Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Nieuw hecht en sterk huis

- Posted in Verkoop by

UIT DE HAND TE KOOP

Een nieuw hecht en sterk HUIS, met eigen Grond, groot een half Morgen, zeer geschikt voor alle neringen en bedrijven, staanden gelegen tusschen de Roomsch Katholijke en Afgescheidene Gereformeerde Kerken te Dedemsvaart.

Nadere informatiën zijn te bekomen bij den eigenaar JAKOB de VRIES te Dedemsvaart. Brieven franco.

Bron : Delpher.nl

Huis en tuin met ondergrond

- Posted in Verkoop by

De Notaris Mr. C. W. van DEDEM te Nieuwleusen en Avereest, zal op Donderdag den 18den September aanstaande, des morgens ten 11 ure, ten huize van F. BOTERMAN te Avereest doen inzetten, en acht dagen later den 25sten dier maand, publiek verkoopen :

1°. Een HUIS en TUIN, vroeger bewoond door wijlen Mejufvrouw de Weduwe O. VERKERK, alwaar gedurende de laatste jaren met veel succes eene WINKEL is gedreven, staande en gelegen aan de Dedemsvaart, Gemeente Avereest, bijzonder geschikt voor alle AFFAIRES, Kadastraal geteekend Sectie D. Nummer 469, groot 6 Roeden en 80 Ellen , en No. 470 groot 1 Roede en 50 Ellen.

2°. Een stuk ONDERGROND, gelegen aldaar, in de Markte van Rheeze, ten Kadaster bekend onder Sectie E No. 601, groot 3 Bunders, 93 Roeden en 30 Ellen.

Dagelijks te bezigtigen, en nadere informatien te bekomen ten Kantore van voormelden Notaris.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 511/12/26

Note : Wijlen mejufvrouw Wilhelmina Elisabeth Mechteld Bottichius Meurs weduwe van Otto Hendrik Verkerk

Verkooping der DEDEMSVAART

- Posted in Verkoop by

vaart De EIGENAREN der DEDEMSVAART, zijn voornemens ten overstaan van den Notaris Mr. J. A. VAN ROVEN, te Zwolle, op Maandag den 11den Augustus 1845, des Middags ten 12 Ure. in de Zaal van het ODEON, te Zwolle, te doen inzetten en vier weken later, zijnde Maandag den 8sten September 1845, op tijd en plaats voorschreven, in het openbaar te Verkoopen:

1°. Het KANAAL de Dedemsvaart, gelegen in de Provincie Overijsel; met al deszelfs aanhoorigheden, Wallen, Sluizen, Bruggen , Gebouwen en Zijtakken, waarvan de aanleg is geoctroijeerd bij Besluiten van den Koning van Holland, van den 22sten van Lentemaand en van den 12den van Zomermaand 1809 , N°. 8 en 5, met het Regt tot Heffing van Sluis-, Op- en Afvaarts-, Brug-, Oever- en Weg-Gelden, zoo als thans worden geheven, of daarop nader zullen worden gelegd.

2°. De HERBERG de Lichtmis, met deszelfs onderhoorige Landerijen, gelegen aan den Straatweg van Zwolle naar Meppel.

3°. Het HEERENHUIS met bijbehoorende Gronden, vroeger bewoond door den Boekhouder den Heer J. W. DE JEEGER.

4°. Het HUIS en TUIN, met bijhehoorenden Grond, thans bewoond door den Heer R. BERKENBOSCH.

Allen staande en gelegen aan voorschreven Kanaal.

De BOEKJES , bevattende de omschrijving der Perceelen mitsgaders de voornaamste voorwaarden van den Verkoop, zijn verkrijgbaar ten Kantore van voornoemden Notaris, bij wien, zoo wel als bij den Heer A. S. VAN HENGELAAR. Procureur bij het Provinciaal Geregtshof te Utrecht, nadere inlichtingen zijn te bekomen.

