Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Opstal huis en erfpacht grond

- Posted in Verkoop by

Mr. J. A. van ROIJEN, Notaris te Zwolle. zal op Zaturdag den negentienden Julij e. k. des middags om twaalf uren, ten huize van den Kastelein NAARDING, aan de Dedemsvaart, doen inzetien en drie weken later ter zelfder uur en plaats, publiek aan den meestbiedende verkropen:

Een opstal van een HUIS en het regt van ERFPACHT van den daarbij behoorenden Grond, Staande en gelegen onder Avereest, Kadaster Sectie B. Nommer 593, groot vier Roeden twintig Ellen en 594, groot vijf Bunder zeven en tachtig Roeden. Een en ander toebehoorende aan EGBERT van DIJK, aldaar.

Nadere informatien zijn te bekomen ten Kantore vana genoemden Notaris, alsmede aan het Administratiekantoor voor algemeene zaken, van den Heer H. F. DEEL, te Dedemsvaart.

Bron: Delpher.nl