Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Diverse veenen

- Posted in Verkoop by

Het GEMEENTE BESTUUR der Stede Ommen, is voornemens onder nadere goedkeuring van H, E. G. A. Heeren Gedeputeerde Staten van de Provincie Overijssel, ten Overstaan van den Notaris J. AMAMA CHEVALLERAU, residerende te Ommen, op Maandag den 22 Februarij eerstkomende, des voormiddags tien uren op het Gemeente Huis te Ommen, in het openbaar te doen inzetten, om op Maandag den, 8sten Maart eerstvolgende, ter zelfder uur en plaats finaal te verkoopen:

Eene aanzienlijke partij VEEN GROND, gelegen in de Arrier Veenen, Schoutambt Ommen, aan de Nieuwe Vaart, van daar door Hasselt in het Zwartewater uitloopende, - in de volgende Perceelen:

Eerste Blok.

1°. Ongeveer een en een vierde MORGEN R. L. met het vier-negendertigste Aandeel in de tien ROEDEN, belendigd ten Zuiden de Hoofdwijk, dadelijk aan de Snede.

2°. Ongeveer negen en een half MORGEN, tusschen de Hoofdwijk en Vaart, dadelijk aan de Snede.

3°. negentien MORGENS, Zuidwaards van de Kapitale Vaart opschietende, dadelijk aan de Snede.

4°. Ongeveer acht-en-dertig MORGENS, Zuidwaards het Perceel No. 3, tot aan de Vrieschen of Herendijk.

Tweede Blok.

5°. Ongeveer vijf MORGENS, tusschen de Hoofdwijk en Vaart, dadelijk aan de Snede.

6°. Ongeveer zeven MORGENS, ten Zuiden aan de Kapitale Vaart tot aan het Derde Blok, dadelijk aan de Snede.

Derde Blok.

7°. Ongeveer drie en een half MORGEN, ten Zuiden tegen het Slag La F. in het tweede Blok.

8°. Ongeveer een en een half MORGEN, ten Zuiden tegens het Slag La. D. in het tweede Blok.

9°. Ongeveer een MORGEN, een honderd drie-en-tachtig ROEDEN ten Zuiden tegens het Slag E. int het tweede Blok.

10°. Ongeveer twee en een half MORGEN, ten Zuiden het zesde Perceel bovengenoemd.

11°. Ongeveer drie MORGENS, ten Zuiden het Slag H. in tweede Blok,

12°. Ongeveer acht en een halve MORGEN ten Zuiden het Slag B. in het tweede Blok.

13°. Ongeveer zes en dertig MORGENS, gelegen aan den Vrieschen of Heerendijk, hebbende ten Noorden het Slag B. in dit Blok.

Welke VEENEN alle zijn van de beste Kwaliteit, leggende dezelve zeer voordeelig ter afvoering der Turf, over de voornoemde Vaart naar Hasselt en voorts dadelijk zonder overlading.

Verder naar alle Plaatsen in het geheele Rijk, met groote Vaartuigen waarmede deze Vaart niet tegenstaande het zoo buitengewoon droog saisoen van het Jaar 1818, altijd met de Vracht heeft bevaren kunnen worden.

Alles breeder omschreven in de Koopvoorwaarden, welke van heden af ter lezing leggen ten Kantore yan voornoemden Notaris, ten Huize van M. J. Kruizinga en R. Vening aan de Vaart.

Zullende, de aanwijzinge der Veeven geschieden door R. Vening of iemand bij denzelven bekend; en der Landerijen te Ommen, door Hendrik Bosscher.

Bron : Delpher.nl

Akte : Amama Chevallerau nr 400 en 407