Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Huis en Erf met Bakkerij

- Posted in Verkoop by

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal op Woensdag den 23sten Januarij aanstaande, 's morgens om 10 uren, ten huize en ten verzoeke van GERRIT DORGELO, Landbouwer en Winkelier te Dedemsvaart, doen inzetten, en op Dingsdag den 5den Februarij, ter zelfder ure en plaatse, publiek verkoopen:

1°. Een HUIS en ERF, staande en gelegen aan de Dedemsvaart, gemeente Avereest, waarin met veel succes eene Bakkerij en Winkel uitgeoefend wordt, benevens ruim Vijf Bunders allerbest BOUW- en WEILAND.

2°. Een HUIS, met ruim 2 Bunders best BOUW- en WEILAND, staande en gelegen naast het vorige perceel.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 810

Note : 1) Het betreft hier Sectie D nr 328, 327, 327a, 327b, 327c, 327d en 329

Note : 2) Het betreft hier Sectie D nr 331a, 330, 331, 331b en 331c

Drie Boeren erven

- Posted in Verkoop by

De Erfgenamen van W. J. WESTERHUIS en mede Eigenaren, zijn voornemens op Woensdag den 6den Februarij 1850, des morgens om 10 uur, ten huize van EVERT NAARDING, Kastelein aan de Dedemsvaart, ten overstaan van de Notarissen Mr J. A. van ROIJEN en Mr. C. W. Baron van DEDEM, publiek te doen verkoopen:

Drie BOEREN ERVEN, met derzelver GEBOUWEN, BOUWWEIDE- en HOOILANDEN, BOSSCHEN en HEIDEGRONDEN, zeer gelegen en geschikt tot Cultuur en Ontginning, alles staande en gelegen in den Westerhuis, Gemeente Avereest, aan de rivier de Reest, in de nabijheid der Dedemsvaart, te zamen groot ongeveer zes honderd Bunders.

De veiling dezer goederen zal geschieden in zoodanige perceeien en massa's, als zijn omschreven in daarvan gedrukte boekjes, welke van af den 1sten Januarij 1850 zullen verkrijgbaar zijn, ten Kantore van de genoemde Notarissen, te Zwolle, en te Avereest, alwaar de veilconditiën zullen ter lezing liggen, en verdere informatien zijn te bekomen; zullende de aanwijzing der perceelen geschieden door of van wege den Heer A. WESTERHUIS te Avereest woonachtig.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 809

Note : Het betreft hier het erve de Westerhuis Sectie A nr 255, 256, 257, 258, 258a, 259, 259a, 250 en 250a. Bewoond geweest door wijlen Willem Jans Westerhuis.

Note : Het betreft hier het erve Zuidwesterhuis Sectie A nr 330, 307, 308, 327, 328, 329, 331, 332 en 333. Bemeijerd door Albert Noordveld.

Note : Het betreft hier huis en erf Sectie A nr 152, 153, 154 en 151. In gebruik bij Marten van Veen.

Note : Het betreft hier huis en erf Sectie A nr 253, 251 en 254. In gebruik bij Jacob Smit.