Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Heerenhuis en huis met twee woningen

- Posted in Verkoop by

Mr. C. W. VAN DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal op Dingsdag den 7den Augustus 1849, des morgens te 11 ure, ten huize van den Logementhouder A P, te Avereest doen inzetten, en 14 dagen later aldaar publiek verkoopen:

1°. Een voor vier jaren nieuw sterk gebouwd HEERENHUIS, vrolijk gelegen, staande in de gemeente Avereest aan de Dedemsvaart, nabij de zoogenaamde kruizinga's brug. bestaande dezelve Huizinge in eene ruime GANG, vijf roijale KAMERS, waarvan drie behangen met Stook plaatsen en Kasten voorzien, boven twee LOGEER- en MEIDEKAMER, benevens ruimen DROOGZOLDER, ruime KEUKEN met Kasten, Wel- en Regenwaters-Pompen. Kunnende de gemetselde Regenbak ruim 800 emmers water bevallen, zijnde het Huis geheel met lood bedekt. Voorts ruime KELDER, groote ruime gemetselde SCHUUR, en afzonderlijke Bergplaats voor Turf. Verders eene groote welaangelegde TUIN, beplant met meer dan 150 VRUCHTBOOMEN van de fijnste Soort, waarin een DRUIVENKAST met 12 Ramen, en een daarachter gelegen BOSCHJE, doorsneden met Wandelpaden, en gelegen in de nabijheid van een vrij en ruim Jagtveld, te zamen groot circa 2 Bunders. Te aanvaarden 1 November e. k. of vroeger.

2°. Twee HUIZEN onder een dak, met de daarachter gelegene GROND, groot in het geheel 22 Roeden 20 Ellen, mede te Avereest aan de Dedemsvaart, nabij de zoogenaamde Kalkwijk, op het volkrijkst gedeelte der gemeente, in de onmiddelijke nabijheid van de Protestantsche en Roomsch Catholijke kerken, bijzonder geschikt tot uitoefening van alle bedrijven. Thans verhuurd tot 1 Mei 1850 voor f 150.- 's jaars.

Kunnende des verkiezende de helft der kooppenningen als eerste hijpotheek op de perceelen gevesiigd blijven. Terwijl dezelve inmiddels UIT DE HAND TE KOOP, en waaromtrent op franco brieven, informatien bij den Notaris zijn te bekomen.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 770

Note : ten verzoek van Johannes Wijnandus de Jeeger.

Note : 1) Het betreft hier Sectie C nr 564, 563 en 562

Note : 2) Het betreft hier Sectie D nr 1303, 467 en 468 in gebuik bij broodbakker Wanninge en kleermaker Abbink

Landhuis De Pol

- Posted in Verkoop by

Mr J. A. VAN ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal ten huize van de Wed. STEENBERGEN, aan de Dedemsvaart, op Woensdag den 8sten Augustus 1849, des morgens om 11 uur, publiek verkoopen:

Een zeer aangenaam gelegen LANDHUIS, DE POL genaamd, bevattende onderscheidene Kamers, Keuken, Zolders, Kelder en allerlei Commoditeiten ; voorts SCHUUR met STALLINGEN voor Paarden en Vee, een met exquise Vruchtboomen beplante TUIN en WANDELDREVEN, BOUW-, WEIDE- en HOOILAND, alles aan de Dedemsvaart, in de Gemeente Avereest geleden, Sectie C, No. 170a, 508 tot 515, groot ongeveer4 Bunders.

Te aanvaarden naar verkiezing des koopers, op 1 Nov. of 1 Mei aanstaande.

NB. Het LANDGOED is gunstig gelegen voor een Landhuishoudkundig bedrijf, als omgeven door vele Bunders Heidegrond, tegen geringe prijzen te bekomen.

Nadere informatien zijn te bekomen bij voornoemden notaris en bij den eigenaar den Heer H. de BOER Genees- Heel- en Verloskundige, op het Landhuis woonachtig, bij wien tevens informatien kunnen worden genomen tot het overnemen zijner APOTHEEK en niet onbelangrijke Geneeskundige praktijk.

Bron : Delpher.nl