Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Extra beste veenen

- Posted in Verkoop by

De Eigenaren zijn voornemens om op Saturdag den 8 April aanstrande, des morgens om elf uur, ten huize van, M. J. Kruijzinga, bij de Ommerschans in de Gemeente Ommen, Provincie Overijssel, publiek te doen inzetten, en 14 dagen daarna aan de meestbiedende te verkoopen:

Ongeveer 50 a 60 morgens extra beste VEENEN, geschikt tot lange Steekturf; alsmede op de dag der insate, zijnde den 8 April, direct finaal te verkoopen: Eenige honderd roeden NATTE VEENEN, om in het aanstaande Saisoen te kunnen worden gebaggert, waarby de noodige Tenten, Mengbakken en ander Gereedschap zal worden geleverd; kunnende de Turf uit deeze Veenen worden afgevoerd langs het derwaards aangelegd Kanaal over Hasselt, met staande Masten Bevaarbaar voor Schepen vijf voet diepgaande en 16 a 17 voeten wijd.

Iemand nader onderrigt of aanwijzing begerende, adressere zich bij voorz. M. J. Kruijzinga, kome op dag en plaatse voorschreven en doe zijn profijt.

Bron : Delpher.nl