Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Stuk Ondergrond

- Posted in Verkoop by

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleussen en Avereest, zal op Woensdag den l5den November 1850, des voormiddags ten 11 ure, ten huize van F. BOTERMAN aan de Dedemsvaart, en ten verzoeke van Heeren GEDEPUTEERDE STATEN der provincie Overijssel, doen inzetten, en 14 dagen later terzelfder uur en plaats finaal verkoopen:

Een aan gemelde Provincie toebehoorend stuk ONDERGROND, gelegen in de gemeente Avereest, nabij Sluis No. 6, Kadaster Sectie D, No. 1433, groot 1,08,00 Ellen. Zijnde dadelijk te aanvaarden. Nadere informatien zijn te bekomen bij genoemden Notaris.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 865