 70 El.

Ten dage der veiling komen in massa perceel 1 tot en met 4 en de perceelen 5 en 6.

Aanwijzer J. H. SCHOLTEN te Avereest. Nadere informatiën ten kantore van genoemden Notaris, bij wien de beschrijving der perceelen en de veilconditiën ter inzage liggen.

Bron : Delpher.nl

Bovenveen

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Maandag den 15 Mei 1865, des middags te 12 uren, ten huize van den Logementhouder W. MULDER te Avereest doen inzetten en 8 dagen later, ten huize van den Logementhouder L. STEENBERGEN aldaar, ten verzoeke van den heer E. ZWIERS, publiek verkoopen:

Een stuk BOVENVEEN, zijnde het tiende wijkje op de Zamenwijk in den gemeenten Avereest en Ambt Ommen, groot ruim 3 Bunders. Te veilen in 3 perceelen.

Informatiën te verkrijgen bij genoemden Heer E. ZWIERS en bij den Notaris.

Bron : Delpher.nl

Neurende en guste Koeijen

- Posted in Verkoop by

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal op Maandag den 13 Maart 1565, 's morgens om 10 uur, op het Landgoed WILLEMSHOEVE, bij sluis 4 aan de Dedemsvaart te Avereest, publiek verkoopen:

2 beste Ruinpaarden, 1 best Merriepaard, 15 neurende en guste Koeijen, 5 Pinken, 2 dragtige Motten, 1 Borg, 3 beslagen Boerenwagens, 1 Kapwagen, Karnmolen, en voorts al de Bouw- en Melkgereedschappen en hetgeen verder ten verkoop zal worden aangeboden.

Bron : Delpher.nl

Herenhuis met drie kalkovens

- Posted in Verkoop by

Mrs. W. S. van der GRONDEN en J. H. van ROIJEN, Notarissen te Zwolle, zullen op Zaturdag den 25 Maart 1865, des middags te 12 uren, ten huize van den Heer WOLTER MULDER te Avereest, doen inzetten, en drie weken later, publiek verkoopen:

Een kapitaal Heerenhuis en Where, met Schuur, ruimen Tuin, Bouw- en Weideland, drie Kalkovens, leschhuis en twee Arbeiderswoningen, alles aan elkander gelegen , aan den Straatweg in de gemeente Avereest, en schietende van af dien weg tot aan de Kruisinga's Wijk, belend den heer Jhr. Mr. G. R. G. van SWINDEREN ter eene en den heer BEREND BERENDS ter andere zijde, en kadastraal bekend in Sectie L, Nos. 586 tot en met 597, te zamen groot 8 bunders 1 roede 52 ellen.

Nadere informatiën zijn te verkrijgen bij voornoemde Notarissen.

Bron : Delpher.nl

Boerenplaats

- Posted in Verkoop by

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, is voornemens ep Woensdag den 28 December 1864, 's middags om 12 uur, ten huize van F. BOTERMAN te Dedemsvaart, te doen inzetten en 14 dagen later, den 11 Januarij 1865, ter zelfder ure en plaats , publiek te verkoopen :

Eene Boerenplaats, met Huis en Erf, Bouw- en Weilanden, eenigen Heidegrond en eenig Turfveen , te zamen groot ruim 29 Bunders, bij elkander gelegen in den Oosterhuis te Avereest, te veilen in 19 perceelen. Aanwijzer de verkooper G. VOGELZANG Sr. op de plaats.

Nadere inlichtingen op franco aanvrage te bekomen ten kantore van den Notaris.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 2169

Note : Ten verzoeke van Guichien Vogelzang Senior en vrouw Jentje Jans Vosseberg landlieden

Note : Het betreft hier Sectie H nr 187, 188, 189, en 190

Note : en verder Sectie H nr 38, 178, 180, 181, 182, 184, 186 en 224

Note : en verder Sectie H nr 1434, 1435, 1436, 1437, 1439, en 1394

Verpachting Tollen

- Posted in pacht by

BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente AVEREEST, zijn voornemens op Dingsdag den 20 December aanstaande, des voormiddags ten elf ure, ten huize van L. STEENBERGEN te Dedemsvaart, voor den tijd van 3 jaren, ingaande den 1 Mei 1865 , publiek te verpachten :

drie Tollen met bijbehoorende Woningen , van den weg langs de Dedemsvaart tusschen de Ligtmis en de brug over Kruizinga's wijk.

De voorwaarden dezer verpachting liggen ter lezing ter Secretarie der gemeente Avereest, waar tevens opgave kan verkregen worden van de opbrengst dier tollen gedurende de laatste drie jaren.

Avereest, den 30 November 1864. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. H. van BARNEVELD, Burgemeester. B. NIJHUIS , Wethouder.

Bron : Delpher.nl

Koeien, kalveren en vet varken

- Posted in Inboedel by

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal op a. s. Woensdag den 7 December 1864, 's morgens om 10 uur , ten Sterfhuize van wijlen H. INBERG, aan de Lange Jagt te Dedemsvaart, gemeente Avereest, publiek verkoopen:

8 Koeijen, 2 Kalveren, 1 vet Varken, 4 Loopvarkens, 1 Wagen; voorts Bouw- en Melkgereedschappen, Huisraad, Kleederen, Aardappels, Rogge, Boekweit, Mest, Stroo, 20000 halve Ned. ponden Hooi, enz.

De posten tot en met f 1.50 moeten dadelijk worden betaald.

Bron : Delpher.nl

Boerenplaats

- Posted in Verkoop by

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal op Zaturdag den 19 november 1864, 's morgens om 11 uur , ten huize van den Kastelein Wr. MULDER te Dedemsvaart, ten verzoeke van den Heer Mr. G. C. Jonkheer JUNIUS VAN HEMERT, doen inzetten en 14 dagen later, ter zelfder ure en plaats, publiek verkoopen:

1°. EENE BOERENPLAATS, bestaande in Huis en Erf met bijna 18 Bunders gecultiveerden Grond, aaneen gelegen aan de zoogenaamde Lange Jagt te Dedemsvaart , gemeente Avereest; te veilen in 4 perceelen en te aanvaarden dadelijk.

2°. Den blooten eigendom van eenig onmiddellijk aan het vorig perceel liggend Bouwland , groot 81.20 Roed., in erfpacht bij J. ZOMER.

Aanwijzing te bevragen bij JACOB KRIKKE , Verveener te Dedemsvaart, en nadere inlichtingen ten Kantore van den Notaris. Brieven franco.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 2156

Note : Het betreft hier Sectie L nr 992, 991 , 993, 994 en 979

Note : in totaal Sectie L nr 974 tot en met 999