Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Erve Schotkamp

- Posted in Verkoop by

J. AMAMA CHEVALLERAU Notaris te Ommen, zal, als lasthebbende van zijnen Principaal, op Maandag den 10den December eerstkomende, des voormiddags 10 uren, ten Huize van Hubert Habers, aan de R. C. Kerk aan de Rijksvaart, in de Gemeente Ambt Ommen, doen inzetten en den 17den derzelver maand, ter zelfder uur en plaats verkoopen :

1°. Een kapitaal, voor weinig Jaren nieuw gebouwd HUIS, bij genoemde Kerk gelegen, aan de Hoofdwijk, waarin mee veel succes de Bakkerij, Winkelnering en Herberg, wordt uitgeoefend, bestaande in verscheiden Kamers en ruime Stalling, voorts met ruim daarbij gelegen 1 1/2 Bunder, afgeveende Grond, ten deele gecultiveerd.

2°. Het ERVE Schotkamp, gelegen in den Oosterhuizen, Gemeente Avereest, aan de Schotkamps Wijk, bestaande in een Huis, voorts ruim twintig Bunders, zoo BOUW, WEIDELAND als VELDGROND bij hetzelve gelegen.

3°. Een sedert weinig Jaren gebouwd HUIS, met drie WONINGEN, met ongeveer zeven Bunders gecultiveerd en ongecuitiveerd VELD- en VEENGROND.

Zulks begerende, knnnen nader informatie bekomen, ten Kantore van een voornoemden Notaris.

Bron : Delpher.nl

Huis en erve met huisje

- Posted in Verkoop by

J. AMAMA CHEVALLERAU, Notaris te Ommen, zal ten verzoeke en ten Huize van G. Korting aan 's Rijks Vaart in de Gemeente Avereest, op Maandag den 8sten October, des voormiddags ten 10 uren, doen inzetten, om op Maandag den 15den, finaal te verkoopen:

1°. Een HUIS en ERVE, sedert weinige Jaren nieuw gebouwd, staande en gelegen aan 's Rijks Vaart voorschreven, voorzien van vijf goede en ruime Vertrekken, Zolder en daarbij staande SCHUUR.

2°. Een HUISJE daarbij staande, voorzien van drie Vertrekken en Zolder.

3°. Drie Perceelen LAND, gelegen bij voornoemde Huizen.

Nader informatie te bekomen bij den verkooper voornoemd.

Bron : Delpher.nl

Huis en erf Het Spijker

- Posted in Verkoop by

J. AMAMA CHEVALLERAU, openbaar Notaris, residerende te Ommen, zal als lasthebbende van zijne Principalen, op Dingsdag den 23sten dezer, des voormiddags tien uren, ten huize van F. Boterman aan de Vaart, in de Gemeente Ambt Ommen, bij de Kalk-Ovens, doen inzetten, om acht dagen daarna finaal te Verkoopen:

Een HUIS en ERF, het SPIJKER genaamd, gelegen in den Veldhoek, na bij de Arrier Hoofdwijk, Gemeente Ambt Ommen, alsmede een daar naast gelegen HUIS, met twee Woningen, benevens eenige LANDERIJEN aldaar bij gelegen. In drie Percelen zoo als door voornoemde F. Boterman, zal worden aangewezen.

Welke Goederen kunnen worden aanvaard op den 1sten Mei eerstkomende.

Bron : Delpher.nl