Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Twee huisjes

- Posted in Verkoop by

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, is voornemens op Woensdag den 5 Oclober 1864, 's morgens om 11 uur, ten huize van F. BOTERMAN te Dedemsvaart, te doen inzetten en 14 dagen later publiek te verkoopen :

1°. Den opstal van 2 Huisjes met het regt van Erfpacht op den grond waarop die staan, en op het bijliggend Land, te zamen groot 1.04.40 bunder, staande en gelegen aan den Noordkant der Vaart, gemeente Avereest, boven sluis 6, belend ten Westen W. van HAERINGEN en ten Oosten P. REIJKERS; te veilen in 2 perceelen; en

2°. Den blooten eigendom daarvan.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 2141

Note : Ten verzoeke van Grietje Compagne weduwe van Jan Krol

Note : Het betreft hier Sectie L nr L932, L933 en L934

Huis en schuur HET OUDE SMIDJE

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. E. MEESTERS , Notaris te Avereest, zal op Donderdag den 29 September e.k., 's middags te 12 ure, ten huize van W. MULDER aan de Dedemsvaart, ten verzoeke van KLAAS BRUNOMIJER, publiek doen inzetten om 14 dagen later finaal te verkoopen, het regt van erfpacht van 1 bunder en 20 roeden gecultiveerde, grond, met daarop gebouwde Huizinge en Schuur, genaamd „HET OUDE SMIDJE", staande en gelegen in de gemeente Avereest, thans in gebruik bij den verkooper, bij wien, alsmede bij den notaris voornoemd , nadere informatiën zijn te bekomen.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 3

Note : Het betreft hier Klaas Brunemeijer Sectie I nr 211 en 213

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal op Dingsdag den 13 September 1864, 's morgens om 11 uur, ten huize en ten verzoeke van den Heer J. NAARDING Sr. te Avereest, doen inzetten, en 3 weken later, den 4 October 1864, ter zelfder uur en plaats, publiek verkoopen:

Circa 30 Bunders Bouw-, Wei-, Hooiland en Heidegrond, gelegen digt bij de school en kerk te Oud-Avereest.

Aanwijzing en nadere inlichtingen zijn op franco aanvrage te bekomen bij den Heer verkooper en ten kantore van den Notaris.

Bron : Delpher.nl

Huis erf en tuin

- Posted in Verkoop by

De Notaris FABIUS te Steenwijk is voornemens op Zaturdag den 27 Augustus 1864, des middags te 12 uren, ten huize van W. MULDER aan de Dedemsvaart, te doen inzetten om acht dagen later finaal ie verkoopen: Voor den Heer L. VLUG.

1°. Een Huis, Erf en Tuin, groot 7 Roeden 40 Ellen, slaande en gelegen op den besten stand aan den straatweg langs de Dedemsvaart te Avereest, nabij de Herv. kerk, het Postkantoor en het Gemeentehuis , bewoond door Verkooper. Voorzien vau Regenbak , Welwaterspomp en meer geriefelijkheden, tevens zeer geschikt voor Winkel en andere nering doende affaires.

2°. Een stuk Groenland , groot 24 Roeden 80 Ellen, gelegen aan den grindweg langs de langewijk te Avereest, nabij de R. C. kerk, zeer gunstig gelegen voor huisplaats.

Informatiën te bekomen bij den Heer Verkooper en bijden Notaris.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 35

Note : 1) Ten verzoeke van Lucas Vlug Sectie H nr 987

Note : 2) Het betreft hier Sectie L nr 471, 472 en 473

Huis met regt van erfpacht grond

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Maandag 5 September 1864, des middags te 5 uren , ten huize van L. STEENBERGEN, te Avereest, doen inzetten, en 14 dagen later publiek verkoopen :

Een Huis met het regt van erfpacht van daarbij gelegen grond, staande en gelegen in Hoopmansveen , in de gemeente Avereest, kad. sectie K no. 389, 390, 391 en 392, te zamen groot 42 roe 20 el, bewoond door GEERT LEFERINK.

Informatiën te bekomen ten kantore van den genoemden notaris en bij den heer J. H. van ENGELEN aan de Dedemsvaart.

