Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Nalatenschap

- Posted in Inboedel by

De Notarissen Mr. J. A. van ROIJEN te Zwolle en Mr. C. W. van DEDEM te Nieuwleusen en Avereest, zullen ten verzoeke van de Erven WILLEM JANS WESTERHUIS te Avereest, op Maandag den 29sten October aanstaande en volgende dagen, telkens te beginnen des morgens om 9 ure, ten sterfhuize van W. J. WESTERHUIS te Avereest. publiek verkoopen, alle ROERENDE GOEDEREN tot diens nalatenschap behoorende, als:

5 PAARDEN, 28 KOEIJEN, zoo melkgevende als Vette, Dragtige en Guste, 110 SCHAPEN, 7 vette en magere VARKENS, verschillende BOUW- en MELKGEREEDSCHAPPEN , waaronder 1 DORSCHMACHINE, KARNMOLEN en BOEKWEITTREDER, die alle door een paard gedreven worden. Voorts 6. beslagen WAGENS, 1 KAPWAGEN, 1 CHAIS, PLOEGEN, EGGEN enz, MEUBELEN en HUISSIERADEN, KLEEDINGSTUKKEN, KOPER, TIN, IJZER en AARDEWERK en hetgeen verder ten dage der Verkoop za! worden voorgebragt.

Bron : Delpher.nl