Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Huis met bakkerij

- Posted in Verkoop by

Mr. J. A. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Maandag den 9den September 1844, des middags om 12 uren, ten huize van F. BOTERMAN aan de Dedemsvaart, Gemeente Avereest, doen inzetten en 14 dagen later aldaar publiek verkoopen:

Een HUIS met bijbehoorende GROND, waarin eene Bakkerij wordt uitgeoefend, staande en gelegen aan de Kruizinga 's wijk aan de Dedemsvaart, Gemeente Avereest, Sectie D. No. 403 en 404, groot 0. 57. 20, thans bewoond door den eigenaar HUBERT HABERS.

Nadere informatien bij den Notaris bij wien de Conditien ter visie leggen.

Bron : Delpher.nl

Veen en heidegrond

- Posted in Verkoop by

De Notaris W. CHEVALLERAU te Ommen, zal ten verzoeke van het GEMEENTE-BESTUUR der Stad Ommen, onder nadere approbatie van Heeren GEDEPUTEERDE STATEN der Provincie Overijssel, op Zaturdag den 20sten April 1844, des morgens 10 uren, ten huize van Mejufvrouw MANSIER te Ommen doen inzetten, en den 27sten April 1844 finaal verkoopen :

1°. Een perceel VEEN- en HEIDEGROND, gelegen in de zoogenaamde Zes en Dertig Morgen, ten noorden van den Vrieschen Dijk in het verdeelde Arrierveld Gemeente Avereest, Sectie D. No 257 en 258, groot 29 B. 49 R., 40 E.

2°. Ongeveer 21 B. 07 R. 90 E. VEENGROND, gelegen in den zoogenaamden Driehoek, bezuiden den Vrieschen Dijk in het Arrierveld Gemeente Ambt Ommen, Sectie B. No. 1g.

3°. Twee volle WHAARS AANDEELEN in de onverdeelde Arrier Marke.

Nadere informatien te bekomen bij voornoemden Notaris.

Bron : Delpher.nl

Huis en erf met winkelnering

- Posted in Verkoop by

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris residerende te Nieuwleusen en Avereest, zal ten verzoeke van ROELOF OOSTING, Timmerman , wonende aan de Dedemsvaart, Gemeente Avereest, op Woensdag den 28sten Februarij 1844, 's morgens om 10 uren, ten huize van JAN MULDER, Tapper wonende te Avereest, doen inzetten en op Woensdag den 6den Maart 1844, 'smorgens om 10 ure, ten huize van FREDERIK BOTERMAN, Tapper, mede te Avereest woonachtig, publiek verkoopen :

Een HUIS en ERVE met daarbij gelegen GROND, staande en gelegen op eenen der beste standen aan den Hoofd- of Kruisinga's-wijk, Gemeente Avereest, in de nabijheid der R. C. Kerk, wordende in hetzelve Huis met het beste succes eene Winkelnering uitgeoefend. Aanvaarding met primo Mei 1844.

Nadere informatien ten Kantore van voornoemden Notaris.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 422

Note : Het betreft hier Sectie D nr 153 en 154

Boerenhuis en erve met gronden

- Posted in Verkoop by

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal ten verzoeke van JAN SPIJKER, Landbouwer, wonende te Avereest, op Woensdag den 7den Februarij 1844, 's morgens om 10 ure, ten huize van JAN MULDER, Tapper te Avereest, doen inzetten en op Woensdag den 28sten Februarij 1844, ter zelfder ure en plaatse finaal doen verkoopen :

Een BOERENHUIS en ERVE, staande en gelegen in den Oosterhuis, Gemeente Avereest, met de gevolgen van ruim 33 Bunders BOUW- en WEILAND eu HEIDEVELD. Aanwijzer JAN SPIJKER voornoemd.

Nadere informatien ten Kantore van voornoemden Notaris, alwaar in tijds de Veilconditien ter visie zullen liggen.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 419

Note : Het betreft hier een huis schuur en varkenhok brink en oude schoolbrink zoals het zelve binnen zijn slooten is gelegen Sectie C nr 115, 116, 117, 129 en 130

*Note : het Kreuzen Veente *

Note : weideland genaamd de Zandberg en het Veente Sectie C nr 128

Note : veen en heidegrond genaamd de voorste Koeweide en de Achterste Koeweide Sectie C nr 118

Note : hooiland genaamd de groote maat Sectie C nr 120 en de kleine maat Sectie C nr 119

Note : bouw- en hooiland genaamd de Brokkenberg Sectie C nr 105

Note : groenland genaamd het Heide Hoekje Sectie C nr 107

Note : bouw- en groenland genaamd het Lijland Sectie C nr 108, 109 en 110

Note : bouw- groen en heidevled genaamd het Haverland Sectie C nr 112 met huisje en schuur 113, 113a en 113b

Note : heidevled Sectie C nr 160, 161 en 163