Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Verpachting eigendommen der Dedemsvaart

- Posted in pacht by

De COMMISSARIS des KONINGS in de Provincie OVERIJSSEL, gelet op de resolutie van Heeren Gedeputeerde Staten van heden No. xxx. Brengt bij deze ter kennis van de belanghebbenden, dat op Dingsdag den 23 December 1851 , des middags te twaalf Uren in een der lokalen van het Provinciaal Bestuur te Zwolle, in het openbaar zullen worden verpacht, de volgende perceelen der provincie Overijssel, behoorende bij de eigendommen der Dedemsvaart, als:

1°. Een HUIS, HOOIBERG, WEILAND, HOOILAND en TUINEN gelegen in de Gemeenten Zwollerkerspel en Hasselt bij Sluis No. I.

2°. Een HUIS, HOOIBERG, WEI- en BOUWLAND bij het Veenschut bij Sluis No. 5 gelegen in de Gemeente Avereest.

3°. Een HUIS bij de Schotkamp of Sponturfwijk, benevens een stuk BOUWLAND, gelegen in de Gemeente Avereest, alsmede het aldaar te ontvangen SCHUTGELD ad 2½ cent per vaartuig.

4°. Een HUIS bij de Sluis No. 6, benevens een stuk BOUWLAND en VEENGROND gelegen in Avereest en Ambt Hardenberg, voorts het BRUGGELD geheven wordende, aan de daarbij gelegene Brug over de Langewijk.

5°. Een HUIS aan de Zuidzijde van de Vaart, bij de Ie Sluis in de hoofdwijk door Lutten Gemeente Ambt Hardeuberg, benevens twee stukken VEENGROND.

6°. Een HUIS aan de tweede Sluis door Lutten Gemeente Ambt Hardeuberg, benevens een stuk GROENGROND en de Noordelijke Vaartswal bij die Sluis.

7°. Een HUIS met HOOIBERG, gelegen aan de Koeriersbrug in de Gemeente Nieuwleusen , benevens een stuk HOOILAND, en een gedeelte van de Zuidelijke Vaartswallen ten Oosten en Westen dezer Brug, alsmede het aldaar geheven wordende BRUGGELD.

8°. Een HUIS en TUINTJE in de Gemeente Nieuwleusen, met een gedeelte van de Zuidelijke Vaartswal bewesten de Brug, en het aldaar geheven wordende BRUGGELD.

9°. Een stuk HEIDEVELD om te bebouwen , in de Gemeente Avereest, benevens het BRUGGELD, geheven wordende aan de Brug over de Drentsche Wijk.

10°. Een stuk WEIDELAND gelegen in de Hoofdwijk te Lutten , Gemeente Ambt Hardeuberg , benevens het geheven wordende BRUGGELD, aan het begin dier Hoofdwijk.

11°. Het BRUGGELD geheven wordende aan de tweede Brug, over de Hoofdwijk door Lutten, Gemeente Ambt Hardeuberg.

12°. Een stuk BOUWLAND, gelegen in de Gemeente Avereest.

Welke verpachting zal geschieden voor den tijd van ZES jaren, ingaande den 1e Mei 1852, en verder op zoodanige voorwaarden, als welke van af den 10 dezer in het lokaal van het Provinciaal Bestuur te Zwolle, bij van der Moolen in de Zon aldaar, aan de, Herberg de Ligtmis en ten huize van J. H. H. K. Staarman in Lutten zullen ter lezing liggen, terwijl informatien te bekomen zijn , bij den Hoofd-Opzigter Breukel aan de Dedemsvaart. Zwolle, den 4 December 1851. De Commissaris des Konings voornoemd, C. BACKER.

