Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Erve de Kiewitshaar

- Posted in Verkoop by

J. AMAMA CHEVALLERAU, Openbaar Notaris residerende ter stede Ommen, als hiertoe geauthoriseerd, bij Vonnis van de Regtbank, van Eersten Aanleg zitting houdende te Deventer, van den 9den Junij 1819, behoorlijk geregistreerd; voor zoo verre het aandeel der in dezen betrokkene Minderjarigen aanbetreft, overeenkomstig de Voorschriften der Wet van den 12 Junij 1816, en ten verzoeke der verdere Erfgenamen van Wijlen Femmigje Everts ten Oever, overleden te Avereest op de Kiewitshaar, in het Kanton Ommen; zal in het openbaar verkoopen:

Het ERVE de KIEWITSHAAR No. 39, gelegen in de Gemeente Avereest voornoemd, met de daarbij behorende Landerijen in Massa of in Percelen, zoo als in de Koopvoorwaarden nader zal worden bepaald.

Waarvan de Inzate geschied is op Woensdag den 24 November laatstleden ten huize van M. J. Kruizinga aan de Vaart, bij de Ommer schans, en de finale Toewijzing zal geschieden op Woensdag den 8sten December eerstvolgende, des voormiddags elf uren,

De Koopvoorwaarden leggen van heden af ter lezing ten Kantore van Benoemden Notaris.

Iemand nader onderrigt begeerende, kunnen zich vervoegen ten Huize van den Heer F. A. Ebbinge Wubben, Scholtus der Gemeente Staphorst, als speciaal gevolmagtigde ten dezen.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 542/52

Note : Locatie Kievitshaar