Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Huis en erf met winkel en herberg

- Posted in Verkoop by

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris residerende te Nieuwleusen en Avereest, zal op Woensdag den 23sten December 1846 , des morgens te 10 ure, ten huize van FREDERIK BOTERMAN te Dedemsvaart, doen inzetten, en drie weken later, den 13den Januarij 1847, ter zelfder une en plaatse publiek verkoopen:

1°. Een HUIS en ERF, staande en gelegen aan de Dedemsvaart, gemeente Avereest, met het daarbij behoorend LAND, groot 1 Bunder 15 Roeden en 50 Ellen , in welk Huis gedurende verscheidene jaren met het beste gevolg eene Winkel en Herberg is gedreven, en zeer geschikt is voor alle nering.

2°. Een stuk ONDERGROND, gelegen aldaar, groot ruim 3 Bunder, hetwelk in 3 perceelen zal worden geveild.

3°. Een HUIS bevallende twee WONINGEN, en ERF met bijbehorende GROND, staande en gelegen aan de Dedemsvaart, in de Markte van Rheeze, gemeente Avereest, groot p.m. 81 Roeden en 60 Ellen.

4°. Een stuk BOUWLAND, gelegen aldaar, groot 81 roeden en 60 Ellen.

5°. Een VEEN en ONDERGROND, bereids aan snee, genaamd HET EGBERTJESSLAG, gelegen ten zuiden van den Vriezendijk, in de Markte van Rheeze, Gemeente Ambt Hardenberg, groot p. m. 14 Bunders.

Nadere informatien te bekomen ten kantore van den Notaris voornoemd.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 590, nr 590, nr 592

Note : 1) Het betreft hier Sectie E nr 340,341 en 342

Note : 2) Het betreft hier Sectie D nr 1362 en 1430

Note : 3) Het betreft hier Sectie E nr 643 en 644