Verhalen van de Vaart

Bij het doorspitten van oude krante berichten kom je soms opmerlijke zaken tegen. Ook het taalgebruik is soms dusdanig dat als dat tegenwoordig zo zou worden beschreven er een mediastorm op de (a)sociale media zou losbarsten.

Bevalling

Eene arbeidster aan de Dedemsvaart beviel op den 1 Augustus jl. van twee welgeschapene kinderen, een zoon en eene dochter. Naar de omstandigheden , bevonden zich de moeder en kinderen in goeden welstand tot den 7 augustus , als wanneer de moeder op de gewone wijze op nieuw bevallende, een levenloos wezen ter wereld bragt, eene eenigzins menschelijke gedaante hebbende, doch overigens geheel zonder vorm was, en welk wezen eene zwaarte had van p. m. 2 ponden. De beide kinderen en de moeder zijn na deze bevalling minder welvarende en verkeeren in zwakken toestand. De genees- en vroedmeester Te Wechel, aldaar als ervaren bekend , moet bij de onderscheidene bevallingen geadsisteerd hebben.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, Zwolle, 14-8-1846

Betooverd

ZWOLLE 23 Julij.
De Zwartsluizer Bode meldt: Aan de Dedemsvaart heeft een vader, die zijn kindje betooverd waande , hetzelve de voetjes met varkensdrek ingesmeerd, en het vervolgens , om dit te doen indroegen , boven den rook gehouden, aan de gevolgen waarvan dit kindje gestikt is.
Utrechtsche provinciale en stads-courant : algemeen advertentieblad. Utrecht, 27-7-1846
Men verneemt nader van den vader aan de Dedemsvaart, die zijn kindje betooverd wanende, hetzelve met varkensdrek de voetjes insmeerde en toen in de rook hield , ten gevolge waarvan het overleden is; dat deze zulks meende en geloofde, omdat een zoogenaamde oliekoop die in zijne buurt was gelogeerd, en die, over de ziekte van het kind geraadpleegd zijnde, met een ernstig gezigt, dien vader zulks had gezegd; er bijvoegende, dat de betoovering door het aangewendde middel zoude ophouden , en dat hij een man van 82 jaren , wiens grootvader nog leefde, die soort van ziekten altijd met het beste gevolg dusdanig had behandeld, en dit van zijn vader en grootvader had geleerd, waarom ze ook zoo oud wierden, hetgeen vooral aanmerkelijk was in zijn land , wijl de tooverij daar de meeste menschen naar het graf sleepte.
Wij zien hieruit dat het wenschelijk ware dat er maatregelen genomen wierden, die de invloed van dusdanige kwakzalvers wegnam - vooral in eene gemeente als de Vaart, waar men 5 doctoren telt, waaronder bekwame practici.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, Zwolle, 18-8-1846

Beleedigd

Woensdag jl. verliet de slager S.D. aan de Dedemsvaart zijne woning met eene zware vracht vleesch. Aan het jagthuis komende nam hij het vleesch op zijn hoofd en ging er mede venten. Te Lutten klaagde hij over ongesteldheid, en sedert is hij nog niet tot de zijnen teruggekeerd. Thans verneemt men dat men den vermiste bij eenen landbouwer onder Beilen heeft aangetroffen en is daar van aan zijne ontruste huisgenooten kennis gegeven. De ongelukkige moet door het zware dragen zijne hersenen hebben beleedigd en aan krankzinnigheid lijdende zijn.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, Zwolle, 27-9-1853

BOER'NLEV'N AN DE RIEST