Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Huis en erf met winkel en herberg

- Posted in Verkoop by

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris residerende te Nieuwleusen en Avereest, zal op Woensdag den 23sten December 1846 , des morgens te 10 ure, ten huize van FREDERIK BOTERMAN te Dedemsvaart, doen inzetten, en drie weken later, den 13den Januarij 1847, ter zelfder une en plaatse publiek verkoopen:

1°. Een HUIS en ERF, staande en gelegen aan de Dedemsvaart, gemeente Avereest, met het daarbij behoorend LAND, groot 1 Bunder 15 Roeden en 50 Ellen , in welk Huis gedurende verscheidene jaren met het beste gevolg eene Winkel en Herberg is gedreven, en zeer geschikt is voor alle nering.

2°. Een stuk ONDERGROND, gelegen aldaar, groot ruim 3 Bunder, hetwelk in 3 perceelen zal worden geveild.

3°. Een HUIS bevallende twee WONINGEN, en ERF met bijbehorende GROND, staande en gelegen aan de Dedemsvaart, in de Markte van Rheeze, gemeente Avereest, groot p.m. 81 Roeden en 60 Ellen.

4°. Een stuk BOUWLAND, gelegen aldaar, groot 81 roeden en 60 Ellen.

5°. Een VEEN en ONDERGROND, bereids aan snee, genaamd HET EGBERTJESSLAG, gelegen ten zuiden van den Vriezendijk, in de Markte van Rheeze, Gemeente Ambt Hardenberg, groot p. m. 14 Bunders.

Nadere informatien te bekomen ten kantore van den Notaris voornoemd.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 590, nr 590, nr 592

Note : 1) Het betreft hier Sectie E nr 340,341 en 342

Note : 2) Het betreft hier Sectie D nr 1362 en 1430

Note : 3) Het betreft hier Sectie E nr 643 en 644

Bovenveen zonder ondergrond

- Posted in Verkoop by

Mr. J. A. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Dingsdag den 17 November 1846, des morgens om 11 uur, in de Herberg DE LIGTMIS, aan de Dedemsvaart doen inzetten, en 14 dagen later aldaar publiek verkoopen:

1°. Het BOVENVEEN zonder ONDERGROND, van het laatste Veenslag in Arrien, te veilen in zes perceelen bij klinken, Sectie D. No. 196 en 1172, gedeeltelijk ; zijnde dit Bovenveen te zamen groot 13 Bunder 76 Roe 92 Ellen.

2°. Het BOVENVEEN op de zoogenaamde Sandbergswijk in Arrien, en wel de beide laatste klinken , en wel ten oosten en westen van die Wijk , te veilen in twee perceelen, Sectie D. No. 827, 828, 841 en 842; zijnde dit Bovenveen groot 2 Bunder 56 Roe 82 Ellen.

3°. Een HUIS met twee WONINGEN, TUIN en BOUWLAND, aan de Arrien Hoofdwijk, ten zuiden den Hoofdvaart, Sectie D. No. 911, 1227, 1228 en 1229, groot 1 Bunder 60 Roe 20 Ellen.

4°. Een HUIS met drie WONINGEN, TUIN, GROEN- en BOUWGROND, ten zuiden der Hoofdvaart, Sectie D. No. 832 tot 836, groot 3 Bunder 41 Roe 60 Ellen.

Alles staande en gelegen aan de Dedemsvaart, Gemeente Avereest, waarvan de aanwijzing geschieden zal door G. DORGELO.

Bron : Delpher.nl

Huis en erfpacht tuin

- Posted in Verkoop by

Mr. J. A. Van ROIJEN, Notaris te Zwotte, zal op Zaturdag den 10den October 1846, des middags om 12 uur, ten huize van de Wed. STEENBERGEN aan de Dedemsvaart doen inzetten, en 14 dagen later aldaar publiek verkoopen, ten verzoeke van Mej. J. G. KANNEGIETER, eerder Weduwe van den Heer G. TENTHOF, thans hertrouwd aan den Heer J. KAMPHUIS te Zwolle, als daartoe onherroepelijk gemagtigd door B. MAATJE te Avereest.

Een nieuw gebouwd HUIS, staande en gelegen aan de Dedemsvaart, gemeente Avereest, in de Markte van Rheeze, benevens het REGT van ERFPACHT van een TUIN, en van ongeveer een halve Bunder GROND, hebbende ten Westen en Noorden Jan Mulder c. s. , ten Oosten de Heer Foreest van Heemse, ten Zuiden de Vaartsgeregtigheid, Sectie E. No. 270, groot 1 R. 60 E. en 269 gedeeltelijk.

Nadere informatien ten Kantore van den genoemden Notaris.

Bron : Delpher.nl

Veengrond

- Posted in Verkoop by

W. SWAM, Notaris te Gramsbergen, zal ten verzoeke van den Heer F. C. HAGEDORN te Zwolle, als daartoe onherroepelijk gemagtigd door den Heer J. van RIEMSDIJK, en deszelfs Echtgenoote M. E. SCHUURMAN, te Hardenberg, op Woensdag den 7den October 1846, des middags om 12 uur, ten huize van de Wed. J. Van MUNSTER, te Hardenberg, doen inzetten en 14 dagen later aldaar publiek verkoopen:

3°. Een stuk VEENGROND, gelegen in de Gemeente Avereest, langs de gronden van Jan Zwiers en de Heeren de Vos van Steenwijk, belend de Kruizinga's wijk ten Zuiden en de Reest sloot ten Noorden , Sectie E. No. 507, groot 11 Bunders 6 Roeden 70 Ellen.

