Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Timmerwerf

- Posted in Verkoop by

Mr. W. S. van der GRONDEN. Notaris te Zwolle, zal ten verzoeke van den Heer Mr. G. A. VOS de WAEL, Curator in het Faillissement van H. WEENER, aan de Dedemsvaart, op Zaturdag den 19den Junij 1847, 's morgens te Elf uur, ten huize van F. BOTERMAN aan de Dedemsvaart doen inzetten en 14 dagen later aldaar publiek verkoopen :

1°. Een HUIS, SCHUUR, TUIN en BOUWGROND, gelegen aan de Kalkwijk, gemeente Avereest, Kad. Sectie D. No. 1126 en 1127, groot 24 Roeden 40 Ellen.

2°. Een HUISJE met twee WONINGEN gelegen aan de Kruisinga's Wijk te Avereerst, Kad. Sectie D. No. 932 en 933 , groot 1 Roede 30 Eilen, bewoond door OTTERBEIN en BREEMAN.

3°. Een perceel ONDER- en VEENGROND, gelegen aan de Drentsche Wijk, gemeente Avereest, Kad. Sectie D. No. 1325, groot 3 Bunders 65 Roeden.

4°. Eene TIMMER WERF, bestaande in SCHUUR, PIKHOK, twee LANGHELLINGEN en verder toebehooren, staande aan de Kruisinga's Wijk, op Kad. Sectie D. No. 939.

5°. Een HUIS met een perceel BOUWLAND, gelegen in het Ambt Hardenberg, Kad. Sectie B. No. 1626 en 1627, groot 69 Roeden 40 Ellen, in huur bij SLENTER.

Nadere informatien ten Kantore van den Notaris, en van den Heer Curator te Zwolle.

Bron : Delpher.nl

Twee huizen en erve

- Posted in Verkoop by

Mr. C. W. VAN DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, als daartoe benoemd, zal ten verzoeke van den Heer Mr. M. L. TIJL, Curator in het Faillissement van HARM ROELOFS SEMPEL te Dedemsvaart, Gemeente Avereest, op Donderdag den 22sten April 1847, des middags om 12 uur, ten huize van Hk. KEUKEN aldaar, doen inzetten en veertien dagen later op gezegden tijd en plaats finaal verkoopen:

1°. Twee naast elkander staande HUIZEN en het ERVE waarop die zijn gebouwd, gelegen in de Gemeente Avereest aan de Dedemsvaart, Kadastraal Sectie D, Nos. 491, 1048 en 1049, groot voor het geheel een Bunder, drie en twintig Roeden en zeventig Ellen.

2°. Een GRONDRENTE van ZEVEN GULDEN jaarlijks, ten laste der Christelijke afgescheidene Gemeente te Dedemsvaart, alles behoorende in opgedacht Faillissement. Nadere informatien zijn te bekomen ten Kantore van den Notaris.

Bron : Delpher.nl

Huis en erf

- Posted in Verkoop by

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal op Vrijdag den 26sten Maart aanstaande, des morgens te 10 ure, ten huize van FREDRIK BOTERMAN te Dedemsvaart, doen inzetten, en 14 dagen later ter zelfder ure en plaatse publiek verkoopen :

Een HUIS en ERF, staande en gelegen aan het volkrijkste gedeelte der Dedemsvaart, Gemeente Avereest; bijzonder geschikt tot het uitoefenen van alle neringen, toebehoorende en in gebruik bij den Heer BERNARDUS de JEEGER.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 616

Note : Ten verzoeke van Bernardus de Jeeger, winkelier

Note : Het betreft hier huis en erf Sectie D nr 469 en 470

Note : belend ten zuiden de Vaartgerigtigheid, ten westen Berend Nijhuis, ten noorden Boterman en ten oosten Johannes de Jeeger

Huis en vier woonhuisjes

- Posted in Verkoop by

Mr. J. A. van ROIJEN, Notaris te Zwolle. zal op Donderdag den lsten April 1847, des middags om 12 uur, ten huize van den Heer H. VISSCHER aan de Dedemsvaart, publiek verkoopen:

Een HUIS met annexe GETIMMERTENS. Voorts vier WOON HUISJES, benevens eenige perceelen BOUW- en WEIDELAND, alles bij en aan elkander gelegen aan de Dedemsvaart, Gemeente Avereest, hebbende ten Noorden de Kruizinga's wijk, ten Zuiden de Vaartsgeregtigheid, ten Oosten den Heer van Roijen, en ten Westen den Heer van Dedem, Sectie D. No. 131, 132, 134a, 138, 139, 140, 753, 754, 752, tezamen groot 8 B. 74 R. 82 E.

