Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Afbraak oude kerkgebouw

- Posted in overig by

KERKVOOGDEN der Hervormde Gemeente te AVEREEST zijn voornemens op Dingsdag den 9den November e. k. des morgens ten 10 ure, ten huize van K. WEERTJES voor AFBRAAK te verkoopen :

Het Oude KERKGEBOUW der voornoemde Gemeente.

Bron : Delpher.nl

Huis met erfpacht land

- Posted in Verkoop by

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal op Woensdag den 19 September, 1852, des middags om 12 uren, ten huize van F. BOTERMAN, te Dedemsvaart, doen inzetten en 8 dagen later den 6 October, ter zelfder uur en plaats publiek verkoopen :

Een HUIS. geschikt tot alle AFFAIRES, staande aan de Kruizinga's Wijk gemeente Avereest, nabij de R C. Kerk, benevens het REGT van ERFPACHT van eenig LAND, daarbij gelegen, thans bewoond en in gebruik bij W. J. GERNER.

Nadere informatie bij voornoemden Notaris.

Bron: Delpher.nl

Een veenslag

- Posted in Verkoop by

Mr J. A. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal ten huize van F. BOTERMAN te Dedemsvaart, op Dingsdag den 2den Maart 1852, des voormiddags om Elf uren doen inzetten en 14 dagen later publiek verkoopen:

Een VEENSLAG gelegen aan de Dedemsvaart in Stegeren, aan het einde der Hoofdwijk; van ROIJEN ter eenere en BOTERMAN ter andere zijde, te veilen eerst in 8 perceelen en later in massa, te zamen groot 24 Bunders 36 Roeden. - De aanwijzing geschiedt door ROELOF MULDER en JAN BOTERMAN. Nadere informalien bij voornoemden Notaris.

Bron: Delpher.nl

Huis met bouwlanden en gronden

- Posted in Verkoop by

Mr. J. A. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal ten huize van F. BOTERMAN te Dedemsvaart, op Dingsdag den 2 Maart 1852, des voormiddags om elf uren doen inzetten en 14 dagen later publiek verkoopen :

Een HUIS met bij behoorende BOUWLANDEN en GRONDEN, gelegen in de Gemeenle Avereest, bij Teekmans Schut, Kadaster B. No. 593, groot 4 R 20 E. en gedeeltelijk No. 594, groot in het geheel 5. B. 87, te zame groot 3 B. 40 E, thans bewoond door E. van DIJK.

Nadere informatien bij voornoemden Notaris en bij den Heer H. F. DEEL, Burgemeester te Avereest.

Bron: Delpher.nl

Huis en erf met erfpacht land

- Posted in Verkoop by

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal op Maandag den 23sten Februarij 1852, des voormiddags 11 uur, ten huize van J. SCHUTTEROP te Dedemsvaart doen inzetten, en 14 dagen later aldaar publiek verkoopen:

Een HUIS en ERF, benevens het regt van Erfpacht van circa 4 Bunder LAND. Alles staande en gelegen aan de Dedemsvaart, tusschen de sluizen van WIJKSTRA en TEEKMAN. Bewoond en in gebruik bij J. H. DANENS.

Informatiën te bekomen ten kantore van gemelden Notaris.

Bron: Delpher.nl