Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Aandeel veengronden

- Posted in Verkoop by

Mr. J.A. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Donderdag den 18den September 1834, 's morgens om 10 uren, in de Herberg De Ligtmis, doen inzetten, en 14 dagen later, aldaar publiek aan den meestbiedenden verkoopen :

8°. Een twaalfde AANDEEL in 5 parceelen VEEN en GRONDEN, in de markte van Arrien, ambt Ommen, waarvan de overige Aandeelen toebehooren aan de Heeren Sandberg en Helmich, Kadastraal seclie C. No. 216, 217, 2176., 218, 237, 238, 243, 244, groot te zamen p.m. 90 bunders.

12°. De helft in een HUIS met acht WONINGEN, benevens een HUIS p.m. 1 bunder HOFGROND, bewoond door N. Ketelaar, in het Oosterhuizer Veld, Gemeente Avereest.

13°. De helft in een HUIS met drie WONINGEN aldaar, met p.m. 10 bunders daarbij behorende LANDERIJEN.

14°. De helft in eenige GRONDEN aldaar, tusschcn. de Sponturf Wijk en Kruisinga's Wijk, groot p.m. 10 bunders, met eenige ERFPACHTEN aldaar.

Bron : Delpher.nl

Koren- wind- en pelmolen met huisje

- Posted in Verkoop by

Mr. O. Z. van SANDICK, openbaar Notaris, residerende te Nienwleusen en Avereest, zal op Dingsdag den 16den September 1834, des morgens te elf uren, ten Huize van de Heer M. J. Kruizinga te Avereest, ten verzoeke van zijne Principalen, en als daartoe benoemd door de Regtbank van Eersten Aanleg te Deventer, ten overstaan van het Vredegeregt des Kantons Ommen, inzetten, en op den 30 September 1834 finaal verkoopen ;

1°. Een KOREN- WIND- en PELMOLEN, staande en gelegen in de Gemeente het Ambt Ommen, aan de Dedemsvaart.

2°. Een HUISJE met circa twee bunders gecultiveerd en ongecultiveerd LAND. En

3°. Een stuk VEENGROND , gelegen in de Provincie Drenthe, Gemeente Zuidwolde, groot ongeveer een bunder.

De Conditien zullen acht dagen te voren ter lezing liggen bij den voornoemden Notaris te Nienwleusen, en te Zwolle bij den Heer G. Luttenberg, Procureur aldaar, bij wien intusschen ook nadere informatien kunnen ingewonnen worden.

Bron : Delpher.nl

Huis en erf met tuin en bouwland

- Posted in Verkoop by

De Notaris M. J. V. KRAMER zal in het laatst der maand September, ten huize van BOTERMAN aan de Dedemsvaart, veilen :

Een HUIS en ERF, TUIN en BOUWLAND, aan de noordkant van de Dedemsvaart, onder Avereest, Sectie D. Nos. 430 en 431, groot 7 Roeden 80 Ellen.

Waarvan de aanwijzing zal gedaan worden door den Eigenaar WARNER BOUWHUIS, Mr. Timmerman en Metselaar aldaar.

Bron : Delpher.nl

Herenhuis en landgoed De Rollecate

- Posted in Verkoop by

Mr. J. A. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op last der EIGENAREN, in de Herberg De Ligtmis, aan de Dedemsvaart, op Woensdag den 13den Augustus 1834, 's morgens om 10 uur, doen inzetten, en 14 dagen later, zijnde den 27sten Augustus, publiek verkoopen :

1°. Het LANDGOED DE ROLLECATE, aan de Dedemsvaart, in de nabijheid der Straatweg, in den Huls, in de gemeente Nieuwleusen en Staphorst gelegen, bestaande in HEEREN HUIS, STALLING, BOUWHUIZEN, SCHUREN, HOOIBERGEN , TUINMANS WONING en verdere Getimmertens, TUINEN, BOOMGAARD, BOUW-, HOOI- en WEIDELANDEN, opgaande BOOMEN, BOSSCHEN, met de onderhoorige ERVEN JASPERS en SPIJKER HENDRIKS, benevens eene KALKFABRIEK, bestaande in twee OVENS, LESHUIS en verder toebehooren, te zamen groot ongeveer 70 bunders.

