Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Huis en erf met bouwland

- Posted in Verkoop by

Mr. C. W. VAN DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, als daartoe benoemd, zal ten verzoeke van den Heer Mr. M. L. TIJL, Curator in het faillissement van JAN HENDRIKS KOSTER, Winkelier en Bakker aan de Dedemsvaart, gemeente Avereest, op Zaturdag den 1sten April 1848, des middags om 11 uren, ten huize van H. KEUKEN aldaar doen inzetten en veertien dagen later op gezegde tijd en plaats finaal verkoopen :

1°. Een HUIS, BOUW-WEIDE en HOOILAND, staande en gelegen te Dedemsvaart, Gemeente Avereest, Kadastraal Sectie D No. 401, groot 7 Roeden en 80 Ellen, en No. 598 groot 48 Roeden en 90 Ellen.

2°. Een HUIS en ERF, staande en gelegen aldaar, Kadastraal Sectie D, No. 599, groot 1 Roede en 30 Ellen. Alles tot genoemd faillissement behoorende. Nadere informatien zijn te bekomen ten Kantore van den Notaris.

Bron : Delpher.nl

Mr. J. A. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Zaturdag den 25sten Maart 1848, des middags om 12 uren, ten huize van H. VISSCHER aan de Dedemsvaart, ten verzoeke van den Heer F. C. HAGEDORN, als onherroepelijk gemagtigde van J. van RIEMSDIJK en Vrouw, doen inzetten, en 14 dagen later aldaar publiek verkoopen:

1°. Een stuk VEEN en ONDERGROND, gelegen aan de Dedemsvaart, gemeente Avereest, strekkende van af de weg langs de Vaart tot aan de Reeste sloot, Sectie E. No. 507, groot 11 B. 6 R. 70 E.

2°. Een HUIS en WHERE, waarin eene Bakkerij, staande en gelegen in de gemeente Ambt Hardenbergh, op den Brink, Sectie B. No. 1698.

Nadere informatien ten Kantore van genoemden Notaris.

Bron : Delpher.nl