Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Verkooping der DEDEMSVAART

- Posted in Verkoop by

vaart De EIGENAREN der DEDEMSVAART, zijn voornemens ten overstaan van den Notaris Mr. J. A. VAN ROVEN, te Zwolle, op Maandag den 11den Augustus 1845, des Middags ten 12 Ure. in de Zaal van het ODEON, te Zwolle, te doen inzetten en vier weken later, zijnde Maandag den 8sten September 1845, op tijd en plaats voorschreven, in het openbaar te Verkoopen:

1°. Het KANAAL de Dedemsvaart, gelegen in de Provincie Overijsel; met al deszelfs aanhoorigheden, Wallen, Sluizen, Bruggen , Gebouwen en Zijtakken, waarvan de aanleg is geoctroijeerd bij Besluiten van den Koning van Holland, van den 22sten van Lentemaand en van den 12den van Zomermaand 1809 , N°. 8 en 5, met het Regt tot Heffing van Sluis-, Op- en Afvaarts-, Brug-, Oever- en Weg-Gelden, zoo als thans worden geheven, of daarop nader zullen worden gelegd.

2°. De HERBERG de Lichtmis, met deszelfs onderhoorige Landerijen, gelegen aan den Straatweg van Zwolle naar Meppel.

3°. Het HEERENHUIS met bijbehoorende Gronden, vroeger bewoond door den Boekhouder den Heer J. W. DE JEEGER.

4°. Het HUIS en TUIN, met bijhehoorenden Grond, thans bewoond door den Heer R. BERKENBOSCH.

Allen staande en gelegen aan voorschreven Kanaal.

De BOEKJES , bevattende de omschrijving der Perceelen mitsgaders de voornaamste voorwaarden van den Verkoop, zijn verkrijgbaar ten Kantore van voornoemden Notaris, bij wien, zoo wel als bij den Heer A. S. VAN HENGELAAR. Procureur bij het Provinciaal Geregtshof te Utrecht, nadere inlichtingen zijn te bekomen.

Bron : Delpher.nl

De STAATSRAAD GOUVERNEUR van Overijssel,

brengt bij deze ter kennis van een ieder, welke zulks mogt betreffen, dat de Dedemsvaart met alle derzelver regten en geregtigheden door de Provincie Overijssel is aangekocht, en van af den 1 October 1845 door het provinciaal bestuur ten behoeve der provincie, zal worden beheerd, zoo dat alle betalingen van Sluis- en afvaarts gelden enz., welke na 30 September zullen verschuldigd worden , alleen aan zoodanige personen zullen mogen geschieden, die daartoe door het provinciaal bestuur bevoegd zijn verklaard en daarvan de bewijzen bezitten.

Zwolle, den 27 September 1845. De Staatsraad Gouverneur voornoemd, Van RECHTEREN.

Bron : Delpher.nl

ZWOLLE, den 11den Augustus. Het kanaal de Dedemsvaart c.a., is heden ingezet, het 1ste perceel door de heeren Vlaer en Kol, voor eene som van ƒ 304,00; 2de perceel ƒ 9,300; 3de perceel ƒ 1,700; 4de ƒ 1,650. Te zamen op ƒ 316,650.

Bron : PGNC 16/8/1845

Den 8 dezer heeft te Zwolle de openbare verkoop der Dedemsvaart en aanhoorigheden plaats gehad. De provincie Overijssel heeft hetzelve voor eene som van ƒ 404,400 aangekocht.

Bron : Zierikzeesche Courant, 12 september 1845

Note : Het betreft hier percelen in Avereest Sectie B :

Note : percelen in Avereest Sectie C :

 • nr 287 , Huis en Erf in gebruik R. Berkenbosch
 • nr 20 , vaartwal ten zuiden
 • nr 21 , Vaart
 • nr 22 , vaartwal en weg ten noorden
 • nr 291 , Huis, Schuur en Erf in gebruik boekhouder Jaeger
 • nr 292 , Tuin
 • nr 234 , Weg benoorden de vaart en de Kruizinga's wijk

Note : percelen in Avereest Sectie D :

 • nr 379 , Vaart van af de Kruizinga's wijk tot aan Rheeze
 • nr 378 , vaartwal ten noorden
 • nr 180 ,
 • nr 181 , De vaartwal ten zuiden van af de Sponturfwijk tot aan Rheeze

Note : percelen in Avereest Sectie E :