Bron : Delpher.nl

Veengrond

- Posted in Verkoop by

W. CHEVALLERAU, Notaris te Ommen, zal op Dingsdag den 14den April 1846, des morgens te 11 ure, op het Raadhuis der Stad Ommen, doen inzetten en 8 dagen later publiek verkoopen:

Een perceel VEENGROND, de Zes en dertig morgen genaamd, gelegen onder de Gemeente Avereest, in het derde blok der verdeelde Amerveenen, benoorden den Vrieschendijk, groot 29 B. 49 R., Sectie D Nummers 257 en 258.

Nadere informatien te bekomen ten Kantore van den voornoemden Notaris.

Bron : Delpher.nl

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Avereest, zal in de Herberg DE LIGTMIS, op Donderdag den 12den Februarij , des morgens om elf uur doen inzetten, en veertien dagen later publiek verkoopen, de navolgende VASTE GOEDEREN, aan de Dedemsvaart, in de Gemeente Avereest gelegen:

1°. Een VEENSLAG, op het eind der Hoofdwijk van Stegeren, groot 46 Bunders 80 Roeden.

2°. Een VEENSLAG, zijnde de zoogenaamde Zevende wijk, aan de Hoofdwijk van Stegeren, groot 11 Bunder 64 Roeden 40 Ellen.

3°. Een VEENSLAG, in de Markte van Rheeze, nabij het Schut van Dorgelo, groot 43 Bunders 14 Roeden 90 Ellen.

4°. Een VEENSLAG, naast het vorige perceel, strekkende van de sloot nabij de Reest, tot aan de ondersloot, groot 56 Bunders 58 Roeden en 50 Ellen, met de daarop staande GEBOUWEN.

5° Eene KALKFABRIEK, bestaande uit 2 KALKOVENS en LESCHHUIS, met de gronden daarbij, en de daarop staande GEBOUWEN, nabij de Kalkwijk, groot 7 Bunders 42 Roeden en 40 Ellen.

6°. Een stuk GROND, aan de Hoofdvaart, grool 1 Bunder 10 Roeden en 40 Ellen.

7°. Een WOONHUIS aan de lange Jagt, bewoond door R. MIKKERS, benevens een ERFPACHT daar neveens, bij W. EDELIJN, groot ƒ 4.60. - En een dito bij R. BRAND, groot ƒ 8.60.

8°. Een HUIS met twee WONINGEN, bewoond door GEERT WIENDELS en de Weduwe HOGEZAND, aan de Kruizingaswijk, benevens een stuk LAND daarbij gelegen, groot 1 Bunder 36 Roeden en 20 Ellen.

Alles in zoodanige perceelen en massa's, als bij de conditien zullen worden opgegeven. De aanwijzing geschiedt door F. BOTERMAN, en nadere informatien bij Mr. J. A. van ROIJEN, Notaris te Zwolle.

Bron : Delpher.nl

Huis en erf met winkel

- Posted in Verkoop by

De Notaris Mr. C. W. van DEDEM, te Nieuwleusen en Avereest, zal op Dingsdag den 27sten Januarij 1846, des morgens te 10 ure, ten verzoeke en ten huize van MEINE MEINES, Schipper te Dedemsvaart, doen inzetten en 14 dagen later, den 10den Februarij e. k. ter zelfder ure en plaatse publiek verkóopen :

Een HUIS en ERF, benevens een perceel best GROENLAND, staande en gelegen aan het aangenaamste gedeelte der Dedemsvaart, Gemeente Avereest, te zamen groot ongeveer 1/2 Bunder. Zijnde het HUIS in den jare 1838 nieuw gebouwd, waarin sedert dien tijd met veel succes een Winkel is gedreven , bestaande uit drie vertrekken, een beste Kelder, groot Achterhuis en ruime Winkel.

Te aanvaarden 1 Mei 1846. Nadere informatien te vernemen bij voornoemden Notaris.

Bron : Delpher.nl

Akte : 536

Note : Het betreft hier Sectie D nr 918 en 1208

Huis met bouw en groengronden

- Posted in Verkoop by

Mr. J. A. van ROIJEN, Notaris te Zwolle zal op Dingsdag den 20 Januarij 1846 , des morgens om 11 uur, ten huize van ALBERT BRINK, in de Herberg DE LICHTMIS, doen inzetten, en 14 dagen later aldaar publiek verkoopen :

Een HUIS, met daarbij behoorende en aaneengelegene BOUW- en GROENGRONDEN en VELD, met daarop staande verdere GETIMMERTENS, staande en gelegen aan de Dedemsvaart, gemeente Avereest, vroeger toebehoord hebbende aan J. HARLOFF, thans aan de Heeren GOUDSMIT en COHEN , Kadaster Sectie D. No. 326 , 445 , 632 , 633 , 634 en gedeeltelijk 635.

Nadere informatien bij voornoemden Notaris.

Bron : Delpher.nl