Bron : Delpher.nl

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, is voornemens , op Woensdag den 24 Augustus 1864, 's namiddags om 3 uur, ten verzoeke van den Heer H. AARSEN, in de na te melden Herberg te doen inzetten, en 14 dagen later, den 7 September, ter zelfder uur en plaats, publiek te verkoopen:

1°. Een onlangs nieuw gebouwd aanzienlijk HUIS, staande op een der beste neringdoende standen aan de Dedemsvaart, gemeente Avereest, onmiddellijk bij het van ouds genaamde Teekmansschut of Sluis 4 aan den grindweg, en waarin met goed succes WINKEL, BAKKERIJ en HERBERG wordt uitgeoefend , met circa 3 Bunders bij het huis liggend best Bouw- en Grasland.

2°. Een mede onlangs nieuw gebouwd Huis met Erf en ongeveer 1 Bunder Bouwland , staande en gelegen aan den Westkant van het vorige perceel.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 2130

Note : Ten verzoeke van Hendrik Aarsen

Note : 1) Het betreft hier Sectie G nr 887, 114, 115 en 117

Note : 2) Het betreft hier Sectie G nr 888

Huis en erf met tuin en bouwgrond

- Posted in Verkoop by

De Notaris H. FABIUS te Steenwijk is voornemens, op Woensdag den 20 Julij 1864, 's namiddags te 2 uur, ten huize van F. BOTERMAN aan de Langewijk te Avereest, te doen inzetten, en 14 dagen later te verkoopen:

Een Huis en Erf, met 32 roeden 10 ellen Tuin- en Bouwgroud, staande aan de Kalkwijk te Avereest, in 3 perceelen.

Informatien bij den bewoner G. FLEDERUS.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 28 en 31

Note : Het betreft hier Sectie H nr 1010 en 1009

Huisplaats met kantoor en tuin

- Posted in Verkoop by

Mr. J.H. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Maandag 4 Julij 1864, des namiddags te 5 uren, ten huize van den heer H. L. van der VECHT te Avereest doen inzetten en op Woensdag den 20 Julij 1864, ter zelfder plaats, des voormiddags te 11 uren, publiek verkoopen:

Eene huisplaats met kantoor en tuin, gelegen op een der beste standen aan de Kalkwijk in de emeente Avereest, vroeger in gebruik geweest bij den heer H. F. DEEL, in drie perceelen, zijnde:

1°. Het Kantoor met een hoekje grond daarvoor gelegen.

2°. De huisplaats met de nog op den grond staande overblijfselen van een afgebrand Huis en circa 11 roeden tuingrond, daar naast en achter gelegen.

3°. Ongeveer de Zuidelijke helft van den tuin ter grootte van circa 11 roe.

De perceelen 2 en 3 zullen in eene eerste en de perceelen 1, 2 en 3 in eene tweede massa worden geveild.

Na afloop van den verkoop zullen medee verkocht worden :

Het opgeruimde puin heele en halve steen en eenige Meubels, bestaande in Mahonijhouten Tafels, Spiegels, Kisten, Kasten, Stoelen, Keukengereedschap, enz.

Bron : Delpher.nl

Een Heerenhuis met bijgelegen TUIN en daarnaast staand Huis en Schuur, alles staande en gelegen aan de Kalkwijk in de Gemeente Avereest, Kad. Sectie H. No. 1016, Huis, Schuur en Erf, groot 2 Roe 60 El, en 1017 Tuin , groot 21 Roeden.

Te bevragen bij Mr. J. H. van ROIJEN, Notaris te Zwolle.

Bron : Delpher.nl

Afgeveende grond

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Woensdag den 27 April 1864, des voormiddags te 10 uren , ten huize van den Heer H. L. van der VECHT te Avereest, doen inzetten en dien zelfden dag, te zelfder plaatse , des namiddags te 5 uren , publiek verkoopen:

Een stuk afgeveende GROND, gelegen aan de Dedemsvaart in de Gemeente Avereest, langs de Hoofdvaart, aan de Oostzijde, tegenover het Erve HUMOSA en strekkende van af de bogt in de Vaart bij de Rolpaal tot bij Schut No. 6, en Kadastraal bekend in Sectie M. No. 3 , groot 3 Bunder 6 Roeden 60 Ellen. Te veilen in perceelen.

Nadere informatiën zijn te verkrijgen bij voornoemden Notaris.

Bron : Delpher.nl