Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Huis en where met inboedel

- Posted in Verkoop by

De Curator in het Faillissement van EGBERTUS HABERS, te Avereest, zal ten overstaan van den Notaris Meester COENRAAD WILLEM Baron van DEDEM, resideerende te Nieuwleusen en Avereest, op Dingsdag den 15den April e. k. des namiddags te 2 ure , ten huize van F. BOTERMAN te Avereest, publiek verkoopen:

Een HUIS en WHERE, staande en gelegen aan de Dedemsvaart, Gemeente Avereest, Kadastraal bekend onder Sectie E. nummer 261 , groot 1 Roede en 70 Ellen, alsmede een stuk BOUW- en VEENGROND, gelegen aldaar, Kadaster Sectie E. No. 516, groot 7 Roeden en 10 Ellen.

Zullende tevens op dienzelfden dag des morgens te tien ure ten huize van EGBERTUS HABERS voornoemd, tegen Contante betaling worden verkocht, deszelfs geheelen INBOEDEL.

Nadere informatien te bekomen ten Kantore van voornoemden Notaris.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 487

Huis met twee woningen

- Posted in Verkoop by

Mr. J. A. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Maandag den 14 April 1845, des morgens om 11 uren, in de Herberg de Ligtmis, aan de Dedemsvaart, publiek verkoopen :

Een HUIS, bevattende twee WONINGEN, gelegen aan de Dedemsvaart, gemeente Avereest, hebbende ten zuiden de vaartsgeregtigheid en ten noorden de Lange Jagt, Sectie E. No. 89a, 89b en 281, in huur bij A. MULDER en DUBBELBOER. Staande op f 625. Nadere informatien ten Kantore van genoemden Notaris.

Bron : Delpher.nl