Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Besneden veen en ondergrond

- Posted in Verkoop by

De EIGENAREN der DEDEMSVAART, cum annexis, zullen in de herberg de Ligtmis, aan gemeld kanaal in Overijssel, ten overstaan van Mr. J. A. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, op Maandag den 8sten October 1838, des voormiddags om 11 uur doen inzetten en 14 dagen later publiek verkoopen:

Een stuk best besneden VEEN- en ONDERGROND met wijken doorsneden, gelegen aan de Dedemsvaart in Stegeren, Gemeente Avereest, sectie D, No 473 gedeeltelijk; bevallende ongeveer 26 Buders VEEN, en p.m. 10 Bunders AFGEVEENDE GROND.

Voorts een stuk VEEN- en ONDERGROND, gelegen aan hetzelfde kanaal in Stegeren, Gemeente Avereest, Sectie D., No. 182a , groot ruim 53 Bunders.

De aanwijzing geschiedt door Arend Weide en F. Boterman aan de Dedemsvaart, terwijl de Conditien ter lezing liggen bij voornoemden Notaris.

Bron : Delpher.nl

Kapitaal huis en erve

- Posted in Verkoop by

Mr. C. W, van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal ten huize van B. Schutterop te Avereest, op Woensdag den 19den September 1838, des morgens te 12 uren, inzetten en acht dagen later aldaar publiek verkoopen:

1°. Een Kapitaal HUIS en ERVE, staande aan de Dedemsvaart, digt bij de Kolonie Ommerschans, zeer geschikt tot het houden van een Logement of Bakkerij, voorzien van verscheidene vertrekken en woningen, en vele commoditeiten, thans gedeeltelijk bewoond door J. Jurgens.

2°. Een HUIS en ERVE, gelegen aan het voorgenoemde, thans bewoond door de Wed. Korting.

3°. Circa een Bunder en negen Roeden BOUW-, HOOI en WEIDELAND, daaraan gelegen.

Nadere informatien ten kantore van voornoemden Notaris, bij wien de conditien ter lezing liggen.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 36

Note : 1) Het betreft hier Sectie C nr 36c, 35a en 36d

Note : 2) Het betreft hier Sectie C nr 36

Note : 3) Het betreft hier Sectie C nr 35, 35b en 35c