Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Huis en tuin met ondergrond

- Posted in Verkoop by

De Notaris Mr. C. W. van DEDEM te Nieuwleusen en Avereest, zal op Donderdag den 18den September aanstaande, des morgens ten 11 ure, ten huize van F. BOTERMAN te Avereest doen inzetten, en acht dagen later den 25sten dier maand, publiek verkoopen :

1°. Een HUIS en TUIN, vroeger bewoond door wijlen Mejufvrouw de Weduwe O. VERKERK, alwaar gedurende de laatste jaren met veel succes eene WINKEL is gedreven, staande en gelegen aan de Dedemsvaart, Gemeente Avereest, bijzonder geschikt voor alle AFFAIRES, Kadastraal geteekend Sectie D. Nummer 469, groot 6 Roeden en 80 Ellen , en No. 470 groot 1 Roede en 50 Ellen.

2°. Een stuk ONDERGROND, gelegen aldaar, in de Markte van Rheeze, ten Kadaster bekend onder Sectie E No. 601, groot 3 Bunders, 93 Roeden en 30 Ellen.

Dagelijks te bezigtigen, en nadere informatien te bekomen ten Kantore van voormelden Notaris.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 511/12/26

Note : Wijlen mejufvrouw Wilhelmina Elisabeth Mechteld Bottichius Meurs weduwe van Otto Hendrik Verkerk