Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Verpachting eigendommen der Dedemsvaart

- Posted in pacht by

De COMMISSARIS des KONINGS in de Provincie OVERIJSSEL, gelet op de resolutie van Heeren Gedeputeerde Staten van heden No. xxx. Brengt bij deze ter kennis van de belanghebbenden, dat op Dingsdag den 23 December 1851 , des middags te twaalf Uren in een der lokalen van het Provinciaal Bestuur te Zwolle, in het openbaar zullen worden verpacht, de volgende perceelen der provincie Overijssel, behoorende bij de eigendommen der Dedemsvaart, als:

1°. Een HUIS, HOOIBERG, WEILAND, HOOILAND en TUINEN gelegen in de Gemeenten Zwollerkerspel en Hasselt bij Sluis No. I.

2°. Een HUIS, HOOIBERG, WEI- en BOUWLAND bij het Veenschut bij Sluis No. 5 gelegen in de Gemeente Avereest.

3°. Een HUIS bij de Schotkamp of Sponturfwijk, benevens een stuk BOUWLAND, gelegen in de Gemeente Avereest, alsmede het aldaar te ontvangen SCHUTGELD ad 2½ cent per vaartuig.

4°. Een HUIS bij de Sluis No. 6, benevens een stuk BOUWLAND en VEENGROND gelegen in Avereest en Ambt Hardenberg, voorts het BRUGGELD geheven wordende, aan de daarbij gelegene Brug over de Langewijk.

5°. Een HUIS aan de Zuidzijde van de Vaart, bij de Ie Sluis in de hoofdwijk door Lutten Gemeente Ambt Hardeuberg, benevens twee stukken VEENGROND.

6°. Een HUIS aan de tweede Sluis door Lutten Gemeente Ambt Hardeuberg, benevens een stuk GROENGROND en de Noordelijke Vaartswal bij die Sluis.

7°. Een HUIS met HOOIBERG, gelegen aan de Koeriersbrug in de Gemeente Nieuwleusen , benevens een stuk HOOILAND, en een gedeelte van de Zuidelijke Vaartswallen ten Oosten en Westen dezer Brug, alsmede het aldaar geheven wordende BRUGGELD.

8°. Een HUIS en TUINTJE in de Gemeente Nieuwleusen, met een gedeelte van de Zuidelijke Vaartswal bewesten de Brug, en het aldaar geheven wordende BRUGGELD.

9°. Een stuk HEIDEVELD om te bebouwen , in de Gemeente Avereest, benevens het BRUGGELD, geheven wordende aan de Brug over de Drentsche Wijk.

10°. Een stuk WEIDELAND gelegen in de Hoofdwijk te Lutten , Gemeente Ambt Hardeuberg , benevens het geheven wordende BRUGGELD, aan het begin dier Hoofdwijk.

11°. Het BRUGGELD geheven wordende aan de tweede Brug, over de Hoofdwijk door Lutten, Gemeente Ambt Hardeuberg.

12°. Een stuk BOUWLAND, gelegen in de Gemeente Avereest.

Welke verpachting zal geschieden voor den tijd van ZES jaren, ingaande den 1e Mei 1852, en verder op zoodanige voorwaarden, als welke van af den 10 dezer in het lokaal van het Provinciaal Bestuur te Zwolle, bij van der Moolen in de Zon aldaar, aan de, Herberg de Ligtmis en ten huize van J. H. H. K. Staarman in Lutten zullen ter lezing liggen, terwijl informatien te bekomen zijn , bij den Hoofd-Opzigter Breukel aan de Dedemsvaart. Zwolle, den 4 December 1851. De Commissaris des Konings voornoemd, C. BACKER.

Bron : Delpher.nl

Eenige perceelen veen en ondergrond

- Posted in Verkoop by

De Notarissen Mrs. B. R. ROIJER en W. S. van der GRONDEN, te Zwolle en C. W. van DEDEM te Avereest, zullen op Vrijdag den Negentienden December aanstaande, des voordemiddags ten elf ten ure, ten huize van den Kastelein JACOB SCHUTTEROP aan de Dedemsvaart, doen inzetten en drie weken later, zijnde den Negenden Januarij daaraanvolgende, op tijd en plaats voorschreven, eerst in perceelen en dan in massa's verkoopen :

1°. Eenige perceelen ONDERGROND, gelegen in Arrien en Stegeren, Gemeente Avereest, Kad. Seclie D. 312b, 312c, 312d, 312e en 313e, groot 2.80.50, en No.1569, 761 en 762 groot 5.39.24.

2°. Eenige perceelen VEEN en ONDERGROND, gelegen in de Markte van Lutten, Gemeente Ambt Hardenberg, Kad. Sectie A. No. 236, 237 en 811, groot 59.87.30 Van al hetwelk de aanwijzing zal geschieden door AREND BERENDS, verveener aan de Dedemsvaart.

3°. Een HUIS en VEENGROND , gelegen aan de Schuinesloot in Lutten, Gemeente Ambt Hardenberg, Kad. Sectie A. No. 807, 1092 en 1093, groot 3.02.20. Waarvan de aanwijzing zal geschieden door KLAAS KROEZE, bewoner van dat huis.

4°. Eenige perceelen VEEN en ONDERGROND benevens een HUIS en eeuig BOUWLAND, zijnde een gedeelte van het KLAASSLAG in de markte van Rheeze, onder Kadastrale leggers der Gemeente Avereest bekend Sectie E. No. 112, 112a, 112b en 117 en van het Ambt Hardenberg Sectie K. No. 230 , te zamen groot 48.56.70.

De aanwijzing zal geschieden door Hk. JANS GROOTEN, Veenbaas aan de Kruizinga's Wijk en AREND BERENDS voornoemd.

De veilconditien zullen in tijds ten Kantore van den eerst en laatstgenoemden Notarissen ter visie leggen, terwijl inmiddels bij de drie Notarissen zoo omtrent de perceeleu en massa's als anderzints inlichtingen te bekomen zijn.

Bron: Delpher.nl