Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Huis en erf met tuin en bouwland

- Posted in Verkoop by

De Notaris M. J. V. KRAMER zal in het laatst der maand September, ten huize van BOTERMAN aan de Dedemsvaart, veilen :

Een HUIS en ERF, TUIN en BOUWLAND, aan de noordkant van de Dedemsvaart, onder Avereest, Sectie D. Nos. 430 en 431, groot 7 Roeden 80 Ellen.

Waarvan de aanwijzing zal gedaan worden door den Eigenaar WARNER BOUWHUIS, Mr. Timmerman en Metselaar aldaar.

Bron : Delpher.nl

Herenhuis en landgoed De Rollecate

- Posted in Verkoop by

Mr. J. A. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op last der EIGENAREN, in de Herberg De Ligtmis, aan de Dedemsvaart, op Woensdag den 13den Augustus 1834, 's morgens om 10 uur, doen inzetten, en 14 dagen later, zijnde den 27sten Augustus, publiek verkoopen :

1°. Het LANDGOED DE ROLLECATE, aan de Dedemsvaart, in de nabijheid der Straatweg, in den Huls, in de gemeente Nieuwleusen en Staphorst gelegen, bestaande in HEEREN HUIS, STALLING, BOUWHUIZEN, SCHUREN, HOOIBERGEN , TUINMANS WONING en verdere Getimmertens, TUINEN, BOOMGAARD, BOUW-, HOOI- en WEIDELANDEN, opgaande BOOMEN, BOSSCHEN, met de onderhoorige ERVEN JASPERS en SPIJKER HENDRIKS, benevens eene KALKFABRIEK, bestaande in twee OVENS, LESHUIS en verder toebehooren, te zamen groot ongeveer 70 bunders.

2°. Een HUIS met twee WONINGEN aldaar aan de Vaart, waarin eene Bakkerij en Winkel wordt gedreven, met daarachter gelegen WEIDE- en BOUWLAND, p.m. 4 bunders, alsmede vier aaneen gelegene kampen BOUW- en GROENLAND, doorsneden met AKKERMANS- en WEEKHOUT, met SCHAPESCHOT en HOOIBERG, p.m. 11 bunders.

3°. Ouderscheidene perceelen BOUWLAND, HEIDEGRONDEN en BOSCH aldaar in het Rouveensche Veld, groot p.m. 30 bunders.

4°. Eenige OUDE MATEN in de Rouveensche Landen, in de nabijheid der Rechterens-Gracht, te zamen ongeveer 17 bunders.

5°. Ongeveer 13 bunders HOOILAND, aan de Vaart, zuidzijde, bij de Ligtmis gelegen, het Oude Land genaamd, en ongeveer 8 1/2 bunders HOOILAND aldaar aan de Vaart, noordzijde gelegen, de Strepel genaamd.

Dezelfde Notaris zal voorts op Donderdag den 14den Augustus 1834 op dezelfde plaats en uur doen inzetten, en 14 dagen later publiek ver koopen, onder de Gemeente Ambt Ommen, aan de Dedemsvaart :

6°. Een HUIS en ERVE, met onderhorig GROENLAND, aan de Kalkwijk, bewoond door F. Boterman.

7°. Een HUIS met vijf WONINGEN, en bijbehoorende TUINGRONDEN, nabij voorschreven, aan de Hoofdwijk onder Arrien.

8°. Een HUIS met bijbehoorenden GROND, aan de ingang van de Kalkwijk.

9°. Ongeveer 4 bunders WOESTE GROND, aan de Vogelzangs Dijk onder Arrien gelegen.

10°. Ongeveer 4 bunders DITO, liggende aan de Vogelzangs Dijk, ten noorden van de Kalkovens.

11°. Ongeveer 5 bunders BOUWGROND en GROENLAND ten Oosten en westen van de Kalkwijk gelegen, (de daarop staande Gebouwen behooren aan de Bewoners.)

12°. Een stuk VEEN, in de zoogenaamde Driehoek in Arrien, groot p.m. 40 bunders.

Het HEEREN HUIS is te bezien des Maandags en al het overige des Maandags en Donderdags 's middags van 2 tot 5 uur; de aanwijzing geschiedt van de Goederen sub N°. 1,2 en 3 door H BORGER op de Rollecate, van die sub N°. 5 door A. BRINK aan de Ligtmis, van die sub N°. 7-12 door H. SCHOLTENS te Dedemsvaart; terwijl men omtrent N°. 4 informatien kan ontvangen bij den Heer Notaris WUBBEN te Staphorst.

Bron : Delpher.nl