Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Pacht koren-wind- pelmolen

- Posted in pacht by

De Notarissen Mr. O. Z. van SANDICK te Nieuwleusen en W. CHEVALLERAU te Ommen, zullen ten huize van Mejufvrouw de Weduwe M. J. Kruizinga te Avereest, op Vrijdag den 1sten December 1837, des morgens te elf ure, publiek verpachten, om op den 1sten Mei 1838, te aanvaarden:

Een KOREN-WIND- en PELMOLEN, staande aan de Dedemsvaart gemeente Avereest, met daarbij gelegen Molenaars WONING en TUIN, thans in gebruik bij JAN ten KATE.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 650

Note : Egberdina Sandman weduwe van Meine Jelkes Kruizinga aan Hermannus Janssen te Genemuiden

Note : Het betreft hier Sectie D nr 370 en 370a

Veenslag erve Broens

- Posted in Verkoop by

De Notarissen W. CHEVALLERAU te Ommen en Mr. O. Z. van SANDICK te Nieuwleusen, zullen ten verzoeke van de Erven Hermannus Crull te Venebrug, op Zaturdag den 15den Julij 1837, des voormiddags tien uren, ten huize van F. BOTERMAN aan de Dedemsvaart, doen inzetten, ten einde op den 29sten diermaand, ter zelfder uur en plaatse finaal te verkoopen :

Het VEENSLAG van het Erve BROENS, in de Markte van Diffelen, Gemeente Avereest , boven of noordwaarts van den zogenoemde Vrieschen of Statendijk, groot 25 bunders, 5 roeden, 40 ellen, belend ten noorden en westen aan de Veenen van de Heeren EEKHOUT, ten oosten aan die van de EIGENAREN der Dedemsvaart, S. E. N°. 154.

Nadere informatien te bekomen ten Kantore van den eerstgenoemden Notaris.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 620

Nijmeijers veenslag

- Posted in Verkoop by

De Notaris W. CHEVALLERAU te Ommen en Mr. O. Z. van SANDICK te Nieuwleusen, als lasthebbende van hunne Principalen , zullen op den 3den Mei 1837, des middags twaalf uren, ten huize van F. Boterman aan de Dedemsvaart, doen inzetten en den 17den Mei daaraanvolgende finaal verkoopen :

Het zoogenaamde NIJMEIJERS VEENSLAG, in de Markte van Diffele, boven den Vrieschen dijk , groot circa 25 1/3 Bunder, belend ten noorden en westen het VEEN van den Heer Eekhout, en ten oosten het slag der erven Crull.

De aanwijzing zal geschieden door H. Posthoorn aan de Dedemsvaart, en nadere informatien te bekomen ten Kantore van den eerstgenoemden Notaris.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 591

Note : Het betreft hier Sectie E nr 155