De veiling zal geschieden in zoodanige perceelen als door den Eigenaar BEREND JONKER zullen worden aangewezen. Nadere informatien ten Kantore van genoemden Notaris.

Bron : Delpher.nl

Boerenhuis en erf met schuur en bakoven

- Posted in Verkoop by

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal op Woensdag den 3den Maart 1847, des morgens te 10 ure, ten huize van JAN MULDER, Verveener en Tapper te Dedemsvaart, Gemeente Avereest, publiek verkoopen:

1°. Een BOERENHUIS en ERF, met SCHUUR, BAKOVEN, en daarbij behoorende LANDERIJEN, staande en gelegen in den Oosterhuis, Gemeente Avereest, groot plus minus 13 Bunder.

2°. Een BOERENHUIS met bijbehoorende GROND, staande en gelegen aldaar, bewoond door Harm Scheiuit.

3°. DEN BLOOTEN EIGENDOM van een Perceel GRONDS , gelegen aldaar, in Erfpacht uitgegeven aan Hendrik de Leeuw, Turfmaker te Avereest.

Nadere informatien te bekomen ten Kantore van den Notaris.

Bron : Delpher.nl

Veen en ondergrond

- Posted in Verkoop by

Mr. J. A. vas ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Donderdag den 4den Maart 1847, des middags om twaalf uren, ten huize van den Heer H. VISSCHER, aan de Dedemsvaart, doen inzetten, en 14 dagen later aldaar publiek verkoopen:

1°. Een stuk VEEN- en ONDERGROND, gelegen in de Markte van Diffelen, Gemeente Avereest , hebbende ten noorden den Heer KOL, ten oosten en westen de Heeren EEKHOUT, en ten zuiden de Vriesendijk. Kad. Sectie D. No. 154, groot 25 B. 10 R. 72 E. te veilen in 3 perceelen.

2°. Een stuk VEEN-en ONDERGROND, gelegen in de Markte van LUTTEN, gemeente Ambt Hardenberg, aan de zoogenaamde schuine sloot, hebbende ten zuiden STAARMAN c. s., ten oosten de Heeren EEKHOUT, ten westen B. BERENDS, en R. VENINGEN, ten noorden den Drentsche scheid, Kad. Sectie A.No. 803, 804 en 805, groot 62 B. 76 R. 60 E.

De aanwijzing zal geschieden door den Heer H. VISSCHER, aan de Dedemsvaart, terwijl nadere informatien zijn te bekomen ten Kantore van genoemden Notaris.

Bron : Delpher.nl

Huis en erf en smederij

- Posted in Verkoop by

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal Woensdag den 3 Februarij 1847, des morgens te 11 uren, ten huize van FREDERIK BOTERMAN, Tapper te Dedemsvaart, doen inzetten en 14 dagen later ter zelfder ure en plaatse publiek verkoopen :

1°. Een aanzienlijk HUIS en ERF met GROEN- en HOFGROND, staande en gelegen aan het volkrijkst gedeelte der Dedemsvaart, Gemeente Avereest, nabij de Gereformeerde Kerk, voorzien van vijf vertrekken, ruime en drooge Kelder, beste Pomp, ruime SCHUUR en STALLING voor Koeijen en Paarden, zijnde een en ander in 1838 nieuw gebouwd, waarin sedert met goed succes een Logement en Billardhouders-affaire wordt uitgeoefend, en zeer geschikt is voor alle neringen.

2°. Een sedert weinige jaren nieuw gebouwde SMEDERIJ met bijbehoorende GROND, staande en gelegen aldaar, waarin met het beste gevolg die affaire wordt uitgeoefend.

De perceelen zullen eerst ieder afzonderlijk, en daarna gecombineerd worden geveild. Zijnde inmiddels nadere informatien te bekomen ten Kantore van den Notaris.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 600

Note : Ten verzoeke van Jan Breman, Grofsmid

Note : 1) Het betreft hier huis en erf Sectie D nr 942 en 941

Note : 2) Het betreft hier een wwonhuis ingerigt als smederij Sectie D nr 943 en gedeelte 941