Bron : Delpher.nl

De STAATSRAAD GOUVERNEUR van Overijssel,

brengt bij deze ter kennis van een ieder, welke zulks mogt betreffen, dat de Dedemsvaart met alle derzelver regten en geregtigheden door de Provincie Overijssel is aangekocht, en van af den 1 October 1845 door het provinciaal bestuur ten behoeve der provincie, zal worden beheerd, zoo dat alle betalingen van Sluis- en afvaarts gelden enz., welke na 30 September zullen verschuldigd worden , alleen aan zoodanige personen zullen mogen geschieden, die daartoe door het provinciaal bestuur bevoegd zijn verklaard en daarvan de bewijzen bezitten.

Zwolle, den 27 September 1845. De Staatsraad Gouverneur voornoemd, Van RECHTEREN.

Bron : Delpher.nl

ZWOLLE, den 11den Augustus. Het kanaal de Dedemsvaart c.a., is heden ingezet, het 1ste perceel door de heeren Vlaer en Kol, voor eene som van ƒ 304,00; 2de perceel ƒ 9,300; 3de perceel ƒ 1,700; 4de ƒ 1,650. Te zamen op ƒ 316,650.

Bron : PGNC 16/8/1845

Den 8 dezer heeft te Zwolle de openbare verkoop der Dedemsvaart en aanhoorigheden plaats gehad. De provincie Overijssel heeft hetzelve voor eene som van ƒ 404,400 aangekocht.

Bron : Zierikzeesche Courant, 12 september 1845

Note : Het betreft hier percelen in Avereest Sectie B :

Note : percelen in Avereest Sectie C :

 • nr 287 , Huis en Erf in gebruik R. Berkenbosch
 • nr 20 , vaartwal ten zuiden
 • nr 21 , Vaart
 • nr 22 , vaartwal en weg ten noorden
 • nr 291 , Huis, Schuur en Erf in gebruik boekhouder Jaeger
 • nr 292 , Tuin
 • nr 234 , Weg benoorden de vaart en de Kruizinga's wijk

Note : percelen in Avereest Sectie D :

 • nr 379 , Vaart van af de Kruizinga's wijk tot aan Rheeze
 • nr 378 , vaartwal ten noorden
 • nr 180 ,
 • nr 181 , De vaartwal ten zuiden van af de Sponturfwijk tot aan Rheeze

Note : percelen in Avereest Sectie E :

Huis en where met inboedel

- Posted in Verkoop by

De Curator in het Faillissement van EGBERTUS HABERS, te Avereest, zal ten overstaan van den Notaris Meester COENRAAD WILLEM Baron van DEDEM, resideerende te Nieuwleusen en Avereest, op Dingsdag den 15den April e. k. des namiddags te 2 ure , ten huize van F. BOTERMAN te Avereest, publiek verkoopen:

Een HUIS en WHERE, staande en gelegen aan de Dedemsvaart, Gemeente Avereest, Kadastraal bekend onder Sectie E. nummer 261 , groot 1 Roede en 70 Ellen, alsmede een stuk BOUW- en VEENGROND, gelegen aldaar, Kadaster Sectie E. No. 516, groot 7 Roeden en 10 Ellen.

Zullende tevens op dienzelfden dag des morgens te tien ure ten huize van EGBERTUS HABERS voornoemd, tegen Contante betaling worden verkocht, deszelfs geheelen INBOEDEL.

Nadere informatien te bekomen ten Kantore van voornoemden Notaris.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 487

Huis met twee woningen

- Posted in Verkoop by

Mr. J. A. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Maandag den 14 April 1845, des morgens om 11 uren, in de Herberg de Ligtmis, aan de Dedemsvaart, publiek verkoopen :

Een HUIS, bevattende twee WONINGEN, gelegen aan de Dedemsvaart, gemeente Avereest, hebbende ten zuiden de vaartsgeregtigheid en ten noorden de Lange Jagt, Sectie E. No. 89a, 89b en 281, in huur bij A. MULDER en DUBBELBOER. Staande op f 625. Nadere informatien ten Kantore van genoemden Notaris.

Bron : Delpher.nl