Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

130 Morgen veengrond

- Posted in Verkoop by

J. AMAMA CHEVALLERAU, Openbaar Notaris te Ommen, zal, als hiertoe behoorlijk geauthoriseerd, voor zoo verre de Minderjarigen betreft, en ten verzoeke van de meerderjarige mede Erfgenamen FRIDAGH en verdere EIGENAREN, ten overstaan van den Heere Vrederegter van het Kanton Ommen en in tegenwoordigheid der Voogd en toezienden Voogd, op Dingsdag en Woensdag den 29 en 30sten Junij eerstkomende, des voormidags tien uren ten Zijnen Kantore in Ommen Finaal te doen Verkoopen:

1°. Ongeveer èèn honderd dertig Morgens VEENGROND gelegen in de Arrier Markte, Gemeente Schoutambt Ommen ten Noorden den Vriesschen Dijk, aan de Vaart; voor een groot deel, dadelijk aan de Snede, van de beste Kwaliteit van 6 tot 17 Voeten diepte; in Percelen van 1 en een half tot 30 Morgens: naar mate dezelve meer of min aan de Snede leggen.

2°. Het ERVE BENIERS, gelegen in de Buurschap Arrien, mede in voorschreven Schoutambt aldaar, No. 5, met daarbij bebehoorende ongeveer twee en twintig Mudden ZAAI- en zes Morgens GRASLAND, benevens een en een halve Waar AANDEEL in de VELD, VEEN en GROEN- GRONDEN in de Markte van Arrien, gelegen ten Zuiden den Vriesschen Dijk. Waaronder nog een zeer aanzienlijk gedeelte VEENGROND van een tot twaalf voeten diepte van beste Kwaliteit, in Perceelen of in Massa.

De finale slag der Veenen ten Noorden den Vriesschen Dijk zal zijn de eerste, en van het Erve en verdere Gronden de tweede dag, boven bepaald.

Zullende de Conditien ter lezing leggen (speciaal de Veenen betreffende) ten Huize vami M. J. Kruizinga en R. Veninge aan de Vaart, en de algemeene Conditien ten Kantore van voornoemde Notaris; op welke Plaatsen ook voor de behoorlijke aanwijzingen in dier tijd order zal worden gesteld.

Bron : Delpher.nl

Akte : Amama Chevallerau nr 467