Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Aandeel veengronden

- Posted in Verkoop by

Mr. J.A. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Donderdag den 18den September 1834, 's morgens om 10 uren, in de Herberg De Ligtmis, doen inzetten, en 14 dagen later, aldaar publiek aan den meestbiedenden verkoopen :

8°. Een twaalfde AANDEEL in 5 parceelen VEEN en GRONDEN, in de markte van Arrien, ambt Ommen, waarvan de overige Aandeelen toebehooren aan de Heeren Sandberg en Helmich, Kadastraal seclie C. No. 216, 217, 2176., 218, 237, 238, 243, 244, groot te zamen p.m. 90 bunders.

12°. De helft in een HUIS met acht WONINGEN, benevens een HUIS p.m. 1 bunder HOFGROND, bewoond door N. Ketelaar, in het Oosterhuizer Veld, Gemeente Avereest.

13°. De helft in een HUIS met drie WONINGEN aldaar, met p.m. 10 bunders daarbij behorende LANDERIJEN.

14°. De helft in eenige GRONDEN aldaar, tusschcn. de Sponturf Wijk en Kruisinga's Wijk, groot p.m. 10 bunders, met eenige ERFPACHTEN aldaar.

Bron : Delpher.nl

Koren- wind- en pelmolen met huisje

- Posted in Verkoop by

Mr. O. Z. van SANDICK, openbaar Notaris, residerende te Nienwleusen en Avereest, zal op Dingsdag den 16den September 1834, des morgens te elf uren, ten Huize van de Heer M. J. Kruizinga te Avereest, ten verzoeke van zijne Principalen, en als daartoe benoemd door de Regtbank van Eersten Aanleg te Deventer, ten overstaan van het Vredegeregt des Kantons Ommen, inzetten, en op den 30 September 1834 finaal verkoopen ;

1°. Een KOREN- WIND- en PELMOLEN, staande en gelegen in de Gemeente het Ambt Ommen, aan de Dedemsvaart.

2°. Een HUISJE met circa twee bunders gecultiveerd en ongecultiveerd LAND. En

3°. Een stuk VEENGROND , gelegen in de Provincie Drenthe, Gemeente Zuidwolde, groot ongeveer een bunder.

De Conditien zullen acht dagen te voren ter lezing liggen bij den voornoemden Notaris te Nienwleusen, en te Zwolle bij den Heer G. Luttenberg, Procureur aldaar, bij wien intusschen ook nadere informatien kunnen ingewonnen worden.

Bron : Delpher.nl