Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Zeventien morgens besneden veen

- Posted in Verkoop by

J. AMAMA CHEVALLERAU, Notaris te Ommen, zal ten verzoeke van de Heeren Mr. S J SANDBERG, Lid der Staten Generaal, W. J. van DEDEM, Directeur der In- en Uitgaande Regten en accijnsen en HENDRIK KRAMER, Eigenaar, te Ommen, op Wonsdag de 15 Maart eerstkomende, des voormiddags elf uren, ten Huize van M. J. Kruizinga aan de Vaart, doen inzetten, om op Maandag den 20 finaal ter verkoopen :

Zeventien Morgens besneden VEEN, gelegen in het Eerste Blok, in de Arrier Veenen, ten Noorden de Wijk, en tusschen dezelve en de Vaart; in drie Perceelen.

Alles op zoodanige Conditien ten dage van Verkoop, zullende worden voorgelezen. Voor de aanwijzing zal in tijds bij de Veenen worden gezorgd.

Bron : Delpher.nl

60 Dagwerken besneden veen

- Posted in Verkoop by

Mr. W. J van DEDEM, Directeur der In- en Uitgaande Regten de Accijnsen, is voornemens, ten overstaan van den Notaris J. AMAMA CHEVALLERAU, op Woensdag den 15 Maart eerstkomende, des voormiddags tien uren ten huize van M J Kruizinga, aan de Vaart, te doen inzetten, om op Maandag de 20sten finaal te verkoopen ;

Ongeveer vijf Morgens VEENGROND, in het tweede Blok der Arrier Veenen, tusschen de Wijk en de Vaart, reed besneden, benevens een dit Jaar nieuw getimmerd HUIS, daarop staande aan de Vaart.

Alsmede ten zelfden dage, aan de meestbiedende te verkoopen :

Ongeveer 60 Dagwerken besneden VEEN. Zullen de Kooperen vaa dit. laatste, tegens eene Billijke HUUR Gereedschappen en Tenten in gebruik bezorgd worden. Alsmede kunnen dezelve onder genoegzaam te gevene zekerheid een Voorschot van Penningen bekomen.

Bron : Delpher.nl