Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Veen en heidegrond

- Posted in Verkoop by

De Notaris W. CHEVALLERAU te Ommen, zal ten verzoeke van het GEMEENTE-BESTUUR der Stad Ommen, onder nadere approbatie van Heeren GEDEPUTEERDE STATEN der Provincie Overijssel, op Zaturdag den 20sten April 1844, des morgens 10 uren, ten huize van Mejufvrouw MANSIER te Ommen doen inzetten, en den 27sten April 1844 finaal verkoopen :

1°. Een perceel VEEN- en HEIDEGROND, gelegen in de zoogenaamde Zes en Dertig Morgen, ten noorden van den Vrieschen Dijk in het verdeelde Arrierveld Gemeente Avereest, Sectie D. No 257 en 258, groot 29 B. 49 R., 40 E.

2°. Ongeveer 21 B. 07 R. 90 E. VEENGROND, gelegen in den zoogenaamden Driehoek, bezuiden den Vrieschen Dijk in het Arrierveld Gemeente Ambt Ommen, Sectie B. No. 1g.

3°. Twee volle WHAARS AANDEELEN in de onverdeelde Arrier Marke.

Nadere informatien te bekomen bij voornoemden Notaris.

Bron : Delpher.nl