Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Besneden bovenveen

- Posted in Verkoop by

De Notaris Mr. C. W. van DEDEM te Nieuwleusen en Avereest, is voornemens om op Donderdag den 31sten Augustus 1843, des voormiddags om elf ure, ten huize van G. DORGELO aan de Dedemsvaart, Gemeente Avereest, te doen inzetten en op Donderdag den 14den September 1843 op tijd en plaats voorschreven finaal te doen verkoopen :

Ruim 12 Bunders 50 Roeden besneden BOVENVEEN, van eene beste kwaliteit, kunnende in weinige jaren geheel worden afgegraven, gelegen in de Gemeente Avereest, eerste blok der markte van Arrien, ten zuiden der Oostwijk, het ZANDBERGSLAG genaamd.

Nadere informatien te bekomen bij den Veenbaas G. DORGELO voornoemd.

Bron : Delpher.nl

Akte : 393

Note : Het betreft hier Sectie D nr 218 en 864

Bovenveen met twee tenten

- Posted in Verkoop by

De Notarissen Mr. J. A. vas ROIJEN te Zwolle en Mr. C W. van DEDEM te Nieuwleusen, zullen ten huize van H. KEUKEN, Tapper aan de Dedemsvaart, Gemeente Avereest, op Dingsdag den 14 Maart 1843, des avonds te 6 uren, aan de meestbiedende verkoopen :

Een stuk BOVEN VEEN op de Oostelijke helft van de 4 wijk boven Dorgelo schut, bezuiden de Hoofdvaart tot aan de Vriesendijk in de Markte Rheese, Gemeente Avereest, Sectie E. No. 350, bevattende nagenoeg 12 Bunders, waaruit kunnen gegraven worden ongeveer twee duizend DAGWERK TURVEN met twee Tenten, en zulks in negen perceelen, welke niet in massa zullen geveild worden.

Waarvan aanwijzing zal worden gedaan door JAN ter VAART, Veenbaas aan de Dedemsvaart.

Bron : Delpher.nl