Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Aanbesteding bouw R.C. kerk

- Posted in aanbesteding by

Men is voornemens op Maandag den 26 April 1819, des morgens om tien uur ten huize van M. J. Kruijsinga, aan de Nieuwevaart bij de Ommerschans publiek aan de minstaannemende te besteden :

Het OPBOUWEN van eene NIEUWE R. C. KERK en PASTOORS WONING, in de Avereester Veen Kolonie. Alles ingevolge goedgunstige dispositie van Z. M. den Koning der Nederlanden.

De Conditien van aanbesteding zullen van af 8 dagen voor de besteding ter lezing leggen te Zwolle in het Munstersche Posthuis en bij M. J. Kruijsinga, waar mede de tekening te zien is en nader onderrigt te bekomen.

Bron : Delpher.nl

Zoo heeft Z. M., ten behoeve van bijna 600 R. C. arbeiders, welke zich als kolonisten in de Avereester, Arrier en aangrenzende hooge veenen hebben nedergezet, en die, door den verren afstand van R. C. kerken den eerdienst niet geregeld konden bijwonen, een onderstand, ten bedrage van ƒ 10,885 verleend, ten einde daaruit eene kerk en pastorij te bouwen , mitsgaders de noodige behoeften tot het verrigten van den eerdienst te kunnen aankoopen, terwijl bovendien door Z. M. eene jaarwedde van ƒ 600 aan den aldaar, door de kerkelijke overheid te benoemen pastoor wordt toegestaan.

Bron : Delpher.nl