Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Huis en erf

- Posted in Verkoop by

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal op Vrijdag den 26sten Maart aanstaande, des morgens te 10 ure, ten huize van FREDRIK BOTERMAN te Dedemsvaart, doen inzetten, en 14 dagen later ter zelfder ure en plaatse publiek verkoopen :

Een HUIS en ERF, staande en gelegen aan het volkrijkste gedeelte der Dedemsvaart, Gemeente Avereest; bijzonder geschikt tot het uitoefenen van alle neringen, toebehoorende en in gebruik bij den Heer BERNARDUS de JEEGER.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 616

Note : Ten verzoeke van Bernardus de Jeeger, winkelier

Note : Het betreft hier huis en erf Sectie D nr 469 en 470

Note : belend ten zuiden de Vaartgerigtigheid, ten westen Berend Nijhuis, ten noorden Boterman en ten oosten Johannes de Jeeger

Huis en vier woonhuisjes

- Posted in Verkoop by

Mr. J. A. van ROIJEN, Notaris te Zwolle. zal op Donderdag den lsten April 1847, des middags om 12 uur, ten huize van den Heer H. VISSCHER aan de Dedemsvaart, publiek verkoopen:

Een HUIS met annexe GETIMMERTENS. Voorts vier WOON HUISJES, benevens eenige perceelen BOUW- en WEIDELAND, alles bij en aan elkander gelegen aan de Dedemsvaart, Gemeente Avereest, hebbende ten Noorden de Kruizinga's wijk, ten Zuiden de Vaartsgeregtigheid, ten Oosten den Heer van Roijen, en ten Westen den Heer van Dedem, Sectie D. No. 131, 132, 134a, 138, 139, 140, 753, 754, 752, tezamen groot 8 B. 74 R. 82 E.

De veiling zal geschieden in zoodanige perceelen als door den Eigenaar BEREND JONKER zullen worden aangewezen. Nadere informatien ten Kantore van genoemden Notaris.

Bron : Delpher.nl