Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

J. AMAMA CHEVALLERAU, Openbaar Notaris residerende te Ommen, zal ten verzoeke der Eigenaren, op Dingsdag den 10 October eerstkomende, des voormiddags tien uren, ten huize van M. J. Kruizinga aan de Vaart bij de Ommerschans, doen inzetten, om op Dingsdag den 24sten derzelve maand, ter zelver uur en plaats, finaal te verkoopen:

Ongeveer zeven en zeventig Nederlandsche bunders (90 Morgens) VEENGROND, van de beste kwaliteit, van 7 tot 12 a 13 voeten diepte, benevens de Ondergrond, in 13 perceelen, ter behoorlijker breedte, gelegen in het Stegersche Veld , dadelijk oostwaards aan het Arrier, tusschen de kapitale Vaart naar Hasselt, en de Hoofdwijk, in dezelve Vaart uitloopende, en welke reeds langs deze Veenen geheel bevaarbaar is ter afvoering der Turf met de volle vracht; zijnde deze Veenen voor een groot gedeelte reeds begrupt, en kunnen dadelijk worden aanvaard.

Nader onderrigt op aanwijzing te bekomen bij den Heer M.J.Kruizinga en den Kastelein Habers aan de Vaart.

Alsmede zal ten zelfden dage ter Inzate en dienna tot finale Verkoop Worden aangeboden :

Vier Perceelen VEEN dadelijk naast het vorige, gelegen in het Arrier, waarin twee Wijken reeds voor een groot gedeelte klaar zijn, en geheel begrupt met drie in 1819 nieuw getimmerde Woningen, en eindelijk nog acht nederlandsche Bunders een en vijftig Roeden en zeven en vijftig Ellen (tien Morgens) ten Zuiden deze Perceelen, dadelijk over de Vaart.

Zullende de Aanwijzing geschieden door Berend Jonker, Veenbaas wonende aldaar.

Bron : Delpher.nl

Zeventien morgens besneden veen

- Posted in Verkoop by

J. AMAMA CHEVALLERAU, Notaris te Ommen, zal ten verzoeke van de Heeren Mr. S J SANDBERG, Lid der Staten Generaal, W. J. van DEDEM, Directeur der In- en Uitgaande Regten en accijnsen en HENDRIK KRAMER, Eigenaar, te Ommen, op Wonsdag de 15 Maart eerstkomende, des voormiddags elf uren, ten Huize van M. J. Kruizinga aan de Vaart, doen inzetten, om op Maandag den 20 finaal ter verkoopen :

Zeventien Morgens besneden VEEN, gelegen in het Eerste Blok, in de Arrier Veenen, ten Noorden de Wijk, en tusschen dezelve en de Vaart; in drie Perceelen.

Alles op zoodanige Conditien ten dage van Verkoop, zullende worden voorgelezen. Voor de aanwijzing zal in tijds bij de Veenen worden gezorgd.

Bron : Delpher.nl

60 Dagwerken besneden veen

- Posted in Verkoop by

Mr. W. J van DEDEM, Directeur der In- en Uitgaande Regten de Accijnsen, is voornemens, ten overstaan van den Notaris J. AMAMA CHEVALLERAU, op Woensdag den 15 Maart eerstkomende, des voormiddags tien uren ten huize van M J Kruizinga, aan de Vaart, te doen inzetten, om op Maandag de 20sten finaal te verkoopen ;

Ongeveer vijf Morgens VEENGROND, in het tweede Blok der Arrier Veenen, tusschen de Wijk en de Vaart, reed besneden, benevens een dit Jaar nieuw getimmerd HUIS, daarop staande aan de Vaart.

Alsmede ten zelfden dage, aan de meestbiedende te verkoopen :

Ongeveer 60 Dagwerken besneden VEEN. Zullen de Kooperen vaa dit. laatste, tegens eene Billijke HUUR Gereedschappen en Tenten in gebruik bezorgd worden. Alsmede kunnen dezelve onder genoegzaam te gevene zekerheid een Voorschot van Penningen bekomen.

Bron : Delpher.nl