2°. Een HUIS met twee WONINGEN aldaar aan de Vaart, waarin eene Bakkerij en Winkel wordt gedreven, met daarachter gelegen WEIDE- en BOUWLAND, p.m. 4 bunders, alsmede vier aaneen gelegene kampen BOUW- en GROENLAND, doorsneden met AKKERMANS- en WEEKHOUT, met SCHAPESCHOT en HOOIBERG, p.m. 11 bunders.

3°. Ouderscheidene perceelen BOUWLAND, HEIDEGRONDEN en BOSCH aldaar in het Rouveensche Veld, groot p.m. 30 bunders.

4°. Eenige OUDE MATEN in de Rouveensche Landen, in de nabijheid der Rechterens-Gracht, te zamen ongeveer 17 bunders.

5°. Ongeveer 13 bunders HOOILAND, aan de Vaart, zuidzijde, bij de Ligtmis gelegen, het Oude Land genaamd, en ongeveer 8 1/2 bunders HOOILAND aldaar aan de Vaart, noordzijde gelegen, de Strepel genaamd.

Dezelfde Notaris zal voorts op Donderdag den 14den Augustus 1834 op dezelfde plaats en uur doen inzetten, en 14 dagen later publiek ver koopen, onder de Gemeente Ambt Ommen, aan de Dedemsvaart :

6°. Een HUIS en ERVE, met onderhorig GROENLAND, aan de Kalkwijk, bewoond door F. Boterman.

7°. Een HUIS met vijf WONINGEN, en bijbehoorende TUINGRONDEN, nabij voorschreven, aan de Hoofdwijk onder Arrien.

8°. Een HUIS met bijbehoorenden GROND, aan de ingang van de Kalkwijk.

9°. Ongeveer 4 bunders WOESTE GROND, aan de Vogelzangs Dijk onder Arrien gelegen.

10°. Ongeveer 4 bunders DITO, liggende aan de Vogelzangs Dijk, ten noorden van de Kalkovens.

11°. Ongeveer 5 bunders BOUWGROND en GROENLAND ten Oosten en westen van de Kalkwijk gelegen, (de daarop staande Gebouwen behooren aan de Bewoners.)

12°. Een stuk VEEN, in de zoogenaamde Driehoek in Arrien, groot p.m. 40 bunders.

Het HEEREN HUIS is te bezien des Maandags en al het overige des Maandags en Donderdags 's middags van 2 tot 5 uur; de aanwijzing geschiedt van de Goederen sub N°. 1,2 en 3 door H BORGER op de Rollecate, van die sub N°. 5 door A. BRINK aan de Ligtmis, van die sub N°. 7-12 door H. SCHOLTENS te Dedemsvaart; terwijl men omtrent N°. 4 informatien kan ontvangen bij den Heer Notaris WUBBEN te Staphorst.

Bron : Delpher.nl

Een huis, where en schuur

- Posted in Verkoop by

Mr. O. Z. van SANDICK, Notaris. te Nieuwleusen en Avereest, zal ten huize van den Heer M. J. Kruizinga te Avereest, op Vrijdag den 7den Maart 1834, des morgens te 12 uren, inzetten, en acht dagen later, verkoopen :

1°. Een HUIS, WHERE en SCHUUR, staande aan de Dedemsvaart, digt bij de Kolonie Ommerschans en den Heer Kruizinga, zeer geschikt tot het houden van een Logement of Bakkerij, voorzien van verscheidene Vertrekken en Woningen, en vele Commoditeiten, thans gedeeltelijk bewoond door den Heer R. M. SONDAG.

2°. Circa een bunder en negen roeden BOUW-, HOOI- en WEILAND, daaraan gelegen.

Nadere informatien ten Kantore van den Notaris voornoemd, bij wien de Conditien ter lezing liggen.

Bron : Delpher.nl