Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Bakkerij en winkelnering

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Zaturdag den 9 December aanstaande, des morgens om tien uur, ten huize van JOHANNES GROOTENHUIJS aan de Dedemsvaart, doen inzetten , en 14 dagen later, ter zelfder uur en plaats, publiek aan den meestbiedende verkoopen:

Een Huis en Erf, waarin eene BAKKERIJ en WINKELNERING wordt uitgeoefend, bewoond door JOHANNES GROOTENHUIJS, met bijna vier bunders Weide, Bouwland en Heideveld, staande en gelegen aan de Dedemsvaart bij het Schut van WIJKSTRA.

Voorts een kamp Weide- en Groengrond, in het Huizingerveld, aan de Dedemsvaart. groot ruim twee Bunder, en zulks eerst in perceelen en daarna in massa, zoo als zal worden aangewezen door CHRISTIAAN WINTERS, aldaar.

Nadere informatien bij voornoemden Notaris bij wien de Conditien ter inzage liggen.

Bron : Delpher.nl

Aan de snede gebracht slag hoog-veen

- Posted in Verkoop by

enter image description here

De Notaris Mr J. H. van ROIJEN, te Zwolle, zal bij inzate op den 30sten November, en Veiling op den 21sten December e. k., ten huize van H. L. van der Vegt, te Dedemsvaart, Verkoopen :

Een bijna reeds geheel aan de Snede gebragt slag HOOG-VEEN, met daardoor gegravene Scheepswijk, eene Kadastrale oppervlakte hebbende van ruim 40 Bunders, gelegen onder Avereest en Ommen, afvarende op de Dedemsvaart, tusschen Sluis N°. 5 en N°. 6.

Aanwijzer E. ZWIERS, te Dedemsvaart. Informatien bij laatstgenoemden en bij bovengenoemden Notaris.

Bron : Delpher.nl

Veengronden

- Posted in Verkoop by

De Notaris MULERT te Ommen, zal op Woensdag den 16 Augustus 1854, des middags om 12 uur, ten huize van GROOTHUISMINK te Witharen, onder de Stad Ommen, finaal verkoopen :

Een stuk Veengrond gelegen onder de Gemeente Avereest, Kad. Sectie D. No 259, 260, 261 en 262, te zamen groot 24 Bunders 45 Roeden 10 Ellen, belend door het eigendom van den Heer Baron de VOS van STEENWIJK, ten Noorden en de Marke van Arrien ten Zuiden.

Nadere informatien zijn te bekomen bij genoemden Notaris.

Bron : Delpher.nl

Huis met bouwland en heideveld

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Woensdag den 9den Augustus aanstaande, des middags om 12 uren, ten huize van den Kastelein H. L. van der VEGT, aan de Dedemsvaart doen inzetten, en 14 dagen later terzelfder uur en plaats publiek aan de meestbiedende verkoopen:

Een stuk Bouwland, Groen- en Heideveld met daarop staand Huis, staande en gelegen aan de Dedemsvaart, in de gemeente Avereest, Sectie B. Nummers 120b 120b2, 120b3, en 120c gedeeltelijk, zoo als dit bewoond wordt door JAN de KIEFTE.

Nadere informatien zijn te bekomen bij den genoemden Notaris, bij wien de Conditien ter visie leggen.

Bron : Delpher.nl

38 bunder ondergrond

- Posted in Verkoop by

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal op Woensdag den 28sten Junij 1854, des morgens ten 10 uren ten huize van BEREND BERENDS, te Dedemsvaart, publiek verkoopen:

Ruim 38 Bunders ONDERGROND, gelegen in de gemeente Avereest, markte Arriën, zeer geschikt om dadelijk te ontginnen.

De aanwijzing zal geschieden door W. BRINK en A. BERENDS, terwijl nadere informatien te bekomen zijn ten Kantore van genoemden Notaris.

Bron : Delpher.nl

Huis en erf met grond

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Donderdag den 23 Maart aanstaande, des morgens om 11 uren, ten huize van den Heer H. L. van der VEGT, aan de Dedemsvaart, publiek aan de meestbiedenden verkoopen:

Een HUIS en ERF met daarbij behoorende GROND, staande en gelegen aan de Dedemsvaart , gemeente Avereest, Sectie C. groot ongeveer 87 roeden, belend de Vaart ter eenre en B. R. KNOBBE ter andere zijde. Bewoond door JAN UITERWIJK WINKEL, die de aanwijzing zal doen.

Te bezien dagelijks, en nadere informatien bij voornoemden Notaris.

Bron : Delpher.nl

Sterk woonhuis DE ONDERNEMING

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Donderdag den 23sten Februarij aanstaande des voormiddags om elf uren ten huize van den heer H. L. van der VEGT aan de Dedemsvaart, doen inzetten en 14 dagen later ter zelfder uur en plaatse publiek aan de meestbiedenden verkoopen:

1°. Een hecht sterk WOONHUIS, DE ONDERNEMING genaamd, met ruime Kamers, Keuken, Kelder en verdere Commoditeiten, alsmede Stalling voor Vee met annexe TUIN, WEIDE- en BOUWLAND en BOSCHGROND, staande en gelegen aan de Dedemsvaart gemeente Avereest, bewoond door den Heer H. van HARINGEN, en groot 4 bunders 67 roeden 30 ellen.

