Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Verpachtingen huis en bruggeld

- Posted in pacht by

De STAATSRAAD GOUVERNEUR van de Provincie OVERIJSSEL, Gelet op de resolutie van Heeren Gedeputeerde Staten van den 24 dezer No. 2491. Brengt bij deze ter kennis van de belanghebbenden, dat op Vrijdag den 17den November e. k. , des middags te twaalf ure, aan het lokaal van het Provinciaal Gouvernement te Zwolle, in het openbaar zullen worden Verpacht de volgende perceelen der Provincie Overijssel, behoorende bij de eigendommen der DEDEMSVAART, als:

1°. Een HUIS, benevens een LOSWAL met het BRUGGELD der aldaar gelegene brug over de Dedemsvaart, staande en gelegen in den Hulst, Gemeente Nieuwleusen, thans in huur bij A. EVENB0ER.

2°. Een HUIS met drie Bunder LAND, staande en gelegen in de gemeente Avereest, bij de sluis over de Dedemsvaart aldaar, thans in huur bij E. van DIJK.

3°. Een HUIS en halve Bunder LAND bij de Sluis in Heemse, Gemeente Ambt Hardenberg , thans in huur bij H. NIJHUIS.

4°. Een HUIS en halve Bunder LAND bij de eerste Sluis in de Hoofdvaart door Lutten, Gemeente Ambt Hardenberg.

5°. Een HUIS en acht Bunder LAND, staande en gelegen bij Terwee of Boekweitenbrug, in de Gemeente Zwollerkerspel, benevens het aldaar geheven wordende BRUGGELD, een en ander thans in huur bij A. MEULEMAN.

6°. Het BRUGGELD, geheven wordende van de brug voor den Ommerdijk, in de gemeente Nieuwleusen, thans in huur bij F. POLLEMAN.

Welke Verpachting zal geschieden voor den tijd van Zes jaren, ingaande 1 Mei 1849, en verder op zoodanige voorwaarden, als welke van af den 3den November e.k. aan het Provinciaal Gouvernement te Zwolle, aan de herberg de Ligtmis en ten huize van STAARMAN in Lutten zullen ter lezing liggen , terwijl informatien zijn te bekomen bij den Hoofdopzigter BREUKEL aan de Dedemsvaart.

Bron : Delpher.nl

Huis en Erf met tuin

- Posted in Verkoop by

Er wordt UIT DE HAND TE KOOP gepresenteerd:

Een HUIS, ERF en TUIN, gelegen aan de Dedemsvaart, Gemeente Avereest, Provincie Overijssel, en wel op het beste gedeelte aan den publieken weg aldaar, thans wordende bewoond en gebruikt door KOERT SCHIPPERS WINKEL, Kadrastraal bekend in Sectie D, No. 421, 422, 424 en 1012, ter grootte van 62 Roeden 40 Ellen.

Kunnende de Kooper des verkiezende twee derde der Kooppenningen onder Hypotheek er op gevestigd houden. Adres bij den eigenaar JACOB WAMS, Scheepstimmerman te Hoogeveen, mits brieven franco.

Bron : Delpher.nl

Huis en erf met bouwland

- Posted in Verkoop by

Mr. C. W. VAN DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, als daartoe benoemd, zal ten verzoeke van den Heer Mr. M. L. TIJL, Curator in het faillissement van JAN HENDRIKS KOSTER, Winkelier en Bakker aan de Dedemsvaart, gemeente Avereest, op Zaturdag den 1sten April 1848, des middags om 11 uren, ten huize van H. KEUKEN aldaar doen inzetten en veertien dagen later op gezegde tijd en plaats finaal verkoopen :

1°. Een HUIS, BOUW-WEIDE en HOOILAND, staande en gelegen te Dedemsvaart, Gemeente Avereest, Kadastraal Sectie D No. 401, groot 7 Roeden en 80 Ellen, en No. 598 groot 48 Roeden en 90 Ellen.

2°. Een HUIS en ERF, staande en gelegen aldaar, Kadastraal Sectie D, No. 599, groot 1 Roede en 30 Ellen. Alles tot genoemd faillissement behoorende. Nadere informatien zijn te bekomen ten Kantore van den Notaris.

Bron : Delpher.nl

Mr. J. A. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Zaturdag den 25sten Maart 1848, des middags om 12 uren, ten huize van H. VISSCHER aan de Dedemsvaart, ten verzoeke van den Heer F. C. HAGEDORN, als onherroepelijk gemagtigde van J. van RIEMSDIJK en Vrouw, doen inzetten, en 14 dagen later aldaar publiek verkoopen:

1°. Een stuk VEEN en ONDERGROND, gelegen aan de Dedemsvaart, gemeente Avereest, strekkende van af de weg langs de Vaart tot aan de Reeste sloot, Sectie E. No. 507, groot 11 B. 6 R. 70 E.

2°. Een HUIS en WHERE, waarin eene Bakkerij, staande en gelegen in de gemeente Ambt Hardenbergh, op den Brink, Sectie B. No. 1698.

Nadere informatien ten Kantore van genoemden Notaris.

Bron : Delpher.nl