Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

De EIGENAREN der Dedemsvaart, zullen door den Notaris Mr. J. A. van ROIJEN te Zwolle, in de Herberg de Ligtmis op Maandag den 9den September 1839, des morgens om 10 uur doen inzetten, en 3 weken laler publiek verkoopen:

Onderscheidene perceelen VEEN- en ONDERGRONDEN, voorts verscheidene HUIZEN en ERFPACHTEN, alles staande en gelegen aan de Dedemsvaart in de Provincie Overijssel, te zamen groot ongeveer 486 Runders, en breedvoeriger omschreven in de daarvan gedrukte bekendmakingen, terwijl men nadere informatien kan bekomen, bij voornoemden Notaris.

De aanwijzing geschiedt door de Veenbazen F. BOTERMAN, DORGELO en STAARMAN.

Bron : Delpher.nl

Kapitaal huis met grutterij

- Posted in Verkoop by

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwlensen en Avereest zal, op Donderdag den 4den Julij 1839, des morgens te 11 ure ten huize van F. BOTERMAN te Avereest, publiek verkoopen.

1°. Een kapitaal HUIS, SCHUUR en ERF, waarin sedert verscheidene jaren eene Grutterij is uitgeoefend, staande en gelegen aan de Kruizinga's Wijk, gemeenle Avereest, kadaslraal bekend onder Sectie C: N°. 214, N°. 214b, 214c, N°. 213, 213a, 216.

2°. Een HUISJE en HOF, naast voorschreven perceel gelegen, Kad. Seclie C. N°. 215 en 215a.

3°. Een perceel GRONDS, naast het 1ste perceel gelegen Kad: Sectie C. N°. 285 en 286.

4°. Een HUISJE en HOF, naast het vorige perceel gelegen , Kad. Sectie C. N°. 211b.

5°. Het BOVENVEEN op het 3e perceel aanwezig.

Nadere informatien bij voornoemden Notaris en den eigenaar W. T. HORSTRA, door wien de aanwijzing geschieden zal.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 61

Percelen veen en ondergrond

- Posted in Verkoop by

De EIGENAREN der DEDEMSVAART, zullen in de Herberg de Ligtmis, op Maandag den 25sten Maart 1839, des morgens om 11 uur, door den Notaris Mr. J. A. van ROIJEN, te Zwolle, publiek doen verkoopen:

20 parceelen VEEN- en ONDERGROND, gelegen aan de Dedemsvaart, gemeenten Avereest en ambt Hardenberg, in de Markten van Arrien, Steegeren, Reese en Lutten, waaronder ook beste Sponturf Veenen, bevallende ongeveer 147 bunders VEEN, op eene oppervlakte van ruim 200 bunders grond, alles bij billetten breeder omschreven.

De aanwijzing geschiedt door de Veenbazen F. BOTERMAN, J. DORGELO en H. STAARMAN aan de Dedemsvaart, terwijl de Conditien bij voornoemden Notaris in tijds ter lezing zullen liggen.

Bron : Delpher.nl

Aanbesteding school

- Posted in aanbesteding by

Het GEMEENTE BESTUUR van AVEREEST, zal onder nader approbatie van Heeren GEDEPUTEERDE STATEN, op Woensdag den 27sten Februarij 1839, des morgens te tien uren, ten huize van F. BOTERMAN aan de Dedemsvaart, publiek aanbesteden :

Het BOUWEN van eene nieuwe SCHOOL aan de Dedemsvaart, met de Leverantie van alle daartoe benoodigde Materialen.

De bestekken, teekeningen en voorwaarden zullen ter visie leggen van af Vrijdag den 16den Februarij 1839, bij F. BOTERMAN voornoemd.

AVEREEST, den 9den Februarij 1839. Namens het Bestuur voornoemd, C. W. van DEDEM, Burgemeester.

Bron : Delpher.nl

Kapitaal huis en erve

- Posted in Verkoop by

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal op Maandag den 25sten Februarij 1839, des morgens te tien uren, ten huize van F. BOTERMAN aan de Dedemsvaart, doen inzetten en op Zaturdag den 2den Maart daaraanvolgende, publiek Verkoopen :

Een Kapitaal HUIS en ERVE, staande aan de Dedemsvaart, Kad. Sectie D. No. 120a en 508, bewoond wordende door Jannes Mulder.

Nadere informatien bij voornoemden Notaris.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 51