Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Benoeming landmeter

- Posted in overig by

De EIGENAREN in de VEENEN gelegen in de Markte van Reeze, ten Noorden de Vriesschedijk, het van hun belang oordeelende om de Verveening hunner Veenen te bespoedigen, hebben voor het meerder deel in Conferencie aan den Rustenberg op Donderdag den 12den dezer goedgevonden, eene nadere Comparitie te bepalen op den 9den Maart eerstkomende des voormiddags elf uren, aan den Rustenberg bij de Stad Hardenberg; Wordende ten dien einde alle Eigenaren in de voorschreven Veenen opgeroepen, om ten dien dage ter plaatse voorschreven te Compareeren, om te Delibereeren:

1°. Om te treeden tot de kwalificatie en benoeming van een LANDMETER, ten einde op gemeenschappelijke kosten de juiste Limiten, van eens ieders Eigendom ten onderlingen genoegen te bepalen, en de Puncten aantewijzen langs en door welke de Scheids Gruppen zullen moeten worden gelegd en gegraven.

2°. Om te Delibereeren, hoe en op wat wijze, zal kunnen worden getreden tot het bespoedigen van de Vergraving der voorzeide Veenen, in overeenkomst en verband met de eigenaren van de Vaart, ter spoediger doorgraving van het bekende Hoofdwijk.

Bron : Delpher.nl

Duizenden roeden natte venen

- Posted in Verkoop by

J. AMAMA CHEVALLERAU, Notaris te Ommen, zal ten verzoeke der Eigenaren, op den 16den Maart eerstkomende des voormiddags 10 uren, ten Huize van M. J. Kruizinga aan de Nieuwe Vaart in voorschreven gemeente vaceeren tot verkoop in het openbaar van eenige duizenden Roeden Natte VEENEN, in de Oosterhuizen en Arrier Veenen, gelegen aan de Vaart. Waaronder eenige Perceelen die gedurende vier a vijf jaren kunnen worden gebruikt.

Nader informatie te bekomen ten Kantore van voorschreven Notaris en ten huize van M. J. Kruizinga.

Bron : Delpher.nl