Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Venen met of zonder ondergrond

- Posted in Verkoop by

Publieke VERKOOP van VEENEN, geschikt zo ter dadelijke Vergraving voor lange- , als ter Verbaggering voor korte- of Spon-TURF, en zulks gedeeltelijk met en gedeeltelijk zonder Ondergronden, liggende ter Sneede in de Marke van RHEEZE, ter Gemeente het Ambt HARDENBERGH ten Zuiden en Noorden van en aan de DEDEMSVAART op de zoogenaamde KOERTS- en WARMINK- Slaagen ter Plaatze, waar zich dezelve Vaart KROMT.

De Toeslag zal plaats hebben op Maandag den 28sten Februarij 1831, des voordemiddags ten 11 uren, in de nieuwe Herberg van J. MULDER, aan voornoemde Vaart in de nabijheid derzelve Veenen staande; en zal de Aanwijzing der Parcelen geschieden door G. J. SCHROTENBOER te Heemserveen bij wien, even als ten Kantore van den Notaris A. van RIEMSDIJK te Hardenbergh, ten dezen de vereischtte Informatien te bekomen zijn.

Bron : Delpher.nl

Hoge besnedende venen

- Posted in Verkoop by

De EIGENAREN zijn voornemens, op Dingsdag den 8sten Maart 1831, des morgens om elf uren, ten Huize van F. Boterman, Veenbaas aan de Dedemsvaart, publiek te doen inzetten, en acht dagen daarna, den 15den Maart, op ure voorschreven, te verkoopen of te verhuren:

Eenige perceelen HOOGE BESNEDENE VEENEN, gelegen in de Markte van Reese, ten bedrage van te zamen meer dan vijftig a zestig Bunders. Iemand nader onderrigt of aanwijzing begerende, adressere zich bij R. VEENING of F. BOTERMAN, Veenbazen aan voorz. Vaart.

Bron : Delpher.nl