Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Nalatenschap

- Posted in Inboedel by

De Notarissen Mr. J. A. van ROIJEN te Zwolle en Mr. C. W. van DEDEM te Nieuwleusen en Avereest, zullen ten verzoeke van de Erven WILLEM JANS WESTERHUIS te Avereest, op Maandag den 29sten October aanstaande en volgende dagen, telkens te beginnen des morgens om 9 ure, ten sterfhuize van W. J. WESTERHUIS te Avereest. publiek verkoopen, alle ROERENDE GOEDEREN tot diens nalatenschap behoorende, als:

5 PAARDEN, 28 KOEIJEN, zoo melkgevende als Vette, Dragtige en Guste, 110 SCHAPEN, 7 vette en magere VARKENS, verschillende BOUW- en MELKGEREEDSCHAPPEN , waaronder 1 DORSCHMACHINE, KARNMOLEN en BOEKWEITTREDER, die alle door een paard gedreven worden. Voorts 6. beslagen WAGENS, 1 KAPWAGEN, 1 CHAIS, PLOEGEN, EGGEN enz, MEUBELEN en HUISSIERADEN, KLEEDINGSTUKKEN, KOPER, TIN, IJZER en AARDEWERK en hetgeen verder ten dage der Verkoop za! worden voorgebragt.

Bron : Delpher.nl

Heerenhuis en huis met twee woningen

- Posted in Verkoop by

Mr. C. W. VAN DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal op Dingsdag den 7den Augustus 1849, des morgens te 11 ure, ten huize van den Logementhouder A P, te Avereest doen inzetten, en 14 dagen later aldaar publiek verkoopen:

1°. Een voor vier jaren nieuw sterk gebouwd HEERENHUIS, vrolijk gelegen, staande in de gemeente Avereest aan de Dedemsvaart, nabij de zoogenaamde kruizinga's brug. bestaande dezelve Huizinge in eene ruime GANG, vijf roijale KAMERS, waarvan drie behangen met Stook plaatsen en Kasten voorzien, boven twee LOGEER- en MEIDEKAMER, benevens ruimen DROOGZOLDER, ruime KEUKEN met Kasten, Wel- en Regenwaters-Pompen. Kunnende de gemetselde Regenbak ruim 800 emmers water bevallen, zijnde het Huis geheel met lood bedekt. Voorts ruime KELDER, groote ruime gemetselde SCHUUR, en afzonderlijke Bergplaats voor Turf. Verders eene groote welaangelegde TUIN, beplant met meer dan 150 VRUCHTBOOMEN van de fijnste Soort, waarin een DRUIVENKAST met 12 Ramen, en een daarachter gelegen BOSCHJE, doorsneden met Wandelpaden, en gelegen in de nabijheid van een vrij en ruim Jagtveld, te zamen groot circa 2 Bunders. Te aanvaarden 1 November e. k. of vroeger.

2°. Twee HUIZEN onder een dak, met de daarachter gelegene GROND, groot in het geheel 22 Roeden 20 Ellen, mede te Avereest aan de Dedemsvaart, nabij de zoogenaamde Kalkwijk, op het volkrijkst gedeelte der gemeente, in de onmiddelijke nabijheid van de Protestantsche en Roomsch Catholijke kerken, bijzonder geschikt tot uitoefening van alle bedrijven. Thans verhuurd tot 1 Mei 1850 voor f 150.- 's jaars.

Kunnende des verkiezende de helft der kooppenningen als eerste hijpotheek op de perceelen gevesiigd blijven. Terwijl dezelve inmiddels UIT DE HAND TE KOOP, en waaromtrent op franco brieven, informatien bij den Notaris zijn te bekomen.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 770

Note : ten verzoek van Johannes Wijnandus de Jeeger.

