Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Kapitaal huis en erve

- Posted in Verkoop by

Mr. C.A.H. EBBINGE WUBBEN, Notaris te Slapporst, als lasthebbende van zijn Principaal, is voornemens, op Woensdag den 30 Maarl e. k., des morgens om 10 uur, ten huize van MARTEN LINDEBOOM aan het zoogenaamde Teekmansschut aan de Dedemsvaarl te Avereest publiek te doen inzetten, om 8 dagen later ter zelfder uur en plaats finaal bij palmslag te verkoopen:

Een kapitaal Huis en Erve, belend ten Noorden aan de Beentjesgraven, ten Zuiden aan de Dedemsvaart, ten Oosten aan eene bijzondere Wijk, bestaande in Hooi-, Wei- en Bouwland, alles in gebruik bij den Eigenaar CORNELIS PETERS van DIJK, Groot ruim 21 bunders.

Te aanvaarden met den 1 Mei aanstaande.

Bron : Delpher.nl

Huis en erf met grond en wijk

- Posted in Verkoop by

De Notaris H. FABIUS te Avereest zal op Woensdag den 16 Maart 1864, des middags om 12 uren, ten huize van den heer H. L. van der VECHT te Avereest doen inzetten, en veertien dagen later, ter zelfder plaats en uur publiek aan den meestbiedende verkoopen, en zulks krachtens onherroepelijke volmagt:

Een HUIS en ERF, met daarbij behoorenden grond en wijk, staande en gelegen aan de Noordzijde van de Dedemsvaart, en daarlangs loopenden grindweg in de gemeente Avereest, belend A. BERENDS ter eene, en B. BERENDS ter andere zijde, kad. bekend Sectie H Nummers 789 tot 794, te zamen groot 1 B. 6 R. 20 E.; tegenwoordig bewoond door J. M. HERMANS.

Nadere informatiën zijn te bekomen ten kantore van den Notaris, alwaar ook de conditiën ter visie liggen, alsmede bij den Notaris Mr. J. H. van ROIJEN te Zwolle.

Bron : Delpher.nl

Opstal van een huis

- Posted in Verkoop by

Mr. C W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, is voornemens op Woensdag den 2 Maart 1864, 's voormiddags om 10 uur, ten huize van SCHUTTEROP te Avereest te doen inzetten , en op Zaturdag den 19 Maart 1864, ter zelfder uur en plaats publiek te verkoopen:

Den Opstal van een Huis, met het regt van Erfpacht op circa 70 Roeden Gronds, staande en gelegen aan de Dedemsvaart digt bij de Balkbrug te Avereest, en behoorende aan de nagelatene vrouw en kinderen van wijlen JAN ten KATE.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 2062

Note : Het betreft hier Sectie G nr 706 en 707

Huis en Erf met 4 bunder land

- Posted in Verkoop by

De Notaris FABIUS te Avereest is voornemens op Woensdag 10 Februarij 1864, des voormiddags te elf uur, ten huize van W. MULDER aan de Dedemsvaart, te doen inzetten om 14 dagen later, ten huize van L. STEENBERGEN aldaar finaal te verkoopen:

Een Huis en Erf met ongeveer 4 Bunders Weide- en Bouwland, staande en gelegen op den besten stand aan de Dedemsvaart, in de nabijheid van de Kerk en het Gemeentehuis. Te veilen in 5 perceelen.

Informatiën bij den Notaris en bij de Verkoopers M. en J. HAVEMAN.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 131

Note : Ten verzoeke van Jan Haveman en Meindert Haveman, huis en erf Sectie H nr 964 en 963

Note : Het betreft hier Sectie H nr 955, 956,957,958 en 959

Verpachting Provinciale eigendommen

- Posted in pacht by

De GEDEPUTEERDE STATEN van de PROVINCIE OVERIJSSEL, doen te weten : Dat op den 22sten Januarij 1864, des middags te 12 ure, in een der localen van het Provinciaal Bestuur te Zwolle, bij enkele inschrijving, de openbare verpachting voor den tijd van zes jaren, ingaande den lsten Mei 1864, zal plaats hebben, van de volgende PROVINCIALE EIGENDOMMEN , gelegen aan de Dedemsvaart en derzelver zijtakken.

1°. De herberg de Ligtmis, met daarbij behoorende behuizinge en gronden, thans in huur bij A. Schrijver.

2°. Een huis en gronden, bij Ophaalbrug n°. 6, op het oosteind van Nieuwleusen, in huur bij Lucas van der Belt.

3°. Een huis, hooiberg en grond, bij het Veenschut, sluis n°. 5, in de gemeente Avereest, in huur bij Jacob Aarsen.

4°. Eene woning en grond, bij de ophaalbrug n°. 9, in de Lutterkerkdijk, gemeente Ambt Hardenberg, met het genot van bruggeld, bij Pieter Dekker in huur.

5°. Een huis en grond, bij de ophaalbrug n°. 10, inden weg van Anevelde, met het genot van bruggeld, bij Hermannns Tebberman in huur.

6°. Huis en grond, bij sluis n°. 7, in Heemse, in huur bij Johannes Elferink, en

7°. Een huis en gronden, bij Terwee of Boekweitenbrug, met het genot van bruggeld, in huur bij Geerlig Lindeboom.

Een en ander onder de verpligting, van de bij de perceelen gelegen sluizen en bruggen te bedienen. De voorwaarden van verpachting en de omschrijving der perceelen liggen ter lezing aan het locaal van het Provinciaal Bestuur te Zwolle, bij de Wed. van der MOOLEN aan de Markt en bij JANSEN op den Dijk te Zwolle, in de Herderin te Hasselt, in de herberg de Ligtmis en bij AP aan de Dedemsvaart; terwijl de Hoofd-Opzigter dier vaart S. J. H. BREUKEL, de noodige inlichtingen en aanwijzingen aan de gegadigden verstrekt.

