Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

46 bunder zware zwarte veenen

- Posted in Verkoop by

Mr J. AMAMA CHEVALLERAU, en J. C. BOUWMEESTER, Notarissen in het Kanton Ommen, Provincie Overijssel, zullen, ten verzoeke van hunne Principaal, op den 26sten dezer maand October, des voormiddags 10 uren, ten Huize van M. J. Kruizinga, aan de Dedemsvaart, bij de Ommerschans, doen inzetten, om den 2den November finaal te verkoopen :

Ongeveer 46 Bunders BESNEDEN ZWARE ZWARTE VEENEN; van de beste kwaliteit, gelegen aan de Hoofdwijk en de Dedemsvaart, ter diepte van een El zeven Palmen, tot ruim vier Ellen 2 Palmen, in het Reezer Achterveld, kunnende de Turf op de voorzijde Wijk en Vaart met de grootste Vaartuigen naar Holland en elders met de volle vracht worden vervoerd.

Nader informatie te bekomen bij den Heer KRUIZINGA voornoemd.

Bron : Delpher.nl

Beste hoge venen

- Posted in Verkoop by

De Heeren W. J. van DEDEM en J. HEERE, Eigenaren der DEDEMSVAART en annexe Veenen in Overijssel, zijn voornemens op Maandag den 1sten Maart 1830, des morgens om tien uren, ten huize van F. Boterman, Veenbaas aan gezegde Dedemsvaart, publiek in perceelen te doen inzetten, en op den 15den Maart daaraanvolgende op uur en plaatse voorschreven finaal te verkoopen :

Eenige besnedene klinken beste HOOGE VEENEN, dadelijk ter afvoer langs gezegde Vaart gelegen, waarvan de betaling in VIER VIJF tot ACHT JAREN zal kunnen geschieden, naar mate dezelve zullen kunnen worden vergraven;

Iemand hier in gading makende en nader onderrigt aanwijzing of opgave en nota der perceelen begerende, adressere zich bij voorn. Veenbaas bij de R.C. Kerk aan de Vaart of wel bij de Heeren Notarissen J. AMAMA CHEVAILERAU te Ommen en J. C. BOUWMEESTER te Nieuwleusen; - zoo als die gene die natte SPONTURF VEENEN in Lutten, begeeren te huren, of om de helft te turven, bij voorn. Veenbaas mede nader onderrigt en inlichting kunnen bekomen.

Bron : Delpher.nl

Tapperij het ZWAANTJE

- Posted in Verkoop by

De Notaris J. C. BOUWMEESTER, residerende te Nieuwleusen, zal, als lasthebbende van deszelfs Principalen, op Saturdag den 16 Januarij 1830, des voordemiddags om elf uren, ten huize van den Heer Kruizinga, aan de Dedemsvaart, doen inzetten, en acht dagen daarna , den 23 Januarij daaraanvolgende, op uur en plaatse, finaal verkoopen :

Een PLAATSJE en TAPPERIJ: het ZWAANTJE genaamd, bestaande in een HUIS met ruim vijf bunders BOUW- en GROENLAND, gelegen aan gemelde Dedemsvaart.

Informatie hiervan is te bekomen ten Kantore van voornoemden Notaris, en bij den bewoner Jacob Visscher aldaar.

Bron : Delpher.nl