2°. Een HUIS en ERF waarin twee Arbeiderswoningen en eenige GROND, om en achter hetzelve gelegen aan de Dedemsvaart in de gemeente Avereest naast het vorig perceel ter grooie van 30 roeden 30 ellen.

3°. Een HUIS en ERF, benevens eenig BOUWLAND en ONDERGROND, staande en gelegen als voren, achter het eerste perceel groot 2 bunders 11 roeden 60 ellen.

4°. Een HUIS en ERF, met eenig BOUWLAND en ONDERGROND en een HOUTWAL, staande en gelegen als voren , achter het 3de perceel groot 2 bunders 59 roeden 60 ellen.

5°. Een perceel ONDERGROND; gelegen als voren achter het vierde perceel ter grootte van 4 bunders 6 roeden 90 ellen.

6°. Een perceel ONDERGROND, gelegen als voren achter het vijfde perceel en schietende tot aan de Vriesche dijk ter grootte van 15 bunders 960 roeden 70 ellen.

7°. Een HUIS en ERF, waarin twee Arbeiderswoningen benevens eenig Bosch, Weide, Bouw- en Veldgrond, staande en gelegen als voren, naast het eerste en tweede perceel over de wijk , groot 3 bunders 59 roeden 70 ellen.

8°. Een HUIS en ERF met eenig Bouwland en Veldgrond, staande en gelegen als voren achler het zevende perceel ter groolte van 2 bunder 99 roeden 40 ellen.

9°. Een perceel VELDGROND, gelegen als voren achter het achtste perceel ter grootte van 90 bunders 22 roeden 40 ellen.

10°. Een perceel ONDERGROND, gelegen als voren achter het negende perceel, en schietende tot aan den Vriesche dijk, ter grootte van 19 bunders 75 roeden 90 ellen.

11°. Een perceel BOVENVEEN, gelegen als voren, op het 5de en 6de perceel aan de Westzijde van het Veenslag ter grootte van 1 bunder 14 roeden 12 ellen.

12°. Een perceel BOVENVEEN, gelegen als voren op het 6de perceel westzijde, achter het vorige perceel ter grootte van 2 bunder 42 roeden 13 ellen.

13°. Een perceel BOVENVEEN, gelegen als voren achter het vorige percel en strekkende tot aan de Vriesehe dijk, groot 4 bunders 24 roeden 89 elle.

14°. Een perceel BOVENVEEN, gelegen als voren op het tiende perceel aan de oostzijde groot 1 bunder 79 roeden 10 ellen.

15°. Een perceel BOVENVEEN, gelegen als voren, achter het vorige perceel, groot 3 bunders 12 roeden 7 ellen.

16°. Een perceel BOVENVEEN, gelegen als voren, achter het vorige perceel en schietende tot aan de Vriesche dijk, groot 3 bunders 86 roeden, 71 ellen.

Inlichtingen zijn te bekomen bij den bewoner van het eerste perceel die de aanwijzing zal doen bij den Notaris met den verkoop belast, ten wiens Kantore de Conditien ter visie liggen alsmede bij den Notaris W. STRENGMAN te Amsterdam.

Bron : Delpher.nl

Huis en where met grond

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Zaturdag den 11den Februarij aanstaande, des voormiddags te elf uren ten huize van den Heer H. L. van der VEGT te Dedemsvaart, doen inzetten en veertien dagen later ter zelfder uur en plaatse publiek aan de meestbiedenden verkoopen :

Een HUIS en WHERE, met bijbehoorende GROND, staande en gelegen in Arriën aan de hoofdwijk nabij de Roomsch Katholijke Kerk aan de Dedemsvaart gemeente Avereest, Kadaster Sectie D. No 951 en 952 groot 21 Roeden 81 Ellen bewoond door GERRIT JAN POORT.

Nadere informatien bij genoemden Notaris.

Bron: Delpher.nl

Huis en erf met veengrond

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal ten huize van den Kastelein van der VEGT, aan de Dedemsvaart op Zaturdag den 4den Februarij 1854, des morgens om elf uur doen inzetten en 14 dagen later publiek verkoopen:

Een HUIS en ERF, met daarbij behoorende GROND, staande en gelegen in de gemeente Avereest aan de Dedemsvaart, Sectie E, No. 325, HUIS en ERF groot 1 R. 80 Ellen en No. 324 VEENGROND 86 roeden.

Aanwijzer GERRIT LOBERTS bewoner van bet Huis. Nadere informatien ten Kantore van voornoemden Notaris.

Bron: Delpher.nl

Verpachting huis en erf met bakkerij

- Posted in pacht by

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal op Dingsdag den 24sten Januarij e. k., des morgens ten 10 uur, ten huize van JAN WIJKSTRA, Sluiswachter te Avereest, voor den tijd van ZES achtereenvolgende jaren, publiek VERPACHTEN :

Een HUIS en ERF, benevens twee morgen BOUW- en HOOILAND, staande en gelegen aan de Dedemsvaart, tegenover Sluis No. 5. Wordende in het Huis sedert jaren met goed succes eene Bakkerij en Winkel uitgeoefend.

Nadere informatien te bekomen ten Kantore van voornoemden Notaris, alsmede bij den Eigenaar C. WINTERS te Avereest.

Bron: Delpher.nl