Bron : Delpher.nl

Eenige perceelen veen en ondergrond

- Posted in Verkoop by

De Notarissen Mrs. B. R. ROIJER en W. S. van der GRONDEN, te Zwolle en C. W. van DEDEM te Avereest, zullen op Vrijdag den Negentienden December aanstaande, des voordemiddags ten elf ten ure, ten huize van den Kastelein JACOB SCHUTTEROP aan de Dedemsvaart, doen inzetten en drie weken later, zijnde den Negenden Januarij daaraanvolgende, op tijd en plaats voorschreven, eerst in perceelen en dan in massa's verkoopen :

1°. Eenige perceelen ONDERGROND, gelegen in Arrien en Stegeren, Gemeente Avereest, Kad. Seclie D. 312b, 312c, 312d, 312e en 313e, groot 2.80.50, en No.1569, 761 en 762 groot 5.39.24.

2°. Eenige perceelen VEEN en ONDERGROND, gelegen in de Markte van Lutten, Gemeente Ambt Hardenberg, Kad. Sectie A. No. 236, 237 en 811, groot 59.87.30 Van al hetwelk de aanwijzing zal geschieden door AREND BERENDS, verveener aan de Dedemsvaart.

3°. Een HUIS en VEENGROND , gelegen aan de Schuinesloot in Lutten, Gemeente Ambt Hardenberg, Kad. Sectie A. No. 807, 1092 en 1093, groot 3.02.20. Waarvan de aanwijzing zal geschieden door KLAAS KROEZE, bewoner van dat huis.

4°. Eenige perceelen VEEN en ONDERGROND benevens een HUIS en eeuig BOUWLAND, zijnde een gedeelte van het KLAASSLAG in de markte van Rheeze, onder Kadastrale leggers der Gemeente Avereest bekend Sectie E. No. 112, 112a, 112b en 117 en van het Ambt Hardenberg Sectie K. No. 230 , te zamen groot 48.56.70.

De aanwijzing zal geschieden door Hk. JANS GROOTEN, Veenbaas aan de Kruizinga's Wijk en AREND BERENDS voornoemd.

De veilconditien zullen in tijds ten Kantore van den eerst en laatstgenoemden Notarissen ter visie leggen, terwijl inmiddels bij de drie Notarissen zoo omtrent de perceeleu en massa's als anderzints inlichtingen te bekomen zijn.

Bron: Delpher.nl

Huis met twee woningen en bakkerij

- Posted in Verkoop by

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal op Zaturdag den 20sten September 1851, des voorin. 11 uur, ten huize van H. L. van der VECHT te Dedemsvaart, doen inzetten en 14 dagen later aldaar finaal verkoopen, in 4 perceelen :

Een HUIS van twee WONINGEN en BAKKERIJ, met daarachter gelegen LAND , te zamen circa groot 90 Roeden. Staande en gelegen op den besten stand aan de Dedemsvaart, laatst bewoond en gebruikt door wijlen GEERT BAKKER.

Nadere informatien te bekomen bij den Notaris voornoemd.

Bron: Delpher.nl Akte : nr 937

Note : Ten verzoeke van Grietje Worst weduwe van Geert Bakker

Note : Woning 1 Sectie D nr 1834

Note : Woning 2 Sectie D nr 1833

Note : Land Sectie D nr 1832, 1835 en 1836

Opstal huis en erfpacht grond

- Posted in Verkoop by

Mr. J. A. van ROIJEN, Notaris te Zwolle. zal op Zaturdag den negentienden Julij e. k. des middags om twaalf uren, ten huize van den Kastelein NAARDING, aan de Dedemsvaart, doen inzetien en drie weken later ter zelfder uur en plaats, publiek aan den meestbiedende verkropen:

Een opstal van een HUIS en het regt van ERFPACHT van den daarbij behoorenden Grond, Staande en gelegen onder Avereest, Kadaster Sectie B. Nommer 593, groot vier Roeden twintig Ellen en 594, groot vijf Bunder zeven en tachtig Roeden. Een en ander toebehoorende aan EGBERT van DIJK, aldaar.

