Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Eike en beuke bomen

- Posted in Verkoop by

De Hoog Wel Geboren Heeren R. H. en C. Baron de VOS VAN STEENWYK, en W. J. Baron van DEDEM, zyn voornemens, op Woensdag den 13den dezer maand, des voormiddags tien uren, ten Huize van den Kastelein Jan Kok, voor de Brug te Ommen, ten overstaan van den Notaris J. AMAMA CHEVALLERAU, publiek te Verkoopen:

ongeveer 256 stuks EIKEN, 93 stuks DENNEN, en 95 stuks BEUKE BOMEN, staande te Arrien en Stegeren, en op Donderdag den 14den, des morgens 10 uren, aan de Vaart, ongeveer 225 stuks EIKEN en 65 stuks DENNEN BOMEN, staande op den Huizen en Oosterhuizen.

Iemand eenige informatie begerende, kunnen dezelve bekomen ten Kantore van voornoemden Notaris en by M. J. Kruizinga aan de Vaart.

Bron : Delpher.nl

Boerenhuis en veenen

- Posted in Verkoop by

Men presenteerd te Koop de derde part van een vol waardeel VEENEN in de Markte van Arriën, Gemeente Ommen, leggende de Veenen aan de snede aan de Nieuwe Vaart van daar naar Hasselt. Ook kan hier by gekogt worden de derde part eigendom van BOEREN HUIS, SCHUUR en SCHAPESCHOT met de daarby behorende Bouw- en Groen-Landen, Veld- en Hei-gronden in Arriën,

Nader informatie te bekomen by L. Meilink in de Smeden te Zwolle, of M. Kruizinga aan de Nieuwe Brug by de Ommer Schans.

Bron : Delpher.nl

Extra beste veenen

- Posted in Verkoop by

De Eigenaren zijn voornemens om op Saturdag den 8 April aanstrande, des morgens om elf uur, ten huize van, M. J. Kruijzinga, bij de Ommerschans in de Gemeente Ommen, Provincie Overijssel, publiek te doen inzetten, en 14 dagen daarna aan de meestbiedende te verkoopen:

Ongeveer 50 a 60 morgens extra beste VEENEN, geschikt tot lange Steekturf; alsmede op de dag der insate, zijnde den 8 April, direct finaal te verkoopen: Eenige honderd roeden NATTE VEENEN, om in het aanstaande Saisoen te kunnen worden gebaggert, waarby de noodige Tenten, Mengbakken en ander Gereedschap zal worden geleverd; kunnende de Turf uit deeze Veenen worden afgevoerd langs het derwaards aangelegd Kanaal over Hasselt, met staande Masten Bevaarbaar voor Schepen vijf voet diepgaande en 16 a 17 voeten wijd.

Iemand nader onderrigt of aanwijzing begerende, adressere zich bij voorz. M. J. Kruijzinga, kome op dag en plaatse voorschreven en doe zijn profijt.

Bron : Delpher.nl