Zwolle, den lsten December 1863. De Gedeputeerde Staten voornoemd, C. BACKER, Voorzitter. J. C. BIJSTERBOS, Griffier.

Bron : Delpher.nl

Twee huizen met erpacht op land

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Woensdag den 25 November 1863 , des middags te 12 uren , ten huize van J. MULDER in den Veldhoek te Avereest, doen inzetten , en 14 dagen later aldaar publiek verkoopen :

I Een Huis met regt van erfpacht van eenig Bouw- en Weiland, staande en gelegen aan de Sponturfwijk in de gemeente Avereest, belend ten Westen de Wed. BOXEM, en bewoond door FREDERIK de LANGE, Kad. Sectie H Nos. 271-277, groot 1 B. 9 R. 80 E.

II Een Huis met het regt van erfpacht van eenig Bouw- en Weiland , staande en gelegen aan de Sponturfwijk in de gemeente Avereest, belend P. DOGGEN en H. WESTERIIUIS, bewoond door JAN BARTELS BOXEM, en kadastraal bekend Sectie H Nos. 343-347 , groot 1 B. 75 R. 80 E.

Aanwijzer de bewoner FREDERIK de LANGE.

Informatiën ten Kantore van genoemden Notaris.

Bron : Delpher.nl

Huis met bunder weide en bouwland

- Posted in Verkoop by

De Notaris FABIUS te Avereest is voornemens, op Maandag 26 October 1863, des middags te 12 uren , ten huize van den Heer H. L. van der VECHT te Avereest , publiek te verkoopen voor de Wed. en ERVEN van JAN FRINS van GIESSEL:

Een Huis met ruim een Bunder Weide- en Bouwland , benevens 70 Roeden Land in Erfpacht, alles staande en gelegen aan de Kruizinga's wijk in de gemeente Avereest, op den 12 October bij inzate geveild.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 115

Note : Het betreft hier Sectie H nr 1444, 1445 en 1443

Note : Het betreft hier Sectie H nr 646, 647, 648, 649 en 650

Note : Het betreft hier Sectie H nr 655, 656, 659, 660, 716, en 727

Heerenhuis met bijliggende tuin

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Woensdag den 14 Octoher 1863, des middags te 12 uren, ten huize van den Heer H. L. van der VECHT aan de Dedemsvaart doen inzetten en 14 dagen later ter zelfder uur en plaats, publiek aan den meestbiedenden verknopen :

Een Heerenhuis, waarin 3 Boven- en 4 Benedenkamers, Keuken, Kelder, Pomp- en Regenwater, met bijgelegen TUIN , waarin exquise Vruchtboomen en Heesters, staande en gelegen aan de Kalkwijk te Dedemsvaart, zoomede een daarnaast staand Huis en Schuur, welke met weinig kosten tot Wagenhuis of Stalling kunnen worden ingerigt, alles kadastraal bekend in de Gemeente Avereest, Sectie H. Nos. 1016 groot 2 Roe 60 El en 1017 groot 21 Roeden.

De aanvaarding zal kunnen plaats hebben op 1. November aanstaande of zooveel vroeger als het Huis ontruimd zal zijn.

Bron : Delpher.nl

Mr. J. H. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Donderdag den 29 October 1863 , des voormiddags te 10 ure, ten huize van den Heer DEEL te Avereest, publiek verkoopen :

Een zeer net geconserveerden INBOEDEL, bestaaude uit Tafels, Stoelen, Kabinetten, Secretaires, Pendules, Porcelein. Glas- en Aardewerk, Keukengereedschap, en wat verder zal worden voorgebragt.

Zegt het voort.

Bron : Delpher.nl

Huis met regt op erfpacht bouwland

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. van ROIJEN, Notaris te Zwolle , zal op Woensdag den 23 September 1863, des middags te 12 uren, ten huize van den Heer H. L. van der VECHT te Avereest, doen inzetten, en 8 dagen later, terzelfder uur en plaats, publiek verkoopen:

Een HUIS met het regt van erfpacht van een stuk Bouwland, staande en gelegen aan de Dedemsvaart, gemeente Avereest, belend door de eigendommen van H. van der MAAT en J. H. DAMAN en kadastraal bekend in sectie L. Nos. 842 en 843, groot 13 roe 50 ellen.

Nadere informatiën zijn te bekomen ten kantore van genoemden Notaris en bij den Heer J. H. van ENGELEN J.Hz. te Avereest.

Bron : Delpher.nl

Aanbesteding grindweg

- Posted in aanbesteding by

BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente AVEREEST zullen op Maandag den 7 September aanstaande , des voormiddags te elf uur, ten huize van L. STEENBERGEN aan de Dedemsvaart, publiek aanbesteden:

Het maken van een Grindweg langs de Lange Wijk, van af de Kalkwijk tot den Straatweg langs de Dedemsvaart bij sluis No. 6, hebbende eene lengte van circa 1920 ellen.

Het Plan en Voorwaarden ligt ter lezing op de Secretarie te Avereest, terwijl inlichtingen te bekomen zijn bij W. BODE, Opzigter van Gemeentewerken aldaar.

Avereest , 24 Augustus 1863. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. H. van BARNEVELD, Burgemeester. B. NIJHUIS, Wethouder.

Bron : Delpher.nl