Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Veen en ondergrond

- Posted in Verkoop by

De Notarissen ROIJER en van der GRONDEN. residerende te Zwolle, en van DEDEM, te Avereest, zullen op Woensdag den 8sten Januarij 1851, `s morgens te elf uur, te Avereest, ten huize van den Heer BONNE BERENDS, doen inzetten en 14 dagen later aldaar publiek in Perceelen en Massa's verkoopen :

Eenige perceelen besneden VEEN en ONDERGROND, gelegen in de gemeente Avereest, Sectie D. No. 1168 en 1167, te zamen groot 18.24.80, gelegen in het eerste Blok in Stegeren en Sectie D. No. 1996, D1177, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, te zamen groot 31.43.50 , gelegen in het eerste Blok , in Arrien.

Nadere informatien zijn te bekomen ten Kantore van de respective Heeren Notarissen. Aanwijzer AREND BERENDS, Veenbaas te Avereest.

Bron : Delpher.nl

Stuk Ondergrond

- Posted in Verkoop by

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleussen en Avereest, zal op Woensdag den l5den November 1850, des voormiddags ten 11 ure, ten huize van F. BOTERMAN aan de Dedemsvaart, en ten verzoeke van Heeren GEDEPUTEERDE STATEN der provincie Overijssel, doen inzetten, en 14 dagen later terzelfder uur en plaats finaal verkoopen:

Een aan gemelde Provincie toebehoorend stuk ONDERGROND, gelegen in de gemeente Avereest, nabij Sluis No. 6, Kadaster Sectie D, No. 1433, groot 1,08,00 Ellen. Zijnde dadelijk te aanvaarden. Nadere informatien zijn te bekomen bij genoemden Notaris.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 865

Ondergrond

- Posted in Verkoop by

Mr. J. A. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Woensdag den 28sten Augustus 1850, des middags om 12 uren, ten huize van den Heer H. VISSCHER aan de Dedemsvaart, doen inzetten en 14 dagen later, op tijd en plaats voorschreven, publiek verkoopen:

Een stuk ONDERGROND, gelegen aan de Dedemsvaart, gemeenle Avereest, Sectie D. No. 201a, 1173 en 1548, groot ruim 4 Bunders, hebbende de GRAAF ten Oosten, en ROELOF HARTMAN ten Westen, in gebruik bij den eigenaar H. KEESSEMAAT.

Nadere informalien ten Kantore van genoemden Notaris.

Bron : Delpher.nl

Turf en veen

- Posted in Verkoop by

H. F. DEEL, Candidaaat Notaris te Dedemsvaart, zal ten verzoeke van den Heer J. H. DAMAN aldaar, op Dingsdag den 16den Julij aanslaande,'s morgens om 9 uur, aan de Schutwijk onder Avereest, publiek in perceelen op Crediet verkoopen:

P.m. 700 dagwerk nieuw gegraven lange TURF, staande aan gezegde Schutwijk.

De perceelen zijn dagelijks te bezigtigen, en zullen door de Heer DAMAN voornoemd zelve worden aangewezen. Inmiddels zijn de Conditien te vernemen ten kantore van H. F. DEEL; bij wien tevens UIT DE HAND TE KOOP wordt gepresenteerd:

Onderscheiden Klinken besneden VEEN. Voorts ongeveer 150 Bunder VEEN- en ONDERG ROND, van de beste kwaliteit, alles aan een gelegen onder de gemeente Avereest, uitmuntend geschikt en allervoordeeligst gelegen om met goed succes te cultiveren en te verveenen. Van welke Vaste Goederen almede aanwijzing gedaan en inlichting gegeven zal worden door J. H. DAMAN voormeld.

Bron : Delpher.nl

Huis met twee woningen

- Posted in Verkoop by

Mr. J. A. van ROIJEN, Nolaris te Zwolle, zal op Woensdag den 17den April 1850, des voormiddags om 11 uren, ten huize van den Heer H. VISSCHER aan de Dedemsvaart, publiek verkoopen:

Een HUIS, bevattende Twee WONINGEN met ERF en daarbij behoorende GROND, gelegen aan de Dedemsvaart, gemeente Avereest, bij het Schut van DORGELO, Sectie E. No. 110a, 328 en 592, te zamen groot 91 Roeden 25 Ellen , bewoond door den Eigenaar H. J. BIJKER.

Nadere informatien ten Kantore van genoemden Notaris.

Bron : Delpher.nl

Huis en Erf met Bakkerij

- Posted in Verkoop by

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal op Woensdag den 23sten Januarij aanstaande, 's morgens om 10 uren, ten huize en ten verzoeke van GERRIT DORGELO, Landbouwer en Winkelier te Dedemsvaart, doen inzetten, en op Dingsdag den 5den Februarij, ter zelfder ure en plaatse, publiek verkoopen:

1°. Een HUIS en ERF, staande en gelegen aan de Dedemsvaart, gemeente Avereest, waarin met veel succes eene Bakkerij en Winkel uitgeoefend wordt, benevens ruim Vijf Bunders allerbest BOUW- en WEILAND.

2°. Een HUIS, met ruim 2 Bunders best BOUW- en WEILAND, staande en gelegen naast het vorige perceel.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 810

Note : 1) Het betreft hier Sectie D nr 328, 327, 327a, 327b, 327c, 327d en 329

Note : 2) Het betreft hier Sectie D nr 331a, 330, 331, 331b en 331c

Drie Boeren erven

- Posted in Verkoop by

De Erfgenamen van W. J. WESTERHUIS en mede Eigenaren, zijn voornemens op Woensdag den 6den Februarij 1850, des morgens om 10 uur, ten huize van EVERT NAARDING, Kastelein aan de Dedemsvaart, ten overstaan van de Notarissen Mr J. A. van ROIJEN en Mr. C. W. Baron van DEDEM, publiek te doen verkoopen:

Drie BOEREN ERVEN, met derzelver GEBOUWEN, BOUWWEIDE- en HOOILANDEN, BOSSCHEN en HEIDEGRONDEN, zeer gelegen en geschikt tot Cultuur en Ontginning, alles staande en gelegen in den Westerhuis, Gemeente Avereest, aan de rivier de Reest, in de nabijheid der Dedemsvaart, te zamen groot ongeveer zes honderd Bunders.

De veiling dezer goederen zal geschieden in zoodanige perceeien en massa's, als zijn omschreven in daarvan gedrukte boekjes, welke van af den 1sten Januarij 1850 zullen verkrijgbaar zijn, ten Kantore van de genoemde Notarissen, te Zwolle, en te Avereest, alwaar de veilconditiën zullen ter lezing liggen, en verdere informatien zijn te bekomen; zullende de aanwijzing der perceelen geschieden door of van wege den Heer A. WESTERHUIS te Avereest woonachtig.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 809

Note : Het betreft hier het erve de Westerhuis Sectie A nr 255, 256, 257, 258, 258a, 259, 259a, 250 en 250a. Bewoond geweest door wijlen Willem Jans Westerhuis.

Note : Het betreft hier het erve Zuidwesterhuis Sectie A nr 330, 307, 308, 327, 328, 329, 331, 332 en 333. Bemeijerd door Albert Noordveld.

Note : Het betreft hier huis en erf Sectie A nr 152, 153, 154 en 151. In gebruik bij Marten van Veen.

Note : Het betreft hier huis en erf Sectie A nr 253, 251 en 254. In gebruik bij Jacob Smit.