Note : 1) Het betreft hier Sectie C nr 564, 563 en 562

Note : 2) Het betreft hier Sectie D nr 1303, 467 en 468 in gebuik bij broodbakker Wanninge en kleermaker Abbink

Landhuis De Pol

- Posted in Verkoop by

Mr J. A. VAN ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal ten huize van de Wed. STEENBERGEN, aan de Dedemsvaart, op Woensdag den 8sten Augustus 1849, des morgens om 11 uur, publiek verkoopen:

Een zeer aangenaam gelegen LANDHUIS, DE POL genaamd, bevattende onderscheidene Kamers, Keuken, Zolders, Kelder en allerlei Commoditeiten ; voorts SCHUUR met STALLINGEN voor Paarden en Vee, een met exquise Vruchtboomen beplante TUIN en WANDELDREVEN, BOUW-, WEIDE- en HOOILAND, alles aan de Dedemsvaart, in de Gemeente Avereest geleden, Sectie C, No. 170a, 508 tot 515, groot ongeveer4 Bunders.

Te aanvaarden naar verkiezing des koopers, op 1 Nov. of 1 Mei aanstaande.

NB. Het LANDGOED is gunstig gelegen voor een Landhuishoudkundig bedrijf, als omgeven door vele Bunders Heidegrond, tegen geringe prijzen te bekomen.

Nadere informatien zijn te bekomen bij voornoemden notaris en bij den eigenaar den Heer H. de BOER Genees- Heel- en Verloskundige, op het Landhuis woonachtig, bij wien tevens informatien kunnen worden genomen tot het overnemen zijner APOTHEEK en niet onbelangrijke Geneeskundige praktijk.

Bron : Delpher.nl

Notaris Mr. W. S. van der GRONDEN, zal op Zaturdag den 19den Mei 1849, 's morgens te Elf uur ten huize van F. BOTERMAN te Avereest doen inzetten en 14 dagen later, aldaar publiek verkoopen:

Een kapitaal HUIS, met daarbij behoorend BOUW- en WEIDELAND, gelegen aan de Dedemsvaart, en schietende aan de Kruisinga's wijk, belend de eigendommen van STEENBERGEN en COHEN, Sectie D. No. 312a, 425 en 427, groot, ruim 3 Bunders bewoond geweest door G. W. NOORDHUIS.

Belaling der koopschat 1°. Januarij 1850. - Dezelve kan ook voor de helft als eerste Hypotheek tegen 4 1/2 % gevestigd blijven op het verkochte, dadelijk te aanvaarden , en nadere informatien ten Kantore van den Notaris.

Bron : Delpher.nl

150 bunder Heidegrond

- Posted in Verkoop by

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal op Maandag den 26sten Februarij 1849, des morgens ten 10 ure, ten huize van den Kastelein E. NAARDING te Avereest, doen inzetten en 14 dagen later aldaar publiek verkoopen:

Ongeveer 150 bunders HEIDEGROND, doorsneden door het Kanaal DE DEDEMSVAART, gelegen onder de Gemeente Avereest, nabij de Sluis No. 4, bijzonder geschikt tot Cultuur.

De veiling zal eerst bij perceelen, zoo als uitgebaakt, en door JAN van der HAAR, Landbouwer te Avereest aangewezen zal worden, en daarna in massa plaats hebben.

Zullende de betaling des verkiezende kunnen geschieden in twaalf jaarlijksche termijnen, mits tegen voldoening van 4%, van het telken jare nog resterende kapitaal. Nadere infoimatien te bekomen ten Kantore van genoemden Notaris.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 745 en nr 753

Note : ten verzoek van Roelof Huizing landbouwer, Jan Alberts Huizing landbouwer, Jan van der Haar landbouwer, Jan Naarding onderwijzer der jeugd.

Note : Het betreft hier Sectie B nr 583, 584, 395, 396, 397 en 398

Note : Het betreft hier Sectie A nr 592

Note : Het betreft hier Sectie B nr 444, 445, 446, 447, 451, 452, 453, 369 en 370

Note : Het betreft hier Sectie B nr 438, 439, 440, 441 en 442