Nadere informatien zijn te bekomen ten Kantore vana genoemden Notaris, alsmede aan het Administratiekantoor voor algemeene zaken, van den Heer H. F. DEEL, te Dedemsvaart.

Bron: Delpher.nl

Huis en Erf

- Posted in Verkoop by

UIT DE HAND TE KOOP:

Een bijzonder goed ter bewoning geschikt HUIS en ERF, waarin Drie beneden en Eene boven Kamer, alle behangen, Kelder, Keuken, Zolder, Waschhuis en Schuur, met ruime TUIN, voorzien van eene menigte exquise Vruchtboomen, alles staande en gelegen aan de Dedemsvaart, onder Avereest, kort bij de drie aldaar staande Kerken, groot 15 R. 37 El, thans bewoond door den Heer Doctor MEIJERINGH, en dadelijk te aanvaarden.

2/3 der Kooppenningen kunnen er op blijven liggen. Adres bij de Uitgevers dezer Courant onder lett. W. S.

Bron: Delpher.nl

Te huur een huis

- Posted in Verhuur by

Tegen Mei aanstaande of dadelijk TE HUUR:

Een HUIS met twee goede Kamers, twee Kelders, Droogzolder en een Stookvertrek, benevens eene TUIN, met diverse VRUCHTBOOMEN, groot 25 Ned. Roeden, gelegen in de nabijheid der Kerk en School te Avereest.

Nadere informatie te bekomen bij J.NAARDING, Onderwijzer aldaar.

Bron: Delpher.nl

Huis en erf met daarbij gelegen gronden

- Posted in Verkoop by

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal op Dingsdag den 11den Februarij 1851, des voormiddags ten 10 uren, ten huize van H. L. van der VECHT te Dedemsvaart, publiek verkoopen :

Een HUIS en ERF, met daarbij gelegen GRONDEN, te zamen circa 5 Bunders groot, thans bewoond en in gebruik bij POSTHOORN, staande en gelegen op den besten stand aan de Dedemsvaart, in de nabijheid van de R. C. en Geref. Kerken.

Nadere informatiën te bekomen bij voornoemden Notaris.

Bron: Delpher.nl

Akte : nr 882

Note : Het betreft hier Sectie D nr 120b, 585, 1023, 1647 en 1648

Eenige perceelen bovenveen

- Posted in Verkoop by

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal op Woensdag den 19den Februarij 1851, des voormiddags om 11 uren, ten huize van de Wed. R. STEENBERGEN, aan de Dedemsvaart doen inzetten, en 14 dagen later aldaar publiek verkoopen :

Eenige perceelen geheel aan de snede liggend BOVENVEEN, tusschen de eerste en tweede Wijk, boven het Schut bij Dorgelo, in het Rheezerveen aan de Dedemsvaart in de gemeenten Avereest en Ambt Hardenberg, te zamen groot ruim 20 Bunders.

De aanwijzing zal geschieden door of van wege den Heer A. HOFELT aan de Dedemsvaart. Nadere informatien zijn te bekomen ten kantore van genoemden Notaris en bij Mr. J. A. van ROIJEN, Notaris te Zwolle.

Bron: Delpher.nl

Huis en Erf

- Posted in Verkoop by

Mr. C. W. VAN DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal op Dingsdag den 14den Januarij 1851, des voormiddags ten 11 uren, ten huize van H. L. van der VECHT te Dedemsvaart, doen inzetten en 8 dagen, later aldaar publiek verkoopen :

Een HUIS en ERF, met BOUW- en, WEILAND, bij elkander staande en gelegen onder Avereest aan de Kruizinga's wijk, tegen, over de Roomsch Catholijke Kerk, en te zamen groot 2 Bunder en ruim 54 Roeden.

Nadere informatien te bekomen bij gemelden Notaris.

Bron: Delpher.nl

Akte : nr 879

Note : Het betreft hier Sectie D nr 388 en 1266